Filter by type:

All types ( 305 ) 2010-2007 ( 25 ) 2014-2011 ( 40 ) 2015 ( 7 ) 2016 ( 16 ) 2017 ( 19 ) 2018 ( 24 ) 2019 ( 30 ) 2020 ( 35 ) 2021 ( 44 ) 2022 ( 30 ) 2023 ( 35 )
Sort by year:

305. Octafluoronaphthalene as a thermal-annealing-free volatile solid additive enables high-performance organic solar cells

2023
Lian Zhong, Seonghun Jeong, Seunglok Lee, Thi Le Huyen Mai, Jaeyeong Park, Jeewon Park, Wonjun Kim, and Changduk Yang*

305. Lian Zhong, Seonghun Jeong, Seunglok Lee, Thi Le Huyen Mai, Jaeyeong Park, Jeewon Park, Wonjun Kim, and Changduk Yang*, “Octafluoronaphthalene as a thermal-annealing-free volatile solid additive enables high-performance organic solar cells”, Chem. Commun. 2023, Just Aaccepted

DOI :  10.1039/D3CC03827K

IF = 6.065

305

304. Constructing High-Performance Ternary Device Using Analogous Polymer Donors

2023
Yu Fang, Xiangmeng Deng, Jiayong Lu, Bin Huang,* Shanshan Chen, Kunming Liu,Jialin Zhang, Seonghun Jeong, Changduk Yang, and Jinbiao Liu

304. Yu Fang, Xiangmeng Deng, Jiayong Lu, Bin Huang,* Shanshan Chen, Kunming Liu,Jialin Zhang, Seonghun Jeong, Changduk Yang, and Jinbiao Liu, “Constructing High-Performance Ternary Device Using Analogous Polymer Donors”, Small 2023, 2304996

DOI : 10.1002/smll.202304996

IF = 13.3

304

303. Electronic Configuration Tuning of Centrally Extended Non-Fullerene Acceptors Enabling Organic Solar Cells with Efficiency Approaching 19%

2023
Tainan Duan, Wanying Feng, Yulu Li, Zhixiang Li, Zhe Zhang, Huazhe Liang, Hongbin Chen, Cheng Zhong,* Seonghun Jeong, Changduk Yang, Shanshan Chen, Shirong Lu, Oleg A. Rakitin, Chenxi Li, Xiangjian Wan, Bin Kan,* and Yongsheng Chen*

303. Tainan  Duan, Wanying  Feng, Yulu  Li, Zhixiang  Li, Zhe Zhang, Huazhe  Liang, Hongbin  Chen, Cheng Zhong,* Seonghun Jeong, Changduk Yang, Shanshan Chen, Shirong Lu, Oleg A. Rakitin, Chenxi Li, Xiangjian Wan, Bin Kan,* and Yongsheng Chen*, “Electronic Configuration Tuning of Centrally Extended Non-Fullerene Acceptors Enabling Organic Solar Cells with Efficiency Approaching 19%”,

DOI: 10.1002/anie.202308832

IF = 16.823

303

 

302. Ordering structure control of polythiophene-based donors for high-efficiency organic solar cells

2023
Hayoung Ma, Zhe Sun, Mingyu Jeong, Sangjin Yang, Seonghun Jeong, Seunglok Lee, Yongjoon Cho, Jeewon Park, Jaeyeong Park, Changduk Yang*

302. Hayoung Ma, Zhe Sun, Mingyu Jeong, Sangjin Yang, Seonghun Jeong, Seunglok Lee, Yongjoon Cho, Jeewon Park, Jaeyeong Park, Changduk Yang*, “Ordering structure control of polythiophene-based donors for high-efficiency organic solar cells”, Chem. Eng. J. 2023, 474, 145531

DOI: 10.1016/j.cej.2023.145531

IF = 16.744

302

301. Conformational Locking Control of 2D Outer Side Chains via Fluorine Atom Positioning for Improving the Thermal Stability of Organic Solar Cells

2023
Sangjin Yang, Jaeyeong Park, Seonghun Jeong, Yongjoon Cho, Mingyu Jeong, Jiyeon Oh, Seunglok Lee, Jeewon Park, Seong-Jun Yoon,* and Changduk Yang*

301. Sangjin Yang, Jaeyeong Park, Seonghun Jeong, Yongjoon Cho, Mingyu Jeong, Jiyeon Oh, Seunglok Lee, Jeewon Park, Seong-Jun Yoon,* and Changduk Yang*, “Conformational Locking Control of 2D Outer Side Chains via Fluorine Atom Positioning for Improving the Thermal Stability of Organic Solar Cells”, ACS Appl.Mater.Interfaces 2023, 15, 39636−39646

DOI : 10.1021/acsami.3c06596

IF = 10.383

301

300. Regulating the Sequence Structure of Conjugated Block Copolymers Enables Large-Area Single-Component Organic Solar Cells with High Efficiency and Stability

2023
Yujun Cheng, Qilong Mao, Chunxiang Zhou, Xuexiang Huang, Jiabin Liu, Jiawei Deng, Zhe Sun, Seonghun Jeong, Yongjoon Cho, Youhui Zhang, Bin Huang, Feiyan Wu, Changduk Yang, Lie Chen

300. Yujun ChengQilong MaoChunxiang ZhouXuexiang HuangJiabin LiuJiawei DengZhe SunSeonghun JeongYongjoon ChoYouhui ZhangBin HuangFeiyan WuChangduk YangLie Chen, “Regulating the Sequence Structure of Conjugated Block Copolymers Enables Large-Area Single-Component Organic Solar Cells with High Efficiency and Stability”, Angew. Chem. Int. Ed. 2023,  e202308267.

DOI : doi.org/10.1002/anie.202308267

IF = 16.823

300

299. Polythiophene solar cells processed from non-halogenated solvent with 15.68% efficiency

2023
Xiaoxin Tan†, Youle Li†, Xiyue Yuan†*, Seoyoung Kim , Yue Zhang*, Changduk Yang , Fei Huang , Yong Cao & Chunhui Duan*

299. Xiaoxin Tan†, Youle Li†, Xiyue Yuan†*, Seoyoung Kim , Yue Zhang*, Changduk Yang , Fei Huang , Yong Cao & Chunhui Duan*, “Polythiophene solar cells processed from non-halogenated solvent with 15.68% efficiency”, Sci. China Chem. 2023, 66.

DOI: doi.org/10.1007/s11426-023-1695-x

IF = 10.152

299

298. Molecular design of cost-effective donor polymers with high visible transmission for eco-friendly and efficient semitransparent organic solar cells

2023
Sung Jae Jeon, Ye Chan Kim, Ji Youn Kim, Ji Hyeon Kim, Nam Gyu Yang, Yoon Jae Lee, Hyoung Seok Lee, Young Hoon Kim, Gang Wook Kim, Eun Mi Jang, ByoungKyu Lee, Changduk Yang, Doo Kyung Moon

298. Sung Jae Jeon, Ye Chan Kim, Ji Youn Kim, Ji Hyeon Kim, Nam Gyu Yang, Yoon Jae Lee, Hyoung Seok Lee, Young Hoon Kim, Gang Wook Kim, Eun Mi Jang, ByoungKyu Lee, Changduk Yang, Doo Kyung Moon, “Molecular design of cost-effective donor polymers with high visible transmission for eco-friendly and efficient semitransparent organic solar cells”, Chem. Eng. J. 2023, 472, 144850.

DOI : doi.org/10.1016/j.cej.2023.144850

 IF = 16.744

298

297. An electron acceptor with an intrinsic quinoidal core for bulk-heterojunction organic solar cells and photodetectors

2023
Haozhe Feng,‡ Bingyan Yin,‡ Langheng Pan,‡ Xinyuan Liu,‡ Seoyoung Kim, Yanfei Zhao,* Xuelong Huang,* Changduk Yang and Chunhui Duan*

297. Haozhe Feng,‡ Bingyan Yin,‡ Langheng Pan,‡ Xinyuan Liu,‡ Seoyoung Kim, Yanfei Zhao,* Xuelong Huang,* Changduk Yang  and Chunhui Duan*, “An electron acceptor with an intrinsic quinoidal core for bulk-heterojunction organic solar cells and photodetectors”, Chem. Commun. 2023, 59, 9529.

DOI : 10.1039/d3cc02176a

IF = 6.065

297

296. Solid Additive Delicately Controls Morphology Formation and Enables High-Performance in Organic Solar Cells

2023
Lian Zhong, Zhe Sun, Seunglok Lee, Seonghun Jeong, Sungwoo Jung, Yongjoon Cho,Jeewon Park, Jaeyeong Park, Seong-Jun Yoon,* and Changduk Yang*

296. Lian Zhong, Zhe Sun, Seunglok Lee, Seonghun Jeong, Sungwoo Jung, Yongjoon Cho,Jeewon Park, Jaeyeong Park, Seong-Jun Yoon,* and Changduk Yang*, “Solid Additive Delicately Controls Morphology Formation and Enables High-Performance in Organic Solar Cells”,  Adv. Funct. Mater. 2023, 2305450

DOI : 10.1002/adfm.202305450

IF = 19.924

295

 

295. Anthradithiophene (ADT)-Based Polymerized Non-FullereneAcceptors for All-Polymer Solar Cells

2023
Giacomo Forti, Robert M. Pankow, Fei Qin, Yongjoon Cho,Brendan Kerwin, Isaiah Duplessis, Andrea Nitti, SeonghunJeong, Changduk Yang, Antonio Facchetti,* Dario Pasini,* and Tobin Jay Marks*

295. Giacomo Forti, Robert M. Pankow, Fei Qin, Yongjoon Cho,Brendan Kerwin, Isaiah Duplessis, Andrea Nitti, SeonghunJeong, Changduk Yang, Antonio Facchetti,* Dario Pasini,* and Tobin Jay Marks*, “Anthradithiophene (ADT)-Based Polymerized Non-FullereneAcceptors for All-Polymer Solar Cells”, Chem. Eur. J. 2023, e202300653.

IF = 5.02

DOI : 10.1002/chem.202300653

294

294. Naphthalene diimide-based random terpolymers with axisymmetric and asymmetric electron acceptors for controllable morphology and enhanced fill factors in all-polymer solar cells

2023
Geunhyung Park,‡ Yongjoon Cho,‡ Seunglok Lee, Seungju Kim, Kyu Cheol Lee* and Changduk Yang*

294. Geunhyung Park,‡ Yongjoon Cho,‡ Seunglok Lee, Seungju Kim, Kyu Cheol Lee* and Changduk Yang*, “Naphthalene diimide-based random terpolymers with axisymmetric and asymmetric electron acceptors for controllable morphology and enhanced fill factors in all-polymer solar cells”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2023, Advance Article

IF = 3.945

DOI : 10.1039/d3cp00998j

293

293. Enhancing the Marangoni flow by inner side chain engineering in nonfullerene acceptors for reproducible blade coating-processed organic solar cell manufacturing

2023
Geunhyung Park,‡a Yongjoon Cho, ‡ac Seonghun Jeong,a Jeewon Park,a Seong-Jun Yoon *a and Changduk Yang

293. Geunhyung Park,‡ Yongjoon Cho,‡ Seonghun Jeong, Jeewon Park, Seong-Jun Yoon* and Changduk Yang*, “Enhancing the Marangoni flow by inner side chain engineering in nonfullerene acceptors for reproducible blade coating-processed organic solar cell manufacturing”, J. Mater. Chem. A, 2023, 11, 12185

IF = 14.511

DOI :  10.1039/d3ta01806g

292

 

292. Revealing the Molecular Weight Effect on Highly Efficient Polythiophene Solar Cells

2023
Youle Li, Xiyue Yuan, Seoyoung Kim, Yue Zhang, Dongsheng Xie, Xiaoxin Tan, Changduk Yang, Xuelong Huang,* Fei Huang, Yong Cao, and Chunhui Duan*

292. Youle Li, Xiyue Yuan, Seoyoung Kim, Yue Zhang, Dongsheng Xie, Xiaoxin Tan, Changduk Yang, Xuelong Huang,* Fei Huang, Yong Cao, and Chunhui Duan*, “Revealing the Molecular Weight Effect on Highly Efficient Polythiophene Solar Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2023, 15, 29341−29351

IF = 10.383

DOI : 10.1021/acsami.3c05411

291

291. Geometry design of tethered small-molecule acceptor enables highly stable and efficient polymer solar cells

2023
Yang Bai, Ze Zhang, Qiuju Zhou, Hua Geng, Qi Chen, Seoyoung Kim, Rui Zhang, Cen Zhang, Bowen Chang, Shangyu Li, Hongyuan Fu, Lingwei Xue, Haiqiao Wang, Wenbin Li, Weihua Chen, Mengyuan Gao, Long Ye, Yuanyuan Zhou, Yanni Ouyang, Chunfeng Zhang, Feng Gao, Changduk Yang, Yongfang Li & Zhi-Guo Zhang

291. Yang Bai, Ze Zhang, Qiuju Zhou, Hua Geng, Qi Chen, Seoyoung Kim, Rui Zhang, Cen Zhang, Bowen Chang, Shangyu Li, Hongyuan Fu, Lingwei Xue, Haiqiao Wang, Wenbin Li, Weihua Chen, Mengyuan Gao, Long Ye, Yuanyuan Zhou, Yanni Ouyang, Chunfeng Zhang, Feng Gao, Changduk Yang, Yongfang Li & Zhi-Guo Zhang, “Geometry design of tethered small-molecule acceptor enables highly stable and efficient polymer solar cells”, Nat. commun., 2023, 14, 2926

DOI = 10.1038/s41467-023-38673-5

IF = 17.694

290

 

290. High-Performance Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting at Neutral pH by Ir Nanocluster-Anchored CoFe-Layered Double Hydroxide Nanosheets

2023
Je Min Yu, Jaejung Song, Young Kyeong Kim, Jiyeon Oh, Kwang Young Kim, Woo Yeong Noh, Woo Jin Byun, Jin Uk Lee, Changduk Yang,* Ji-Wook Jang,* Jae Sung Lee,* and Seungho Cho*

290. Je Min Yu, Jaejung Song, Young Kyeong Kim, Jiyeon Oh, Kwang Young Kim, Woo Yeong Noh, Woo Jin Byun, Jin Uk Lee, Changduk Yang,* Ji-Wook Jang,* Jae Sung Lee,* and Seungho Cho*, “High-Performance Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting at Neutral pH by Ir Nanocluster-Anchored CoFe-Layered Double Hydroxide Nanosheets”, 2023, Nano Lett.2023, 23, 11, 5092–5100

DOI = 10.1021/acs.nanolett.3c01024

IF = 12.262

289

 

289. Over 18.2%-Efficiency Organic Solar Cells with ExceptionalDevice Stability Enabled by Bay-AreaBenzamide-Functionalized Perylene Diimide Interlayer

2023
Thi Le Huyen Mai, Seonghun Jeong, Seoyoung Kim, Sungwoo Jung, Jiyeon Oh, Zhe Sun,Jeewon Park, Seunglok Lee, Wonjun Kim, and Changduk Yang*

289. Thi Le Huyen Mai, Seonghun Jeong, Seoyoung Kim, Sungwoo Jung, Jiyeon Oh, Zhe Sun,Jeewon Park, Seunglok Lee, Wonjun Kim, and Changduk Yang*, “Over 18.2%-Efficiency Organic Solar Cells with ExceptionalDevice Stability Enabled by Bay-AreaBenzamide-Functionalized Perylene Diimide Interlayer”, Adv. Funct. Mater., 2023, 2303386

DOI = 10.1002/adfm.202303386

IF = 19.924288

 

 

288. Near-Infrared Electron Acceptors with Cyano-Substituted 2-(3-Oxo-2,3-dihydroinden-1-ylidene)malononitrile End-Groups for Organic Solar Cells

2023
Mingqun Yang, Xiaoxin Tan, Bingyan Yin, Seoyoung Kim, Shuting Pang, Zhili Chen, Xiaoru Yang, Changduk Yang, Zhitian Liu, and Chunhui Duan*

288.  Mingqun Yang, Xiaoxin Tan, Bingyan Yin, Seoyoung Kim, Shuting Pang, Zhili Chen, Xiaoru Yang, Changduk Yang, Zhitian Liu, and Chunhui Duan*, “Near-Infrared Electron Acceptors with Cyano-Substituted 2-(3-Oxo-2,3-dihydroinden-1-ylidene)malononitrile End-Groups for Organic Solar Cells”, ACS Eenergy Lett., 2023, 8, 2641−2651

IF = 23.991

DOI = 10.1021/acsenergylett.3c00664.

287

287. Terpolymers Containing Difluorobenzoxadiazole Enable Suppressed Energy Losses and Optimal Batch-to-Batch Reproducibility for High-Efficiency Organics Solar Cells

2023
Dongsheng Xie, Langheng Pan, Tao Liu, Shuting Pang,* Wanyuan Deng, Jiyeon Oh,Xinyuan Liu, Changduk Yang,* Hongbin Wu, and Chunhui Duan*

287. Dongsheng Xie, Langheng Pan, Tao Liu, Shuting Pang,* Wanyuan Deng, Jiyeon Oh,Xinyuan Liu, Changduk Yang,* Hongbin Wu, and Chunhui Duan*, “Terpolymers Containing Difluorobenzoxadiazole Enable Suppressed Energy Losses and Optimal Batch-to-Batch Reproducibility for High-Efficiency Organics Solar Cells”, Sol. RRL, 2023, 2300182

IF = 9.173

DOI = 10.1002/solr.202300182

286

286. Binary Hole Transport Layer Enables Stable Perovskite Solar Cells with PCE Exceeding 24%

2023
Xiao Chen‡, Bing Guo‡,* Zeyu Zhang,*,Bo Zhang, Xinzhi Zu, Nabonswende Aid Nadege Ouedraogo, Jiyeon Oh, George Omololu Odunmbaku, Kun Chen, Yongli Zhou, Shanshan Chen, Changduk Yang, Juan Du,* Kuan Suna*

286. Xiao Chen‡, Bing Guo‡,* Zeyu Zhang,*,Bo Zhang, Xinzhi Zu, Nabonswende Aid Nadege Ouedraogo, Jiyeon Oh, George Omololu Odunmbaku, Kun Chen, Yongli Zhou, Shanshan Chen, Changduk Yang, Juan Du,* Kuan Suna*, “Binary Hole Transport Layer Enables Stable Perovskite Solar Cells with PCE Exceeding 24%”, DeCarbon, 2023, 100004

DOI : doi.org/10.1016/j.decarb.2023.100004

IF = –

285

285. Dithieno[3,2-f:2′,3′-h]quinoxaline-Based Photovoltaic–Thermoelectric Dual-Functional Energy-Harvesting Wide-Bandgap Polymer and its Backbone Isomer

2023
Seong-Jun Yoon, Kang Suh Choi, Lian Zhong, Seonghun Jeong, Yongjoon Cho, Sungwoo Jung, Sang Eun Yoon, Jong H. Kim,* and Changduk Yang*

285. Seong-Jun Yoon, Kang Suh Choi, Lian Zhong, Seonghun Jeong, Yongjoon Cho,  Sungwoo Jung, Sang Eun Yoon, Jong H. Kim,* and Changduk Yang*, “Dithieno[3,2-f:2′,3′-h]quinoxaline-Based Photovoltaic–Thermoelectric Dual-Functional Energy-Harvesting Wide-Bandgap Polymer and its Backbone Isomer”, Small, 2023, 2300507

DOI : 10.1002/smll.202300507

IF = 15.153

284

284. Modified viologen-assisted reversible bromine capture and release in flowless zinc–bromine batteries

2023
Seung Hee Han, Seoyoung Kim, Hyeong Yong Lim, Sewon Park, Kyungjae Shin, Seungwon Kim, Hee-Tak Kim, Sang Kyu Kwak*, Changduk Yang*, Nam-Soon Choi*

284. Seung Hee Han, Seoyoung Kim, Hyeong Yong Lim, Sewon Park, Kyungjae Shin, Seungwon Kim, Hee-Tak Kim, Sang Kyu Kwak*, Changduk Yang*, Nam-Soon Choi*, “Modified viologen-assisted reversible bromine capture and release in flowless zinc–bromine batteries”, Chemical Engineering Journal, 2023, 464, 142624

DOI : 10.1016/j.cej.2023.142624

IF = 16.744

283

283. Ion Exchange Induced Efficient N-Type Thermoelectrics in Solid-State

2023
Ying Zhou, Canglang Yao, Xiangxin Lin, Jiyeon Oh, Jinjin Tian, Wenze Yang, Yongjie He, Yunhui Ma, Ke Yang, Bin Ai, Kuan Sun,* Zhengping Fu, Yalin Lu, Feng Li,* Changduk Yang, and Shanshan Chen*

283. Ying Zhou, Canglang Yao, Xiangxin Lin, Jiyeon Oh, Jinjin Tian, Wenze Yang, Yongjie He, Yunhui Ma, Ke Yang, Bin Ai, Kuan Sun,* Zhengping Fu, Yalin Lu, Feng Li,*  Changduk Yang, and Shanshan Chen*, “Ion Exchange Induced Efficient N-Type Thermoelectrics in Solid-State”, Adv. Funct. Mater., 2023, 2214563

DOI : 10.1002/adfm.202214563

IF = 19.924

282

282. Buried Guanidinium Passivator with Favorable Binding Energy for Perovskite Solar Cells

2023
Bo Zhang, Jiyeon Oh, Zhe Sun, Yongjoon Cho, Seonghun Jeong, Xiao Chen, Kuan Sun, Feng Li,* Changduk Yang,* and Shanshan Chen*

282. Bo Zhang, Jiyeon Oh, Zhe Sun, Yongjoon Cho, Seonghun Jeong, Xiao Chen, Kuan Sun, Feng Li,* Changduk Yang,* and Shanshan Chen*, “Buried Guanidinium Passivator with Favorable Binding Energy for Perovskite Solar Cells”, ACS Energy Lett., 2023, 8, 1848−1856

DOI : doi.org/10.1021/acsenergylett.2c02881

IF = 23.991

281

 

281. Polythiophene-Based Terpolymers with Modulated Aggregation Behaviors for High-Performance Organic Solar Cells with 16.6% Efficiency

2023
Dahyun Jeong, Jin-Woo Lee, Seungjin Lee, Geon- U Kim, Hyesu Jeon, Seoyoung Kim, Changduk Yang, Changyeon Lee, Bumjoon J. Kim

281. Dahyun Jeong, Jin-Woo Lee, Seungjin Lee, Geon- U Kim, Hyesu Jeon, Seoyoung Kim, Changduk Yang, Changyeon Lee, Bumjoon J. Kim, “Polythiophene-Based Terpolymers with Modulated Aggregation Behaviors for High-Performance Organic Solar Cells with 16.6% Efficiency”, Nano Energy, 2023, 108618

IF = 19.069

DOI : https: 10.1016/j.nanoen.2023.108618

281-1

 

280. Benzo[1,2-b:4,5-b′]Difuran-Based Polymer for Organic Solar Cells with 17.5% Efficiency via Halogenation-Mediated Aggregation Control

2023
Xiyue Yuan, Honggang Chen, Seoyoung Kim, Yuting Chen, Yue Zhang, Mingqun Yang, Zhili Chen, Changduk Yang, Hongbin Wu, Xiang Gao, Zhitian Liu, and Chunhui Duan*

280. Xiyue Yuan, Honggang Chen, Seoyoung Kim, Yuting Chen, Yue Zhang, Mingqun Yang, Zhili Chen, Changduk Yang, Hongbin Wu, Xiang Gao, Zhitian Liu, and Chunhui Duan*, “Benzo[1,2-b:4,5-b′]Difuran-Based Polymer for Organic Solar Cells with 17.5% Efficiency via Halogenation-Mediated Aggregation Control”, Adv. Energy Mater., 2023, 2204394

DOI : 10.1002/aenm.202204394

IF = 29.698

280

 

279. Role of non-fullerene acceptor impurities and purification on the efficiency and stability of organic photovoltaics

2023
Tanya Kumari,* Mehrad Ahmadpour, Pierre-Olivier Morin, Mariam Ahmed, Rovshen Atajanov, Cecilie Rindom, Jiyeon Oh, Mohammed Amir Yakoob, Jean-Sébastien Bergeron, François Grenier, Changduk Yang, Mogens Brøndsted Nielsen, Vida Turkovic, Morten Madsen*

279. Tanya Kumari,* Mehrad Ahmadpour, Pierre-Olivier Morin, Mariam Ahmed, Rovshen Atajanov, Cecilie Rindom, Jiyeon Oh, Mohammed Amir Yakoob, Jean-Sébastien Bergeron, François Grenier, Changduk Yang, Mogens Brøndsted Nielsen, Vida Turkovic, Morten Madsen*, “Role of non-fullerene acceptor impurities and purification on the efficiency and stability of organic photovoltaics”, Solar RRL, 2023, 2300047

DOI : 10.1002/solr.202300047

IF = 9.173

279

278. Diffusion-Limited Accepter Alloy Enables Highly Efficient and Stable Organic Solar Cells

2023
Cen Zhang, Ming Zhang, Qiuju Zhou, Shanshan Chen,* Seoyoung Kim, Jia Yao, Ze Zhang, Yang Bai, Qi Chen, Bowen Chang, Hongyuan Fu, Lingwei Xue, Haiqiao Wang, Changduk Yang, and Zhi-Guo Zhang*

278. Cen Zhang, Ming Zhang, Qiuju Zhou, Shanshan Chen,* Seoyoung Kim, Jia Yao,  Ze Zhang, Yang Bai, Qi Chen, Bowen Chang, Hongyuan Fu, Lingwei Xue,  Haiqiao Wang, Changduk Yang, and Zhi-Guo Zhang*, “Diffusion-Limited Accepter Alloy Enables Highly Efficient and Stable Organic Solar Cells”, Adv. Funct. Mater., 2023, 2214392

DOI : 10.1002/adfm.202214392

IF = 19.924

278

277. Halogen-Free Donor Polymers Based on Dicyanobenzotriazole with Low Energy Loss and High Efficiency in Organic Solar Cells

2023
Lei Wang, Lifu Zhang, Seoyoung Kim, Tingting Wang, Zhongyi Yuan,* Changduk Yang,* Yu Hu, Xiaohong Zhao,* and Yiwang Chen*

277. Lei Wang, Lifu Zhang, Seoyoung Kim, Tingting Wang, Zhongyi Yuan,* Changduk Yang,* Yu Hu, Xiaohong Zhao,* and Yiwang Chen*, “Halogen-Free Donor Polymers Based on Dicyanobenzotriazole with Low Energy Loss and High Efficiency in Organic Solar Cells”, Small, 2023, 2206607

DOI : 10.1002/smll.202206607

IF = 15.153

276

276. Building-up Interrelationship between Isomeric Benzyl Inner Side Chains within Nonfullerene Acceptor and Isomeric Xylene Solvents for Non-Chlorinated Solvent-Processed Organic Solar Cells

2023
Seonghun Jeong,† Jeewon Park,† Yutong Ji,† Yongjoon Cho, Byongkyu Lee, Mingyu Jeong, Sungwoo Jung, Sangjin Yang, Youdi Zhang, * Seong-Jun Yoon, * and Changduk Yang*

276. Seonghun Jeong,† Jeewon Park,† Yutong Ji,† Yongjoon Cho, Byongkyu Lee, Mingyu Jeong, Sungwoo Jung, Sangjin Yang, Youdi Zhang, * Seong-Jun Yoon, * and Changduk Yang*, “Building-up Interrelationship between Isomeric Benzyl Inner Side Chains within Nonfullerene Acceptor and Isomeric Xylene Solvents for Non-Chlorinated Solvent-Processed Organic Solar Cells”, J. Mater. Chem. A, 2023, Advance Article

DOI : 10.1039/D2TA08621B

IF = 14.511

276-

275. Host-Guest Strategy Enabling Nonhalogenated Solvent Processing for High-performance All-Polymer Hosted Solar Cells

2023
Yuting Huang, Haiyang Chen, Qunping Fan, Ziyuan Chen, Junyuan Ding, Heyi Yang, Zhe Sun, Rui Zhang, Weijie Chen, Changduk Yang, Feng Gao, Yaowen Li*

275. Yuting Huang, Haiyang Chen, Qunping Fan, Ziyuan Chen, Junyuan Ding,  Heyi Yang, Zhe Sun, Rui Zhang, Weijie Chen, Changduk Yang, Feng Gao, Yaowen Li*, “Host-Guest Strategy Enabling Nonhalogenated Solvent Processing for High-performance All-Polymer Hosted Solar Cells”, Chin.J.Chem., 2023, 41, 10.1002/cjoc.202200770.

DOI : 10.1002/cjoc.202200770

IF = 5.56

275

274. Combining dithieno[3,2-f:2',3'-h]quinoxaline-based terpolymer and ternary strategies enabling high-efficiency organic solar cells

2023
Sungwoo Jung, Seonghun Jeong, Jiyeon Oh, Seoyoung Kim, Seunglok Lee, Seong-Jun Yoon,* and Changduk Yang*

274. Sungwoo Jung,  Seonghun Jeong,  Jiyeon Oh,  Seoyoung Kim,  Seunglok Lee,  Seong-Jun Yoon,* and Changduk Yang*, “Combining dithieno[3,2-f:2′,3′-h]quinoxaline-based terpolymer and ternary strategies enabling high-efficiency organic solar cells”, Chem. Commun., 2023, 59, 1991–1994

DOI :  10.1039/d2cc06725k

IF = 6.065

274

 

 

273. All green solvent and additive combination enables efficient non-fullerene organic solar cells via sequentiao deposition strategy

2023
Guangquan Zhang, Wenqiang Zhang, HangSong, Seoyoung Kim, Haiyan Chen, Changduk Yang, Youdi Zhang,* Ke Yang,* Shirong Lu*

273. Guangquan  Zhang, Wenqiang  Zhang, HangSong, Seoyoung Kim, Haiyan Chen, Changduk Yang, Youdi Zhang,* Ke Yang,* Shirong Lu*, “All green solvent and additive combination enables efficient non-fullerene organic solar cells via sequentiao deposition strategy”, Solar RRL, 2023, 2201076

DOI : https://doi.org/10.1002/solr.202201076

IF = 9.173

273_re

 

272. Revealing the Enhanced Thermoelectric Properties of Controllably Doped Donor-Acceptor Copolymer: The Impact of Regioregularity

2023
Yingyao Zhang, Longhui Deng, Yongjoon Cho, Jungho Lee, Naoyuki Shibayama, Zilong Zhang, Can Wang, Zhenyu Hu, Jing Wang, Feiyan Wu, Lie Chen, Yitian Du, Fangbin Ren, Changduk Yang,* and Peng Gao*

272. Yingyao Zhang, Longhui Deng, Yongjoon Cho, Jungho Lee, Naoyuki Shibayama, Zilong Zhang, Can Wang, Zhenyu Hu, Jing Wang, Feiyan Wu, Lie Chen, Yitian Du, Fangbin Ren, Changduk Yang,* and Peng Gao*, “Revealing the Enhanced Thermoelectric Properties of Controllably Doped Donor-Acceptor Copolymer: The Impact of Regioregularity”, Small, 2023, 2206233

DOI : 10.1002/smll.202206233

IF = 15.153

272

 

271. Large Transconductance of Electrochemical Transistors Based on Fluorinated Donor–Acceptor Conjugated Polymers

2023
Seongmin Heo, Jimin Kwon, Mingi Sung, Seunglok Lee, Yongjoon Cho, Haksoon Jung, Insang You, Changduk Yang*, Junghoon Lee*, and Yong-Young Noh*

271. Seongmin Heo, Jimin Kwon, Mingi Sung, Seunglok Lee, Yongjoon Cho, Haksoon Jung, Insang You, Changduk Yang*, Junghoon Lee*, and Yong-Young Noh*, “Large Transconductance of Electrochemical Transistors Based on Fluorinated Donor–Acceptor Conjugated Polymers”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2023, 15, 1629−1638

DOI : doi.org/10.1021/acsami.2c16979

IF = 10.383

271

270. Oligothiophene electron donor and electron acceptor for all small molecule organic solar cells with efficiency over 9%

2022
Tainan Duan, Qianguang Yang, Zongyu Sun, Qianqian Chen, Guangquan Zhang, Dingqin Hu, Jiyeon Oh, Changduk Yang,* Jie Lv,* Bo Feng, Zhipeng Kan, Shanshan Chen, Cheng Zhong, Shirong Lu, Ke Yang*

270. Tainan Duan, Qianguang Yang, Zongyu Sun, Qianqian Chen, Guangquan Zhang, Dingqin Hu, Jiyeon Oh, Changduk Yang,* Jie Lv,* Bo Feng, Zhipeng Kan, Shanshan Chen, Cheng Zhong, Shirong Lu, Ke Yang*, “Oligothiophene electron donor and electron acceptor for all small molecule organic solar cells with efficiency over 9%”, Chemical Engineering Journal, 2023, 456, 141006

DOI : https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.141006

IF  = 16.744

 

270

269. Boosted Output Voltage of BiSbTe-Based Thermoelectric Generators via Coupled Effect between Thermoelectric Carriers and Triboelectric Charges

2022
Sun-Woo Kim, Jin-Kyeom Kim, Ji Young Park, Jinhong Mun, Sungwoo Jung, Seong Eun Yang, Geunsik Lee, Pooi See Lee, Hyun-Cheol Song, Changduk Yang, Hye Sung Park,* Jae Sung Son,* and Jeong Min Baik*

269. Sun-Woo Kim, Jin-Kyeom Kim, Ji Young Park, Jinhong Mun, Sungwoo Jung, Seong Eun Yang, Geunsik Lee, Pooi See Lee, Hyun-Cheol Song, Changduk Yang, Hye Sung Park,* Jae Sung Son,* and Jeong Min Baik*, “Boosted Output Voltage of BiSbTe-Based Thermoelectric Generators via Coupled Effect between Thermoelectric Carriers and Triboelectric Charges”, Adv. Energy Mater., 2022, 2202987

DOI : https://doi.org/10.1002/aenm.202202987

IF = 29.698

269-AEM

268. High-level Periodic Conjugated Terpolymers through AA/BB Monomer Pair-type Terpolymerization Improve Performance of Polymer Solar Cells

2022
Sungwoo Jung, Yongjoon Cho, Yutong Ji, Jiyeon Oh, Geunhyung Park, Wonjun Kim, Seonghun Jeong, Sang Myeon Lee, Shanshan Chen, Youdi Zhang,* and Changduk Yang*

268. Sungwoo Jung, Yongjoon Cho, Yutong Ji, Jiyeon Oh, Geunhyung Park, Wonjun Kim, Seonghun Jeong, Sang Myeon Lee, Shanshan Chen, Youdi Zhang,* and Changduk Yang*, “High-level Periodic Conjugated Terpolymers through AA/BB Monomer Pair-type Terpolymerization Improve Performance of Polymer Solar Cells”, Nano Energy, 2022, 108059

DOI : https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.108059

IF=19.069

toc-268

267. Efficient and Moisture-Stable Inverted Perovskite Solar Cells via n-Type Small-Molecule-Assisted Surface Treatment

2022
Ji A Hong, Mingyu Jeong, Sujung Park, Ah-Young Lee, Hye Seung Kim, Seonghun Jeong,Dae Woo Kim, Shinuk Cho,* Changduk Yang,* and Myoung Hoon Song*

267. Ji A Hong, Mingyu Jeong, Sujung Park, Ah-Young Lee, Hye Seung Kim, Seonghun Jeong,Dae Woo Kim, Shinuk Cho,* Changduk Yang,* and Myoung Hoon Song*, “Efficient and Moisture-Stable Inverted Perovskite Solar Cells via n-Type Small-Molecule-Assisted Surface Treatment”, Adv. Sci., 2022, 2205127

DOI : doi.org/10.1002/advs.202205127

IF=17.521

267

266. CF3‑Terminated Side Chain Enables Efficiencies Surpassing 18.2% and 16.1% in Small- and Large-Scale Manufacturing of Organic Solar Cells

2022
Yongjoon Cho, Zhe Sun, Kyung Min Lee, Guang Zeng, Seonghun Jeong, Sangjin Yang, Ji Eun Lee, Byongkyu Lee, So-Huei Kang, Yaowen Li,* Yongfang Li, Sang Kyu Kwak,* and Changduk Yang*

266. Yongjoon Cho, Zhe Sun, Kyung Min Lee, Guang Zeng, Seonghun Jeong, Sangjin Yang, Ji Eun Lee, Byongkyu Lee, So-Huei Kang, Yaowen Li,* Yongfang Li, Sang Kyu Kwak,* and Changduk Yang*, “CF3‑Terminated Side Chain Enables Efficiencies Surpassing 18.2% and 16.1% in Small- and Large-Scale Manufacturing of Organic Solar Cells”, ACS Energy Lett., 2023, 8, 96-106

DOI : 10.1021/acsenergylett.2c02140

IF=23.991

 

266

265. Rational Regulation of the Molecular Aggregation Enables A Facile Blade-Coating Process of Large-area All-Polymer Solar Cells with Record Efficiency

2022
Dong Chen, Siqi Liu, Bin Huang, Jiyeon Oh, Feiyan Wu, Jiabin Liu, Changduk Yang, Lie Chen*, and Yiwang Chen*

265. Dong Chen, Siqi Liu, Bin Huang, Jiyeon Oh, Feiyan Wu, Jiabin Liu, Changduk Yang, Lie Chen*, and Yiwang Chen*, “Rational Regulation of the Molecular Aggregation Enables A Facile Blade-Coating Process of Large-area All-Polymer Solar Cells with Record Efficiency”, Small, 2022, 18, 2200734

DOI: 10.1002/smll.202200734

IF= 15.153

265

264. Optimizing sequence structures by stepwise-feeding terpolymerization for high-performance organic solar cells

2022
Bin Huang*, Xiangmeng Deng, Hui Jin, Kunming Liu, Shanshan Chen*, Zaifei Ma*, Jiyeon Oh, Changduk Yang*, Jinbiao Liu, and Lie Chen*

264. Bin Huang*, Xiangmeng Deng, Hui Jin, Kunming Liu, Shanshan Chen*, Zaifei Ma*, Jiyeon Oh, Changduk Yang*, Jinbiao Liu, and Lie Chen*, “Optimizing sequence structures by stepwisefeeding terpolymerization for high-performance organic solar cells”, J. Mater. Chem. A 2022, 10, 18714

DOI:  10.1039/d2ta05452c

IF= 14.511

264

263. Non-conjugated terpolymer acceptors for highly efficient and stable lager-area all-polymer solar cells

2022
Jiabin Liu, Jinliang Liu, Jiawei Deng, Bin Huang, Jiyeon Oh, Lin Zhao, Liang Liu, Changduk Yang, Dong Chen*, Feiyan Wu*, and Lie Chen*

263. Jiabin Liu, Jinliang Liu, Jiawei Deng, Bin Huang, Jiyeon Oh, Lin Zhao, Liang Liu, Changduk Yang, Dong Chen*, Feiyan Wu*, and Lie Chen*, “Non-conjugated terpolymer acceptors for highly efficient and stable lager-area all-polymer solar cells”, Journal of Energy Chemistry, 2022, 71, 631-638

DOI: doi.org/10.1016/j.jechem.2022.03.050

IF = 13.599

263

262. Halogen-free donor polymers based on dicyanobenzotriazole for additive-free organic solar cells

2022
Lei Wang, Tingting Wang, Jiyeon Oh, Zhongyi Yuan*, Changduk Yang*, Yu Hu, Xiaohong Zhao*, Yiwang Chen

262. Lei Wang, Tingting Wang, Jiyeon Oh, Zhongyi Yuan*, Changduk Yang*, Yu Hu, Xiaohong Zhao*, Yiwang Chen, “Halogen-free donor polymers based on dicyanobenzotriazole for additive-free organic solar cells”, Chemical Engineering Journal, 2022, 442, 136068

DOI: doi.org/10.1016/j.cej.2022.136068

IF = 16.744

 

262

261. Terpolymerization strategy to achieve high-efficiency organic solar cells via construction of D1–A–D1–D2-type polymer donors

2022
Xiangmeng Deng, Yu Fang, Bin Huang*, Fumin Liao, Kunming Liu, Jialin Zhang, Shanshan Chen*, Seoyoung Kim, Changduk Yang, Dongnai Ye, Jinbiao Liu*, and Lie Chen

261. Xiangmeng Deng, Yu Fang, Bin Huang*, Fumin Liao, Kunming Liu, Jialin Zhang, Shanshan Chen*, Seoyoung Kim, Changduk Yang, Dongnai Ye, Jinbiao Liu*, and Lie Chen, “Terpolymerization strategy to achieve high-efficiency organic solar cells via construction of D1–A–D1–D2-type polymer donors”, Chem. Comm. 2022, 58, 11823-11826

DOI : https://doi.org/10.1039/D2CC04999F

IF=6.065

 

261

 

 

260. Highly efficient layer-by-layer large-scale manufacturing of polymer solar cells with minimized device-to-device variations by employing benzothiadiazole-based solid additives

2022
Jiyeon Oh, Sungwoo Jung, So-Huei Kang, Geunhyung Park, Mingyu Jeong, Seoyoung Kim, Seunglok Lee, Wonjun Kim, Byongkyu Lee, Sang Myeon Lee and Changduk Yang*

260. Jiyeon Oh, Sungwoo Jung, So-Huei Kang, Geunhyung Park, Mingyu Jeong, Seoyoung Kim, Seunglok Lee, Wonjun Kim, Byongkyu Lee, Sang Myeon Lee and Changduk Yang*, “Highly efficient layer-by-layer large-scale manufacturing of polymer solar cells with minimized device-to-device variations by employing benzothiadiazole-based solid additives”, J. Mater. Chem. A,  2022, 10, 20606

DOI: 10.1039/d2ta04776d

IF = 14.511

260

259. Ion slippage through Li+-centered G-quadruplex

2022
Seok-Kyu Cho, Kyung Min Lee, So-Huei Kang, Kihun Jeong, Sun-Phil Han, Ji Eun Lee, Seungho Lee, Tae Joo Shin, Ja-Hyoung Ryu, Changduk Yang*, Sang Kyu Kwak*, Sang-Young Lee*

259. Seok-Kyu Cho, Kyung Min Lee, So-Huei Kang, Kihun Jeong, Sun-Phil Han,  Ji Eun Lee, Seungho Lee, Tae Joo Shin, Ja-Hyoung Ryu, Changduk Yang*,  Sang Kyu Kwak*, Sang-Young Lee*, “Ion slippage through Li+-centered G-quadruplex”, Sci. Adv.,2022, 8, eabp8751

 

DOI: 10.1126/sciadv.abp8751

IF = 14.136

259

258. γ-Ester-Functionalized 1,1-Dicyanomethylene-3-indanone End-Capped Nonfullerene Acceptors for High-Performance, Annealing-Free Organic Solar Cells

2022
Seunglok Lee, Geunhyung Park, Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Seonghun Jeong, Jeewon Park, Yongjoon Cho, Seung Man Noh*, and Changduk Yang*

258. Seunglok Lee, Geunhyung Park, Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Seonghun Jeong, Jeewon Park, Yongjoon Cho, Seung Man Noh*, and Changduk Yang*, “γ-Ester-Functionalized 1,1-Dicyanomethylene-3-indanone End-Capped Nonfullerene Acceptors for High-Performance, Annealing-Free Organic Solar Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022,14, 29, 33614-33625

 

DOI: doi.org/10.1021/acsami.2c08370

IF = 9.44

 

258

257. Isomerization of Asymmetric Ladder-Type Heteroheptacene-Based Small-Molecule Acceptors Improving Molecular Packing: Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells with Excellent Fill Factors

2022
Zhenghui Luo*, Tao Liu*, Jiyeon Oh, Ruijie Ma, Jinsheng Miao, Fan Ni, Guangye Zhang*, Rui Sun, Cai'e Zhang, Zhanxiang Chen, Yang Zou, Jie Min, Changduk Yang*, He Yan, and Chuluo Yang*

257. Zhenghui Luo*, Tao Liu*, Jiyeon Oh, Ruijie Ma, Jinsheng Miao, Fan Ni, Guangye Zhang*, Rui Sun, Cai’e Zhang, Zhanxiang Chen, Yang Zou, Jie Min, Changduk Yang*, He Yan, and Chuluo Yang*, “Isomerization of Asymmetric Ladder-Type Heteroheptacene-Based Small-Molecule Acceptors Improving Molecular Packing: Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells with Excellent Fill Factors”, Adv. Funct. Mater., 2022, 2203200

DOI: 10.1002/adfm.202203200

IF = 19.924

257

256. Naphthalene as a Thermal-Annealing-Free Volatile Solid Additive in Non-Fullerene Polymer Solar Cells with Improved Performance and Reproducibility

2022
Lian Zhong, So-Huei Kang, Jiyeon Oh, Sungwoo Jung, Yongjoon Cho, Geunhyung Park, Seunglok Lee, Seong-Jun Yoon,* Hyesung Park,* and Changduk Yang*

256. Lian Zhong, So-Huei Kang, Jiyeon Oh, Sungwoo Jung, Yongjoon Cho, Geunhyung Park, Seunglok Lee, Seong-Jun Yoon,* Hyesung Park,* and Changduk Yang*, “Naphthalene as a Thermal-Annealing-Free Volatile Solid Additive in Non-Fullerene Polymer Solar Cells with Improved Performance and Reproducibility”, Adv. Funct. Mater., 2022, 2201080

DOI: 10.1002/adfm.202201080

IF = 19.924

256

255. Vinylene-Inserted Asymmetric Polymer Acceptor with Absorption Approaching 1000 nm for Versatile Applications in All-Polymer Solar Cells and Photomultiplication-Type Polymeric Photodetectors

2022
Qunping Fan, Huiting Fu, Ming Liu, Jiyeon Oh, Xiaoling Ma, Francis R. Lin, Changduk Yang, Fujun Zhang*, and Alex K.-Y. Jen*

255. Qunping Fan, Huiting Fu, Ming Liu, Jiyeon Oh, Xiaoling Ma, Francis R. Lin, Changduk Yang, Fujun Zhang*, and Alex K.-Y. Jen*, “Vinylene-Inserted Asymmetric Polymer Acceptor with Absorption Approaching 1000 nm for Versatile Applications in All-Polymer Solar Cells and Photomultiplication-Type Polymeric Photodetectors”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022, 14, 26970-26977

DOI: 10.1021/acsami.2c02485

IF = 9.229

 

255

254. Usefulness of Polar and Bulky Phosphonate Chain-End Solubilizing Groups in Polymeric Semiconductors

2022
So-Huei Kang, Doyoung Lee, Wonbin Choi, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*

254. So-Huei Kang, Doyoung Lee, Wonbin Choi, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*, “Usefulness of Polar and Bulky Phosphonate Chain-End Solubilizing Groups in Polymeric Semiconductors”, Macromolecules, 2022, 55, 11, 4367-4377

DOI : 10.1021/acs.macromol.1c02628

IF = 5.985

254

253. Self-assembly enables simple structure organic photovoltaics via green-solvent and open-air-printing: Closing the lab-to-fab gap

2022
Hua Tang, Jie Lv, Kuan Liu, Zhiwei Ren, Hrisheekesh Thachoth Chandran, Jiaming Huang, Ying Zhang, Hao Xia, Jafar I. Khan, Dingqin Hu, Cenqi Yan, Jiyeon Oh, Shanshan Chen, Shenglong Chu, Patrick W.K. Fong, Haiyan Chen, Zhengguo Xiao, Changduk Yang, Zhipeng Kan, Frédéric Laquao, Shirong Lu*, and Gang Li*

253. Hua Tang, Jie Lv, Kuan Liu, Zhiwei Ren, Hrisheekesh Thachoth Chandran, Jiaming Huang, Ying Zhang, Hao Xia, Jafar I. Khan, Dingqin Hu, Cenqi Yan, Jiyeon Oh, Shanshan Chen, Shenglong Chu, Patrick W.K. Fong, Haiyan Chen, Zhengguo Xiao, Changduk Yang, Zhipeng Kan, Frédéric Laquao, Shirong Lu*, and Gang Li*, “Self-assembly enables simple structure organic photovoltaics via green-solvent and open-air-printing: Closing the lab-to-fab gap”, Mater. Today, 2022, 55, 46-55

DOI : 10.1016/j.mattod.2022.04.005

IF = 31.041

 

253

252. Layer-by-Layer and Non-halogenated Solvent Processing of Simple Non-fused-ring Polymer Donors for Organic Solar Cells with Record Efficiency

2022
Jiawei Deng, Shaorong Huang, Jiabin Liu, Dan Zhou, Lin Zhao, Liang Liu, Bin Huang, Yujun Cheng, Changduk Yang*, Feiyan Wu*, and Lie Chen*

252. Jiawei Deng, Shaorong Huang, Jiabin Liu, Dan Zhou, Lin Zhao, Liang Liu, Bin Huang, Yujun Cheng, Changduk Yang*, Feiyan Wu*, and Lie Chen*, “Layer-by-Layer and Non-halogenated Solvent Processing of Simple Non-fused-ring Polymer Donors for Organic Solar Cells with Record Efficiency”, Chemical Engineering Journal, 2022, 443, 136515

DOI: 10.1016/j.cej.2022.136515

IF = 14.66

252

251. Non-Fused Polymerized Small Molecular Acceptors for Efficient All-Polymer Solar Cells

2022
Baoqi Wu, Yue Zhang, Shizeng Tian, Jiyeon Oh, Mingqun Yang, Langheng Pan, Bingyan Yin, Changduk Yang, Chunhui Duan*, Fei Huang, Yong Cao

251. Baoqi Wu, Yue Zhang, Shizeng Tian, Jiyeon Oh, Mingqun Yang, Langheng Pan, Bingyan Yin, Changduk Yang, Chunhui Duan*, Fei Huang, Yong Cao, “Non-Fused Polymerized Small Molecular Acceptors for Efficient All-Polymer Solar Cells”, Solar RRL, 2022, 6, 2101034

DOI: https://doi.org/10.1002/solr.202101034

IF = 9.173

 

251

 

250. Oligomer-Assisted Photoactive Layers Enable >18 % Efficiency of Organic Solar Cells

2022
Yujun Cheng, Bin Huang, Xuexiang Huang, Lifu Zhang, Seoyoung Kim, Qian Xie, Chao Liu, Thomas Heumüller, Zuoji Liu, Youhui Zhang, Feiyan Wu, Changduk Yang, Christoph J. Brabec, Yiwang Chen, Lie Chen*

250. Yujun Cheng, Bin Huang, Xuexiang Huang, Lifu Zhang, Seoyoung Kim, Qian Xie, Chao Liu, Thomas Heumüller, Zuoji Liu, Youhui Zhang, Feiyan Wu, Changduk Yang, Christoph J. Brabec, Yiwang Chen, Lie Chen*, “Oligomer-Assisted Photoactive Layers Enable >18 % Efficiency of Organic Solar Cells”, Angew. Chem., 2022, 134, e20220329

DOI : https://doi.org/10.1002/ange.202200329

IF=16.823

 

250

249. Random Copolymerization Strategy for Host Polymer Donor PM6 Enables Improved Efficiency Both in Binary and Ternary Organic Solar Cells

2022
Na Yang, Yujun Cheng, Seoyoung Kim, Bin Huang*, Zuoji Liu, Jiawei Deng, Jing Wang, Changduk Yang*, Feiyan Wu*, Lie Chen

249. Na Yang, Yujun Cheng, Seoyoung Kim, Bin Huang*, Zuoji Liu, Jiawei Deng, Jing Wang, Changduk Yang*, Feiyan Wu*, Lie Chen, “Random Copolymerization Strategy for Host Polymer Donor PM6 Enables Improved Efficiency Both in Binary and Ternary Organic Solar Cells”, Chemsuschem, 2022, 15, e202200138

DOI: https://doi.org/10.1002/cssc.202200138

IF= 9.140

 

249

248. Exploiting Novel Unfused-Ring Acceptor for Efficient Organic Solar Cells with Record Open-Circuit Voltage and Fill Factor

2022
Zuoji Liu, Qilong Mao, Jing Wang, Feiyan Wu*, Dan Zhou, Yujun Cheng, Shaorong Huang, Bin Huang, Changduk Yang*, and Lie Chen*

248. Zuoji Liu, Qilong Mao, Jing Wang, Feiyan Wu*, Dan Zhou, Yujun Cheng, Shaorong Huang, Bin Huang, Changduk Yang*, and Lie Chen*, “Exploiting Novel Unfused-Ring Acceptor for Efficient Organic Solar Cells with Record Open-Circuit Voltage and Fill Factor”, Chemsuschem, 2022, e202102563

DOI : https://doi.org/10.1002/cssc.202102563

IF = 9.140

 

248

 

 

247. Stretchable N-Type High-Performance Polymers Based on Asymmetric Thienylvinyl-1,1-Dicyanomethylene-3-Indanone for Plastic Electronics

2022
Yongjoon Cho, Jongmin Park, Seonghun Jeong, Hayeong Park, Hyun Wook Kim, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*

247. Yongjoon Cho, Jongmin Park, Seonghun Jeong, Hayeong Park, Hyun Wook Kim, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*, “Stretchable N-Type High-Performance Polymers Based on Asymmetric Thienylvinyl-1,1-Dicyanomethylene-3-Indanone for Plastic Electronics”, Chem. Mater., 2022, 34, 4, 1554–1566

DOI: 10.1021/acs.chemmater.1c03208

IF= 10.508

247

246. Selective, Stable, Bias-Free, and Efficient Solar Hydrogen Peroxide Production on Inorganic Layered Materials

2022
Jaejung Song, Je Min Yu, Jang Hyuk Ahn, Hyeonjin Cho, Jiyeon Oh, Yoon Seo Kim, Jieun Kim, Myohwa Ko, Seong-hun Lee, Tae Joo Shin, Hu Young Jeong,* Changduk Yang,* Jun Hee Lee,* Ji-Wook Jang,* and Seungho Cho*

246. Jaejung Song, Je Min Yu, Jang Hyuk Ahn, Hyeonjin Cho, Jiyeon Oh, Yoon Seo Kim, Jieun Kim, Myohwa Ko, Seong-hun Lee, Tae Joo Shin, Hu Young Jeong,* Changduk Yang,* Jun Hee Lee,* Ji-Wook Jang,* and Seungho Cho*, “Selective, Stable, Bias-Free, and Efficient Solar Hydrogen Peroxide Production on Inorganic Layered Materials”, Adv. Funct. Mater., 2022, 2110412

DOI : https://doi.org/10.1002/adfm.202110412

IF = 19.924

 

246

245. Volatile Solid Additive-Assisted Sequential Deposition Enables 18.42% Efficiency in Organic Solar Cells

2022
Jianqiang Qin, Qianguang Yang, Jiyeon Oh, Shanshan Chen,*George Omololu Odunmbaku, Nabonswendé Aïda Nadège Ouedraogo, Changduk Yang, Kuan Sun,* and Shirong Lu*

245. Jianqiang Qin, Qianguang Yang, Jiyeon Oh, Shanshan Chen,*George Omololu Odunmbaku, Nabonswendé Aïda Nadège Ouedraogo, Changduk Yang, Kuan Sun,* and Shirong Lu*, “Volatile Solid Additive-Assisted Sequential Deposition Enables 18.42% Efficiency in Organic Solar Cells”, Adv. Sci., 2022, 2105347

DOI : https://doi.org/10.1002/advs.202105347

IF= 17.521

 

245

244. Large-area perovskite solar cells employing spiro-Naph hole transport material

2022
Mingyu Jeong, In Woo Choi, Kanghoon Yim, Seonghun Jeong, Minjin Kim, Seung Ju Choi, Yongjoon Cho, Jeong-Ho An, Hak-Beom Kim, Yimhyun Jo, So-Huei Kang, Jin-Hyuk Bae, Chan-Woo Lee*, Dong Suk Kim*, and Changduk Yang*

244. Mingyu Jeong, In Woo Choi, Kanghoon Yim, Seonghun Jeong, Minjin Kim, Seung Ju Choi, Yongjoon Cho, Jeong-Ho An, Hak-Beom Kim, Yimhyun Jo, So-Huei Kang, Jin-Hyuk Bae, Chan-Woo Lee*, Dong Suk Kim*, and Changduk Yang*, “Large-area perovskite solar cells employing spiro-Naph hole transport material”, Nat. Photonics, 2022, 16, 119–125

DOI: 10.1038/s41566-021-00931-7

IF= 38.771

 

244

 

243. 16.3% Efficiency binary all-polymer solar cells enabled by a novel polymer acceptor with an asymmetrical selenophene-fused backbone

2021
Huiting Fu, Qunping Fan, Wei Gao, Jiyeon Oh, Yuxiang Li, Francis Lin, Feng Qi, Changduk Yang, Tobin J. Marks & Alex K.-Y. Jen*

243. Huiting Fu, Qunping Fan, Wei Gao, Jiyeon Oh, Yuxiang Li, Francis Lin, Feng Qi, Changduk Yang, Tobin J. Marks & Alex K.-Y. Jen*, “16.3% Efficiency binary all-polymer solar cells enabled by a novel polymer acceptor with an asymmetrical selenophene-fused backbone”, Sci China Chem (2021)

DOI : doi.org/10.1007/s11426-021-1140-x

IF = 10.152

 

243

242. Sequentially Deposited Active Layer with Bulk-Heterojunction-like Morphology for Efficient Conventional and Inverted All-Polymer Solar Cells

2021
Tao Zhan, Mingqun Yang, Ping Cai*, Jiyeon Oh, Xiyue Yuan, Baoqi Wu, Langheng Pan, Yanfei Zhao*, Changduk Yang, Chunhui Duan*, Fei Huang, and Yong Cao

242. Tao Zhan, Mingqun Yang, Ping Cai*, Jiyeon Oh, Xiyue Yuan, Baoqi Wu, Langheng Pan, Yanfei Zhao*, Changduk Yang, Chunhui Duan*, Fei Huang, and Yong Cao, “Sequentially Deposited Active Layer with Bulk-Heterojunction-like Morphology for Efficient Conventional and Inverted All-Polymer”, ACS Appl. Energy Mater., 2021, 4, 11, 13307–13315

DOI : doi.org/10.1021/acsaem.1c02983

IF = 6.959

242

241. Folic Acid Functionalized Carbon Dot/Polypyrrole Nanoparticles for Specific Bioimaging and Photothermal Therapy

2021
Tae Eun Kim, Hyeon Jeong Jang, Seok Won Park, Jie Wei, Shinuk Cho, Woon Ik Park, Bo Ram Lee, Changduk Yang, and Yun Kyung Jung*

241. Tae Eun Kim, Hyeon Jeong Jang, Seok Won Park, Jie Wei, Shinuk Cho, Woon Ik Park, Bo Ram Lee, Changduk Yang, and Yun Kyung Jung*, “Folic Acid Functionalized Carbon Dot/Polypyrrole Nanoparticles for Specific Bioimaging and Photothermal Therapy”, ACS Appl. Bio Mater., 2021, 4, 3453−3461

DOI : doi.org/10.1021/acsabm.1c00018

IF = 3.25

241

240. Guanine-based G-quadruplexes Templated by Various Cations toward Potential Use as Single-Ion Conductors

2021
So-Huei Kang, Kyung Min Lee, Seok-Kyu Cho, Ji Eun Lee, Donghoo Won, Sang-Young Lee*, Sang Kyu Kwak*, and Changduk Yang*

240. So-Huei Kang, Kyung Min Lee, Seok-Kyu Cho, Ji Eun Lee, Donghoo Won, Sang-Young Lee*, Sang Kyu Kwak*, and Changduk Yang*, “Guanine-based G-quadruplexes Templated by Various Cations toward Potential Use as Single-Ion Conductors”, Chemsuschem, 2021, e202102201

DOI : 10.1002/cssc.202102201

IF = 8.928

 

240

239. Chiral Optoelectronic Functionalities via the DNA–Organic Semiconductor Complex

2021
Moon Jong Han, Hee Seong Yun, Yongjoon Cho, Minkyu Kim, Changduk Yang, Vladimir V. Tsukruk,* and Dong Ki Yoon*

239. Moon Jong Han, Hee Seong Yun, Yongjoon Cho, Minkyu Kim, Changduk Yang, Vladimir V. Tsukruk,* and Dong Ki Yoon*, “Chiral Optoelectronic Functionalities via the DNA–Organic Semiconductor Complex”, ACS Nano, 2021, 15, 12, 20353-20363

DOI : 10.1021/acsnano.1c08641

IF = 15.881

239

238. Intrachain photophysics of a donor–acceptor copolymer

2022
Hak-Won Nho, Won-Woo Park, Byongkyu Lee, Seoyoung Kim, Changduk Yang*, and Oh-Hoon Kwon*

238. Hak-Won Nho, Won-Woo Park, Byongkyu Lee, Seoyoung Kim, Changduk Yang*, and Oh-Hoon Kwon*, “Intrachain photophysics of a donor–acceptor copolymer”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2022, 24, 1982-1992

DOI : 10.1039/d1cp04093f

IF = 4.449

238

237. Simultaneous Interfacial Modification and Crystallization Control by Biguanide Hydrochloride for Stable Perovskite Solar Cell with PCE of 24.4%

2022
Zhuang Xiong, Xiao Chen, Bo Zhang, George Omololu Odunmbaku, Zeping Ou, Bing Guo, Ke Yang, Zhipen Kan, Shirong Lu, Shanshan Chen, Nabonswende Aida Nadege Ouedraogo, Yongjoon Cho, Changduk Yang, Jiangzhao Chen, and Kuan Sun*

237. Zhuang Xiong, Xiao Chen, Bo Zhang, George Omololu Odunmbaku, Zeping Ou, Bing Guo, Ke Yang, Zhipen Kan, Shirong Lu, Shanshan Chen, Nabonswende Aida Nadege Ouedraogo, Yongjoon Cho, Changduk Yang, Jiangzhao Chen, and Kuan Sun*, “Simultaneous Interfacial Modification and Crystallization Control by Biguanide Hydrochloride for Stable Perovskite Solar Cell with PCE of 24.4%”, Adv. Mater., 2022, 2106118

DOI : 10.1002/adma.202106118

IF = 30.849

237

 

236. Effect of Third Component on Efficiency and Stability in Ternary Organic Solar Cells: More than a Simple Superposition

2021
Sungwoo Jung, Yongjoon Cho, So-Huei Kang, Seong-Jun Yoon*, and Changduk Yang*

236. Sungwoo Jung, Yongjoon Cho, So-Huei Kang, Seong-Jun Yoon*, and Changduk Yang*, “Effect of Third Component on Efficiency and Stability in Ternary Organic Solar Cells: More than a Simple Superposition”, Solar RRL, 2021, 2100819

DOI : https://doi.org/10.1002/solr.202100819

IF = 9.173

236_re

235. Near-infrared absorbing polymer acceptors enabled by selenophene-fused core and halogenated end-group for binary all-polymer solar cells with efficiency over 16%

2022
Qunping Fan, Huiting Fu, Zhenghui Luo, Jiyeon Oh, Baobing Fan, Francis Lin, Changduk Yang, Alex K.-Y. Jen*

235. Qunping Fan, Huiting Fu, Zhenghui Luo, Jiyeon Oh, Baobing Fan, Francis Lin, Changduk Yang, Alex K.-Y. Jen*, “Near-infrared absorbing polymer acceptors enabled by selenophene-fused core and halogenated end-group for binary all-polymer solar cells with efficiency over 16%”, Nano Energy, 2022, 92, 106718

DOI : https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106718

IF = 19.069

236

234. A guest-assisted molecular-organization approach for >17% efficiency organic solar cells using environmentally friendly solvents

2021
Haiyang Chen, Rui Zhang, Xiaobin Chen, Guang Zeng, Libor Kobera, Sabina Abbrent, Ben Zhang, Weijie Chen, Guiying Xu, Jiyeon Oh, So-Huei Kang, Shanshan Chen, Changduk Yang, Jiri Brus, Jianhui Hou, Feng Gao*, Yaowen Li,* and Yongfang Li

234. Haiyang Chen, Rui Zhang, Xiaobin Chen, Guang Zeng, Libor Kobera, Sabina Abbrent, Ben Zhang, Weijie Chen, Guiying Xu, Jiyeon Oh, So-Huei Kang, Shanshan Chen, Changduk Yang, Jiri Brus, Jianhui Hou, Feng Gao*, Yaowen Li,* and Yongfang Li,” A guest-assisted molecular-organization approach for >17% efficiency organic solar cells using environmentally friendly solvents,” Nat. Energy, 2021,  6, 1045–1053

DOI : 10.1038/s41560-021-00923-5
IF :  60.858
235

233. Novel Narrow Bandgap Terpolymer Donors Enables Record Performance for Semitransparent Organic Solar Cells Based on All-Narrow Bandgap Semiconductors

2021
Xuexiang Huang, Lifu Zhang, Yujun Cheng, Jiyeon Oh, Chunquan Li, Bin Huang, Lin Zhao, Jiawei Deng, Youhui Zhang, Zuoji Liu, Feiyan Wu, Xiaotian Hu, Changduk Yang, Lie Chen*, and Yiwang Chen*

233. Xuexiang Huang, Lifu Zhang, Yujun Cheng, Jiyeon Oh, Chunquan Li, Bin Huang, Lin Zhao, Jiawei Deng, Youhui Zhang, Zuoji Liu, Feiyan Wu, Xiaotian Hu, Changduk Yang, Lie Chen,* and Yiwang Chen*, “Novel Narrow Bandgap Terpolymer Donors Enables Record Performance for Semitransparent Organic Solar Cells Based on All-Narrow Bandgap Semiconductors,” Adv. Funct. Mater., 2021, 2108634

DOI : 10.1002/adfm.202108634
IF :  18.808

232. Efficiency Improvement of All-Small-Molecule Organic SolarCells Through Fused-Aromatic-Ring Side-Chained Donors

2021
Chao Hu,* Jingjing Xu, Songming Cai, Peihao Huang, Jiyeon Oh, Changduk Yang,Shanshan Chen, Kuan Sun, Ke Yang,* and Shirong Lu*

232. Chao Hu,* Jingjing Xu, Songming Cai, Peihao Huang, Jiyeon Oh, Changduk Yang,Shanshan Chen, Kuan Sun, Ke Yang,* and Shirong Lu*, “Efficiency Improvement of All-Small-Molecule Organic SolarCells Through Fused-Aromatic-Ring Side-Chained Donors,” Solar RRL, 2021, 2100705

DOI : 10.1002/solr.202100705
IF :  8.582

231. Effects of the Polarity and Bulkiness of End-Functionalized Side Chains on the Charge Transport of Dicyanovinyl-End-Capped Diketopyrrolopyrrole-Based n-Type Small Molecules

2021
So-Huei Kang, Doyoung Lee, Hyunwook Kim, Wonbin Choi, Jiyeon Oh, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*

231. So-Huei Kang, Doyoung Lee, Hyunwook Kim, Wonbin Choi, Jiyeon Oh, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*, “Effects of the Polarity and Bulkiness of End-Functionalized Side Chains on the Charge Transport of Dicyanovinyl-End-Capped Diketopyrrolopyrrole-Based n-Type Small Molecules”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, Just Accepted

DOI : 10.1021/acsami.1c14945

IF = 9.229

 

213

230. Viable Mixing Protocol Based on Formulated Equations for Achieving Desired Molecular Weight and Maximal Charge Separation of Photovoltaic Polymer

2021
Byongkyu Lee, Seoyoung Kim, Hak-Won Nho, Jiyeon Oh, Geunhyung Park, Mingyu Jeong, Yongjoon Cho, Sang Myeon Lee, Oh-Hoon Kwon*, and Changduk Yang*

230. Byongkyu Lee, Seoyoung Kim, Hak-Won Nho, Jiyeon Oh, Geunhyung Park, Mingyu Jeong, Yongjoon Cho, Sang Myeon Lee, Oh-Hoon Kwon*, and Changduk Yang*, “Viable Mixing Protocol Based on Formulated Equations for Achieving Desired Molecular Weight and Maximal Charge Separation of Photovoltaic Polymer”, Adv. Energy Mater., 2021, 2102594

DOI: 10.1002/aenm.202102594

IF = 29.368

 

212

229. Thiophene with Oligoethylene Oxide Side Chain Enables Random Terpolymer Acceptor to Achieve Efficient All-Polymer Solar Cells

2021
Feiyan Wu, Jinliang Liu, Jiabin Liu, Jiyeon Oh, Bin Huang, Dong Chen, Zuoji Liu, Qiannan He, Changduk Yang*, and Lie Chen*

229. Feiyan Wu, Jinliang Liu, Jiabin Liu, Jiyeon Oh, Bin Huang, Dong Chen, Zuoji Liu, Qiannan He, Changduk Yang*, and Lie Chen*, “Thiophene with Oligoethylene Oxide Side Chain Enables Random Terpolymer Acceptor to Achieve Efficient All-Polymer Solar Cells”, ChemElectroChem, 2021, 8, 3936-3942

DOI : 10.1002/celc.2020101137

IF = 4.782

 

211

228. Alkylsilyl Fused Ring-Based Polymer Donor for Non- Fullerene Solar Cells with Record Open Circuit Voltage and Energy Loss

2021
Bin Huang, Yujun Cheng, Hui Jin, Jiabin Liu, Xuexiang Huang, Yongjie Cui, Xunfan Liao, Changduk Yang*, Zaifei Ma*, and Lie Chen*

228. Bin Huang, Yujun Cheng, Hui Jin, Jiabin Liu, Xuexiang Huang, Yongjie Cui, Xunfan Liao, Changduk Yang*, Zaifei Ma*, and Lie Chen*,”Alkylsilyl Fused Ring-Based Polymer Donor for Non- Fullerene Solar Cells with Record Open Circuit Voltage and Energy Loss”, Small, 2021, 2104451

DOI : 10.1002/smll.202104451

IF = 10.856

220

227. Regio-Specific N-Alkyl substitution Tuning the Molecular Packing of High-Performance Non-Fullerene Acceptors

2021
Feng Qi, Leighton Jones, Kui Jiang, Sei-Hum Jang, Werner Kaminsky, Jiyeon Oh, Hongna Zhang, Zongwei Cai, Changduk Yang, Kevin L. Kohlstedt, George C Schatz, Francis R. Lin*, Tobin Marks*, and Alex K. Y. Jen*
227. Feng Qi, Leighton Jones, Kui Jiang, Sei-Hum Jang, Werner Kaminsky, Jiyeon Oh, Hongna Zhang, Zongwei Cai, Changduk Yang, Kevin L.
Kohlstedt, George C Schatz, Francis R. Lin*, Tobin Marks*, and Alex K. Y. Jen*,”Regio-Specific N-Alkyl substitution Tuning the Molecular Packing of High-Performance Non-Fullerene Acceptors,” Mater. Horiz., 2021, Just Accepted
DOI : 10.1039/D1MH01127H
IF : 12.319
219

226. Enabling High Efficiency of Hydrocarbon-Solvent Processed Organic Solar Cells through Balanced Charge Generation and Non-Radiative Loss

2021
Baobing Fan, Francis Lin, Jiyeon Oh, Huiting Fu, Wei Gao, Qunping Fan, Zonglong Zhu, Wen Jung Li, Ning Li, Lei Ying, Fei Huang, Changduk Yang*, and Alex K.-Y. Jen*
226. Baobing Fan, Francis Lin, Jiyeon Oh, Huiting Fu, Wei Gao, Qunping Fan, Zonglong Zhu, Wen Jung Li, Ning Li, Lei Ying, Fei Huang, Changduk Yang*, and Alex K.-Y. Jen*, ” Enabling High Efficiency of Hydrocarbon-Solvent Processed Organic Solar Cells through Balanced Charge Generation and Non-Radiative Loss,” Adv. Energy. Mater., 2021, 2101768
DOI : 10.1002/aenm.202101768
IF : 29.368
218

225. Diazapentalene-Containing Ultralow-Band-Gap Copolymers for High-Performance Near-Infrared Organic Phototransistors

2021
Seoyoung Kim, Doyoung Lee, Jungho Lee, Yongjoon Cho, So-Huei Kang, Wonbin Choi, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*

225Seoyoung Kim, Doyoung Lee, Jungho Lee, Yongjoon Cho, So-Huei Kang, Wonbin Choi, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*, “Diazapentalene-Containing Ultralow-Band-Gap Copolymers for High-Performance Near-Infrared Organic Phototransistors“, Chem. Mater., 2021, 33,18, 7499-7508 

DOI: 10.1021/acs.chemmater.1c02409

IF = 9.811

217

224. Highly crystalline acceptor materials based on benzodithiophene with different amount of fluorine substitution on alkoxyphenyl conjugated side chains for organic photovoltaics

2021
Youdi Zhang, Ruijie Ma, Yong Wang, Ying Wang, Tao Liu*, Yiqun Xia, Yongjoon Cho, Zhenghui Luo, Xinhui Lu, Lun Zhao*, Zhongyi Yuan, Changduk Yang, He Yan, Yiwang Chen*

224. Youdi  Zhang,  Ruijie  Ma,  Yong  Wang,  Ying  Wang,  Tao  Liu*,  Yiqun  Xia, Yongjoon  Cho,  Zhenghui  Luo,  Xinhui  Lu, Lun  Zhao*, Zhongyi  Yuan, Changduk Yang, He Yan, Yiwang Chen*, “Highly crystalline acceptor materials based  on benzodithiophene with different amount of fluorine substitution on alkoxyphenyl conjugated side chains for organic photovoltaics”, Materials Reports: Energy, 2021, 100059

DOI: 10.1016/j.matre.2021.100059

IF = –

216

 

223. Artificial Intelligence Designer for Highly-Efficient Organic Photovoltaic Materials

2021
Wenbo Sun, Yujie Zheng, Qi Zhang, Ke Yang, Haiyan Chen, Yongjoon Cho, Jiehao Fu, Omololu Odunmbaku, Akeel A. Shah, Zeyun Xiao,* Shirong Lu,* Shanshan Chen, Meng Li, Bo Qin, Changduk Yang, Thomas Frauenheim, and Kuan Sun*

223. Wenbo Sun, Yujie Zheng, Qi Zhang, Ke Yang, Haiyan Chen, Yongjoon Cho, Jiehao Fu, Omololu Odunmbaku, Akeel A. Shah, Zeyun Xiao,* Shirong Lu,* Shanshan Chen, Meng Li, Bo Qin, Changduk Yang, Thomas Frauenheim, and Kuan Sun* “Artificial Intelligence Designer for Highly-Efficient Organic Photovoltaic Materials”, J. Phys. Chem. Lett., 2021, 12, 8847−8854

DOI: 10.1021/acs.jpclett.1c02554

IF = 6.475

215

222. Phase Transition Modulation and Defect Suppression in Perovskite Solar Cells Enabled by a Self-Sacrificed Template

2021
Zhuang Xiong, Shanshan Chen, Pengjun Zhao, Yongjoon Cho, George Omololu Odunmbaku, Yujie Zheng, David J. Jones, Changduk Yang, and Kuan Sun*

222. Zhuang Xiong, Shanshan Chen, Pengjun Zhao, Yongjoon Cho, George Omololu Odunmbaku, Yujie Zheng, David J. Jones, Changduk Yang, and Kuan Sun* “Phase Transition Modulation and Defect Suppression in Perovskite Solar Cells Enabled by a Self-Sacrificed Template”, Solar RRL, 2021, 2100448

DOI: 10.1002/solr.202100448

IF = 8.582

214

221. Significantly enhanced thermal stability from a new kind of n-type organic semiconductor DFA4: a fully fused F8IC

2021
Tainan Duan, Shanshan Chen, Cheng Zhong, Donghong Yu*, Yangjiang Wu, Ke Yang*, Jiyeon Oh, Changduk Yang, Yan Zhao*, and Shirong Lu*

221. Tainan Duan, Shanshan Chen, Cheng Zhong, Donghong Yu*, Yangjiang Wu, Ke Yang*, Jiyeon Oh, Changduk Yang, Yan Zhao*, and Shirong Lu*, “Significantly enhanced thermal stability from a new kind of n-type organic semiconductor DFA4: a fully fused F8IC”, J. Mater. Chem. C, 2021,  9, 13625–136299

DOI : https://doi.org/10.1039/D1TC03688B

IF = 8.067

000. jmcc

220. A Donor Polymer Based on 3-Cyanothiophene with Superior Batch-to-Batch Reproducibility for High-Efficiency Organic Solar Cells

2021
Xiyue Yuan, Yunli Zhao, Tao Zhan, Jiyeon Oh, Jiadong Zhou, Junyu Li, xiaojing wang, Zhiqiang Wang, Shuting Pang, Ping Cai, Changduk Yang, Zhicai He, Zengqi Xie, Chunhui Duan*, Fei Huang, and Yong Cao
220. Xiyue Yuan, Yunli Zhao, Tao Zhan, Jiyeon Oh, Jiadong Zhou, Junyu Li, xiaojing wang, Zhiqiang Wang, Shuting Pang, Ping Cai, Changduk Yang, Zhicai He, Zengqi Xie, Chunhui Duan*, Fei Huang, and Yong Cao, “A Donor Polymer Based on 3-Cyanothiophene with Superior Batch-to-Batch Reproducibility for High-Efficiency Organic Solar Cells,” Energy Environ. Sci., 2021, 14, 5530-5540
DOI : 10.1039/D1EE01957K
IF = 38.532
213

219. Modulating Chlorination Position on Polymer Donors for Highly Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells

2021
Bin Huang*, Lin Hu*, Na Chen, Yujun Cheng, Xuexiang Huang, Jiyeon Oh, Changduk Yang, Shi-Yong Liu*, and Lie Chen*
219. Bin Huang*, Lin Hu*, Na Chen, Yujun Cheng, Xuexiang Huang, Jiyeon Oh, Changduk Yang, Shi-Yong Liu*, and Lie Chen*, “Modulating Chlorination Position on Polymer Donors for Highly Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells,” Solar RRL, 2021, 210050
DOI : 10.1002/solr.202100510
IF = 8.582
212

218. N-Type Quinoidal Polymers Based on Dipyrrolopyrazinedione for Application in All-Polymer Solar Cells

2021
Langheng Pan, Tao Zhan, Jiyeon Oh, Yue Zhang, Haoran Tang, Mingqun Yang, Mengmeng Li*, Changduk Yang, Xi Liu*, Ping Cai*, Chunhui Duan*, Fei Huang, and Yong Cao

218. Langheng Pan, Tao Zhan, Jiyeon Oh, Yue Zhang, Haoran Tang, Mingqun Yang, Mengmeng Li*, Changduk Yang, Xi Liu*, Ping Cai*, Chunhui Duan*, Fei Huang, and Yong Cao, “N-Type Quinoidal Polymers Based on Dipyrrolopyrazinedione for Application in All-Polymer Solar Cells,” Chem. Eur. J., 2021, 27, 1-8

DOI : 10.1002/chem.202102084
IF = 5.236
211

217. Regioregular, yet ductile and amorphous indacenodithiophene-based polymers with high-mobility for stretchable plastic transistors

2021
Yongjoon Cho, Sohee Park, Seonghun Jeong, Heesoo Yang, Byongkyu Lee, Sang Myeon Lee, Byoung Hoon Lee* and Changduk Yang*

217Yongjoon Cho, Sohee Park, Seonghun Jeong, Heesoo Yang, Byongkyu Lee, Sang Myeon Lee, Byoung Hoon Lee* and Changduk Yang*, “Regioregular, yet ductile and amorphous indacenodithiophene-based polymers with high-mobility for stretchable plastic transistors”, J. Mater. Chem. C,​ 2021, 9, 9670-9682 

DOI: 10.1039/d1tc01984h

IF = 7.393

 

210

216. Unidirectional Macroscopic Alignment of Chlorobenzo[c]-[1,2,5]thiadiazole-Based Semiconducting Copolymers with Controlled Regiochemistry

2021
Sein Chung, Yongjoon Cho, Jinsung Kim, Seon Baek Lee, Chaneui Park, Seunghyun Kim, Boseok Kang,* Changduk Yang,* and Kilwon Cho*

216. Sein Chung, Yongjoon Cho, Jinsung Kim, Seon Baek Lee, Chaneui Park, Seunghyun Kim, Boseok Kang,* Changduk Yang,* and Kilwon Cho*, “Unidirectional Macroscopic Alignment of Chlorobenzo[c]-[1,2,5]thiadiazole-Based Semiconducting Copolymers with Controlled Regiochemistry”, Adv. Electron. Mater., 2021,2100551

DOI : https://doi.org/10.1002/aelm.202100551

IF = 7.295

209

215. Toward All-Vacuum-Processable Perovskite Solar Cells with High Efficiency, Stability, and Scalability Enabled by Fluorinated Spiro-OMeTAD through Thermal Evaporation

2021
Yunseong Choi, Donghwan Koo, Mingyu Jeong, Gyujeong Jeong, Junghyun Lee, Byongkyu Lee, Kyoung Jin Choi, Changduk Yang*, and Hyesung Park*

215. Yunseong Choi, Donghwan Koo, Mingyu Jeong, Gyujeong Jeong, Junghyun Lee, Byongkyu Lee, Kyoung Jin Choi, Changduk Yang*, and Hyesung Park* , “Toward All-Vacuum-Processable Perovskite Solar Cells with High Efficiency, Stability, and Scalability Enabled by Fluorinated Spiro-OMeTAD through Thermal Evaporation” Solar RRL, 2021, 2100415

DOI:10.1002/solr.202100415

IF = 8.852

208

214. Graphene-Assisted Zwitterionic Conjugated Polycyclic Molecular Interfacial Layer Enables Highly Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cell

2021
Donghwan Koo, Ungsoo Kim, Yongjoon Cho, Junghyun Lee, Jihyung Seo, Yunseong Choi, Kyoung Jin Choi, Jeong Min Baik* Changduk Yang* and Hyesung Park*

214Donghwan Koo, Ungsoo Kim, Yongjoon Cho, Junghyun Lee, Jihyung Seo, Yunseong Choi, Kyoung Jin Choi, Jeong Min Baik* Changduk Yang* and Hyesung Park*, “Graphene-Assisted Zwitterionic Conjugated Polycyclic Molecular Interfacial Layer Enables Highly Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells”, Chem. Mater., 2021, 33, 5563-5571

DOI: 10.1021/acs.chemmater.1c00662

IF = 9.811

207

 

213. Triisopropylsilyl-Substituted Benzo[1,2-b:4,5-c′]dithiophene-4,8-dione-Containing Copolymers with More Than 17% Efficiency in Organic Solar Cells

2021
Mingyu Jeong, Jiyeon Oh, Yongjoon Cho, Byongkyu Lee, Seonghun Jeong, Sang Myeon Lee, So-Huei Kang, and Changduk Yang*

213. Mingyu Jeong, Jiyeon Oh, Yongjoon Cho, Byongkyu Lee, Seonghun Jeong, Sang Myeon Lee, So-Huei Kang, and Changduk Yang* “Triisopropylsilyl-Substituted Benzo[1,2-b:4,5-c′]dithiophene-4,8-dione-Containing Copolymers with More Than 17% Efficiency in Organic Solar Cells” Adv. Funct. Mater., 2021, 2102371

DOI:10.1002/adfm.202102371

IF= 16.836

206

212. Layer-by-Layer Solution-Processed Organic Solar Cells with Perylene Diimides as Acceptors

2021
Ming Hu, Youdi Zhang, Xia Liu, Xiaohong Zhao*, Yu Hu, Zhenyu Yang, Changduk Yang*, Zhongyi Yuan*, and Yiwang Chen

212. Ming Hu, Youdi Zhang, Xia Liu, Xiaohong Zhao*, Yu Hu, Zhenyu Yang, Changduk Yang*, Zhongyi Yuan*, and Yiwang Chen, “Layer-by-Layer Solution-Processed Organic Solar Cells with Perylene Diimides as Acceptors”, ACS appl. Mater. Interfaces, 2021, 13, 29876-29884

DOI:10.1021/acsami.1c06192.

IF= 8.758

205

211. Thermally Stable and High-Mobility Dithienopyran-Based Copolymers: How Donor–Acceptor- and Donor–Donor-Type Structures Differ in Thin-Film Transistors

2021
Seonghun Jeong, Hyeonjin Yoo, Yongjoon Cho, Seong-Jun Yoon*, Byoung Hoon Lee* and Changduk Yang*

211.   Seonghun Jeong, Hyeonjin Yoo, Yongjoon Cho, Seong-Jun Yoon*, Byoung Hoon Lee* and Changduk Yang*, “Thermally Stable and High-Mobility Dithienopyran-Based Copolymers: How Donor–Acceptor- and Donor–Donor-Type Structures Differ in Thin-Film Transistors”, Small Structures, 2021, 2100024

DOI: 10.1002/sstr.202100024

IF = 11.343

204

210. Antioxidant Additive with a High Dielectric Constant for High Photo-Oxidative Stabilization of Organic Solar Cells without Sacrificing Initial High Efficiencies

2021
Jiyeon Oh, Sang Myeon Lee, Sungwoo Jung, Jungho Lee, Geunhyung Park, Yongjoon Cho, Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Seoyoung Kim, and Changduk Yang*

210.  Jiyeon Oh, Sang Myeon Lee, Sungwoo Jung, Jungho Lee, Geunhyung Park, Yongjoon Cho, Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Seoyoung Kim, and Changduk Yang*, “Antioxidant Additive with a High Dielectric Constant for High Photo-Oxidative Stabilization of Organic Solar Cells without Sacrificing Initial High Efficiencies,” Solar RRL,

DOI: 10.1002/solr.202000812 

IF = 7.527

203

209. Novel High-efficient Polymer Acceptors via Random Ternary Copolymerization Engineering Enables All-Polymer Solar Cells with Excellent Performance and Stability

2021
Dong Chen, Siqi Liu, Jiyeon Oh, Bin Huang, Ruizhi Lv, Jiabin Liu, Changduk Yang* and Lie Chen*

209. Dong Chen, Siqi Liu, Jiyeon Oh, Bin Huang, Ruizhi Lv, Jiabin Liu, Changduk Yang* and Lie Chen*, “Novel High-efficient Polymer Acceptors via Random Ternary Copolymerization Engineering Enables All-Polymer Solar Cells with Excellent Performance and Stability,” ACS Appl. Mater. Interfaces2021, 13, 15, 17892-17901 

DOI: 10.1021/acsami.1c03739

IF = 8.758

201 202

 

208. Structural Similarity Induced Improvement in the Performance of Organic Solar Cells Based on Novel Terpolymer Donors Structural Similarity Induced Improvement in the Performance of Organic Solar Cells Based on Novel Terpolymer Donors

2021
Yujun Cheng, Hui Jin, Jiyeon Oh, Xuexiang Huang, Ruizhi Lv, Bin Huang*, Zaifei Ma*, Changduk Yang​*, Lie Chen* and Yiwang Chen*

208. Yujun Cheng, Hui Jin, Jiyeon Oh, Xuexiang Huang, Ruizhi Lv, Bin Huang*, Zaifei Ma*, Changduk Yang​*, Lie Chen* and Yiwang Chen*, “Structural Similarity Induced Improvement in the Performance of Organic Solar Cells Based on Novel Terpolymer Donors Structural Similarity Induced Improvement in the Performance of Organic Solar Cells Based on Novel Terpolymer Donors,” J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 9238-9247

DOI : 10.1039/D1TA00971K 

IF = 11.301 

201

207. Two new A-D-A type small molecule acceptors based on C2v-symmetric dithienocyclopentaspiro[fluorene-9,9′-xanthene] core for polymer solar cells

2021
Dengchen Yang, Qing Ma, Xiaojun Li, Shanshan Chen, Jinyuan Zhang, Changduk Yang, Lei Meng* and Yongfang Li*

207. Dengchen Yang, Qing Ma, Xiaojun Li, Shanshan Chen, Jinyuan Zhang, Changduk Yang, Lei Meng* and Yongfang Li*, “Two new A-D-A type small molecule acceptors based on C2v-symmetric dithienocyclopentaspiro[fluorene-9,9′-xanthene] core for polymer solar cells”, Organic Electronics, 2021, 92, 1566-1199

DOI :10.1016/j.orgel.2021.106120.

IF = 3.31

200

206. Unassisted photocatalytic H2O2 production under visible light by fluorinated polymer-TiO2 heterojunction

2021
Yerin Hong, Yongjoon Cho, Eun Min Go, Pankaj Sharma, Hyeonjin Cho, Byongkyu Lee, Sang Myeon Lee, Sung O. Park, Myohwa Ko, Sang Kyu Kwak*, Changduk Yang* and Ji-Wook Jang*

206Yerin Hong, Yongjoon Cho, Eun Min Go, Pankaj Sharma, Hyeonjin Cho, Byongkyu Lee, Sang Myeon Lee, Sung O. Park, Myohwa Ko, Sang Kyu Kwak*, Changduk Yang* and Ji-Wook Jang*, “Unassisted photocatalytic H2O2 production under visible light by fluorinated polymer-TiO2 heterojunction”, Chemical Engineering Journal, 2021, 418, 129346 

DOI: doi.org/10.1016/j.cej.2021.129346

IF = 10.652

199

205. Over 13.8% Efficiency of Organic Solar Cells Fabricated by Air-Processable Spontaneously Spreading Process through Water Temperature Control

2021
Tanya Kumari, Jiyeon Oh, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Jungho Lee, Byongkyu Lee, So-Huei Kang, and Changduk Yang*
205. Tanya Kumari, Jiyeon Oh, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Jungho Lee, Byongkyu Lee, So-Huei Kang, and Changduk Yang*, “Over 13.8% Efficiency of Organic Solar Cells Fabricated by Air-Processable Spontaneously Spreading Process through Water Temperature Control,” Nano Energy, 2021, 85, 105982
DOI: doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.105982
IF = 16.602
198

204. High electron mobility fluorinated indacenodithiophene small molecule acceptors for organic solar cells

2021
Fei Pana, Xiaojun Li, Song Bai, Tianhao Liu, Xian Weia, Yingfen Lia, Shanshan Chen, Changduk Yang, Xiwen Cheng, Menglan Lv*, Yongfang Li*

204. Fei Pana, Xiaojun Li, Song Bai, Tianhao Liu, Xian Weia, Yingfen Lia, Shanshan Chen, Changduk Yang, Xiwen Cheng, Menglan Lv*, Yongfang Li*, “High electron mobility fluorinated indacenodithiophene small molecule acceptors for organic solar cells”, Chinese Chemical Letters, 2021, 32, 1257–1262

DOI : https://doi.org/10.1016/j.cclet.2020.08.051

IF = 8.455

000. chichemletter

203. Ligand engineered bandgap stablility in mixed-halide perovskite LEDs

2021
Yasser Hassan, Jong Hyun Park, Michael L. Crawford, Aditya Sadhanala, Jeongjae Lee, James C. Sadighian, Edoardo Mosconi, Ravichandran Shivanna, Eros Radicchi, Mingyu Jeong, Changduk Yang, Hyosung Choi, Sung Heum Park, Myoung Hoon Song, Filippo De Angelis, Cathy Y. Wong*, Richard H. Friend, Bo Ram Lee* and Henry J. Snaith*

203. Yasser Hassan, Jong Hyun Park, Michael L. Crawford, Aditya Sadhanala, Jeongjae Lee, James C. Sadighian, Edoardo Mosconi, Ravichandran Shivanna, Eros Radicchi, Mingyu Jeong, Changduk Yang, Hyosung Choi, Sung Heum Park, Myoung Hoon Song, Filippo De Angelis, Cathy Y. Wong*, Richard H. Friend, Bo Ram Lee* and Henry J. Snaith* “Ligand engineered bandgap stablility in mixed-halide perovskite LEDs” Nature, 2021, 591, 72-77

 

DOI :10.1038/s41586-021-03217-8

IF = 42.778

197

202. Eutectic phase behavior induced by a simple additive contributes to efficient organic solar cells

2021
Jiehao Fu, Haiyan Chen, Peihao Huang, Qingqing Yu, Hua Tang, Shanshan Chen, Sungwoo Jung, Kuan Sun, Changduk Yang, Shirong Lu,*, Zhipeng Kan,*, Zeyun Xiao,*, Gang Li

202. Jiehao Fu, Haiyan Chen, Peihao Huang, Qingqing Yu, Hua Tang, Shanshan Chen, Sungwoo Jung, Kuan Sun, Changduk Yang, Shirong Lu,*, Zhipeng Kan,*, Zeyun Xiao,*, Gang Li, “Eutectic phase behavior induced by a simple additive contributes to efficient organic solar cells”, Nano Energy, 2021, 84, 105862

DOI : https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.105862

IF = 19.069

000. nano energy

201. The Rational Design of a Redox-active Mixed Ion/electron Conductor as a Multi-functional Binder for Lithium-ion Batteries

2021
Chihyun Hwang, Jungho Lee, Jihong Jeong, Eunryeol Lee, Jonghak Kim, Seoyoung Kim, Changduk Yang* and Hyun-Kon Song*

201. Chihyun Hwang, Jungho Lee, Jihong Jeong, Eunryeol Lee, Jonghak Kim, Seoyoung Kim, Changduk Yang* and Hyun-Kon Song*, “The Rational Design of a Redox-active Mixed Ion/electron Conductor as a Multi-functional Binder for Lithium-ion Batteries”, J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 4751-4757 

DOI: 10.1039/d0ta08913c

IF = 11.301

 

196

200. Narrow Band-gap Materials with Overlapping Absorption Simultaneously Increase the Open Circuit Voltage and Average Visible Transmittance of Semitransparent Organic Solar Cells

2021
Xuexiang Huang, Jiyeon Oh, Yujun Cheng, Bin Huang, Shanshan Ding, Qiannan He, FeiYan Wu, Changduk Yang*, Lie Chen*, and Yiwang Chen

200. Xuexiang Huang, Jiyeon Oh, Yujun Cheng, Bin Huang, Shanshan Ding, Qiannan He, FeiYan Wu, Changduk Yang*, Lie Chen*, and Yiwang Chen, “Narrow Band-gap Materials with Overlapping Absorption Simultaneously Increase the Open Circuit Voltage and Average Visible Transmittance of Semitransparent Organic Solar Cells”, J. Mater. Chem. A, 2020, Advanced Article

DOI: 10.1039/d0ta11203h

IF = 11.301

195

199. Sustainable highly charged C​60​- functionalized Polyimide in non-contact mode triboelectric nanogenerator

2021
Jae Won Lee, Sungwoo Jung, Jinhyung Jo, Gi Hyeon Han, Dong-Min Lee, Jiyeon Oh, Hee Jae Hwang, Dukhyun Choi, Sang-Woo Kim, Jun Hee Lee*, Changduk Yang* and Jeong Min Baik*

199. Jae Won Lee, Sungwoo Jung, Jinhyung Jo, Gi Hyeon Han, Dong-Min Lee, Jiyeon Oh, Hee Jae Hwang, Dukhyun Choi, Sang-Woo Kim, Jun Hee Lee*, Changduk Yang* and Jeong Min Baik*, “Sustainable highly charged C​60​- functionalized Polyimide in non-contact mode triboelectric nanogenerator”, Energy Environ Sci, 2021, 14, 1004-1015 

DOI: 10.1039/d0ee03057k

IF = 33.250

194

198. Molecular Ordering and Phase Segregation Induced by a Volatile Solid Additive for Highly Efficient All-Small-Molecular Organic Solar Cells

2021
Shanshan Chen, Junfeng Ye, Qianguang Yang, Jiyeon Oh, Dingqin Hu, Ke Yang, George Omololu Odunmbaku, Feng Li, Qingqing Yu, Zhipeng Kan, Zeyun Xiao, Changduk Yang, Shirong Lu*, Kuan Sun*

198. Shanshan Chen, Junfeng Ye, Qianguang Yang, Jiyeon Oh, Dingqin Hu, Ke Yang, George Omololu Odunmbaku, Feng Li, Qingqing Yu, Zhipeng Kan, Zeyun Xiao, Changduk Yang, Shirong Lu*, Kuan Sun*, “Molecular Ordering and Phase Segregation Induced by a Volatile Solid Additive for Highly Efficient All-Small-Molecular Organic Solar Cells” J. Mater. Chem. A., 2021, 9, 2857-2863

DOI: 10.1039/d0ta10649f

IF = 11.301

 

192

197. High performance H​2​O​2​ production achieved by sulfur-doped carbon on CdS photocatalyst via inhibiting reverse H​2​O​2​ decomposition

2021
Jae Hwa Lee, Hyeonjin Cho, Sung O Park, Jeong Min Hwang, Yerin Hong, Pankaj Sharma, Woo Cheol Jeon, Yongjoon Cho, Changduk Yang, Sangkyu Kwak*, Hoi Ri Moon* and Ji-Wook Jang*

197. Jae Hwa Lee, Hyeonjin Cho, Sung O Park, Jeong Min Hwang, Yerin Hong, Pankaj Sharma, Woo Cheol Jeon, Yongjoon Cho, Changduk Yang, Sangkyu Kwak*, Hoi Ri Moon* and Ji-Wook Jang*, “High performance H​2​O​2​ production achieved by sulfur-doped carbon on CdS photocatalyst via inhibiting reverse H​2​O​2​ decomposition” Applied Catalysis B:Environmental, 2021, 284, 119690 (Link)

DOI : 10.1016/j.apcatb.2020.119690

IF = 16.683

191

196. A low boiling-point and low-cost fluorinated additive improves the efficiency and stability of organic solar cells

2020
Shaman Li, Qing Ma, Shanshan Chen, Lei Meng, Jinyuan Zhang*, Zhanjun Zhang*, Changduk Yang and Yongfang Li*

196. Shaman Li, Qing Ma, Shanshan Chen, Lei Meng, Jinyuan Zhang*, Zhanjun Zhang*, Changduk Yang and Yongfang Li*, “A low boiling-point and low-cost fluorinated additive improves the efficiency and stability of organic solar cells”, J. Mater. Chem. C., 2020, 8, 15296-15302

DOI : 10.1039/d0tc03217d

IF = 7.059

193

195. Silicon and oxygen synergistic effects for the discovery of new high-performance nonfullerene acceptors

2020
Ying Qin, Hui Chen, Jia Yao, Yue Zhou, Yongjoon Cho, Yulin Zhu, Beibei Qiu, Cheng-Wei Ju, Zhi-Guo Zhang*, Feng He*, Changduk Yang, Yongfang Li and Dongbing Zhao*

195. Ying Qin, Hui Chen, Jia Yao, Yue Zhou, Yongjoon Cho, Yulin Zhu, Beibei Qiu, Cheng-Wei Ju, Zhi-Guo Zhang*, Feng He*, Changduk Yang, Yongfang Li and Dongbing Zhao*, “Silicon and oxygen synergistic effects for the discovery of new high-performance nonfullerene acceptors”, Nat. Comm., 2020, 11, 5814

DOI : 10.1038/s41467-020-19605-z

IF = 12.121

191

 

194. High-Performance Inverted Perovskite Solar Cells with Operational Stability via n-Type Small Molecule Additive-Assisted Defect Passivation

2020
Donghwan Koo, Yongjoon Cho, Ungsoo Kim, Gyujeong Jeong, Junghyun Lee, Jihyung Seo, Changduk Yang* and Hyesung Park*

194. Donghwan Koo, Yongjoon Cho, Ungsoo Kim, Gyujeong Jeong, Junghyun Lee, Jihyung Seo, Changduk Yang* and Hyesung Park*, “High-Performance Inverted Perovskite Solar Cells with Operational Stability via n-Type Small Molecule Additive-Assisted Defect Passivation”, Adv. Energy. Mater., 2020, 10, 2001920

DOI : 10.1002/aenm.20201920

IF = 24.884

189

193. High-performance and stable photoelectrochemical water splitting cell with organicphotoactive-layer-based photoanode

2020
Je Min Yu, Jungho Lee, Yoon Seo Kim, Jaejung Song, Jiyeon Oh, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Yongseon Kim, Ja Hun Kwak, Seungho Cho*, Changduk Yang*, and Ji-Wook Jang*
193. Je Min Yu, Jungho Lee, Yoon Seo Kim, Jaejung Song, Jiyeon Oh, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Yongseon Kim, Ja Hun Kwak, Seungho Cho*, Changduk Yang*, and Ji-Wook Jang,* “High-performance and stable photoelectrochemical water splitting cell with organicphotoactive-layer-based photoanode,” Nat. Commun., ​2020, 11, 5509
DOI : 10.1038/s41467-020-19329-0
IF=12.121
188

192. Stable perovskite solar cells with efficiency exceeding 24.8% and 0.3-V voltage loss

2020
Mingyu Jeong, In Woo Choi, Eun Min Go, Yongjoon Cho, Minjin Kim, Byongkyu Lee, Seonghun Jeong, Yimhyun Jo, Hye Won Choi, Jiyun Lee, Jin-Hyuk Bae, Sang Kyu Kwak*, Dong Suk Kim*, and Changduk Yang*

192. Mingyu Jeong, In Woo Choi, Eun Min Go, Yongjoon Cho, Minjin Kim, Byongkyu Lee, Seonghun Jeong, Yimhyun Jo, Hye Won Choi, Jiyun Lee, Jin-Hyuk Bae, Sang Kyu Kwak*, Dong Suk Kim*, and Changduk Yang*, “Stable perovskite solar cells with efficiency exceeding 24.8% and 0.3-V voltage loss” Science, ​2020, 369, 1615-1620

DOI : 10.1126/science.abb7167

IF = 41.845

187

191. Highly Efficient Organic Photovoltaics Enhanced Using Organic Passivation Layer Vacuum Deposition

2020
Byongkyu Lee, Seonghun Jeong, Yongjoon Cho, Mingyu Jeong, Sang Myeon Lee, Jiyeon Oh, and Changduk Yang*

191. Byongkyu Lee, Seonghun Jeong, Yongjoon Cho, Mingyu Jeong, Sang Myeon Lee, Jiyeon Oh, and Changduk Yang*, “Highly Efficient Organic Photovoltaics Enhanced Using Organic Passivation Layer Vacuum Deposition,” Adv. Funct. Mater. 2020, 2005037

DOI : 10.1002/adfm.202005037

IF : 15.621

 

186

190. Ambipolar Passivated Back Surface Field Layer for Silicon Photovoltaics

2020
Sung Bum Kang, Won Jin Park, Myeong Hoon Jeong, So-Huei Kang, Changduk Yang, and Kyoung Jin Choi,*

190. Sung Bum Kang, Won Jin Park, Myeong Hoon Jeong, So-Huei Kang, Changduk Yang, and Kyoung Jin Choi,* “Ambipolar Passivated Back Surface Field Layer for Silicon Photovoltaics,” Adv. Funct. Mater., 2020, 2004943

DOI : 10.1002/adfm.202004943

IF = 16.836

 

 

185_1

 

189. 3D Cu Ball-Based Hybrid Triboelectric Nanogenerator with Non-fullerene Organic Photovoltaic Cells for Self-Powering Indoor Electronics

2020
Sungwoo Jung, Jiyeon Oh, U Jeong Yang, Sang Myeon Lee, Jungho Lee, Mingyu Jeong, Yongjoon Cho, Seoyoung Kim, Jeong Min Baik* and Changduk Yang*

189Sungwoo Jung, Jiyeon Oh, U Jeong Yang, Sang Myeon Lee, Jungho Lee, Mingyu Jeong, Yongjoon Cho, Seoyoung Kim, Jeong Min Baik* and Changduk Yang*, “3D Cu Ball-Based Hybrid Triboelectric Nanogenerator with Non-fullerene Organic Photovoltaic Cells for Self-Powering Indoor Electronics,” Nano Energy, 2020, 77, 105271

DOI : 10.1016/j.nanoen.2020.105271

IF = 16.602

185

188. Recent Progress in Flexible and Stretchable Organic Solar Cells

2020
Jianqiang Qin, Linkai Lan, Shanshan Chen,* Feinan Huang, Huanrong Shi, Wenjie Chen, Haibo Xia, Kuan Sun*, and Changduk Yang*

188. Jianqiang Qin, Linkai Lan, Shanshan Chen,* Feinan Huang, Huanrong Shi, Wenjie Chen, Haibo Xia, Kuan Sun*, and Changduk Yang*. “Recent Progress in Flexible and Stretchable Organic Solar Cells,” Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2002529

DOI : 10.1002/adfm.202002529

IF = 15.621

183_1

187. A Non-Conjugated Polymer Acceptor for Efficient and Thermally Stable All-Polymer Solar Cells

2020
Qunping Fan, Wenyan Su,* Shanshan Chen, Tao Liu, Wenliu Zhuang, Ruijie Ma, Xin Wen, Zhihong Yin, Zhenghui Luo, Xia Guo, Lintao Hou, Kasper Moth-Poulsen, Yu Li,* Zhiguo Zhang, Changduk Yang, Donghong Yu, He Yan, Maojie Zhang,* and Ergang Wang*

187. Qunping Fan, Wenyan Su,* Shanshan Chen, Tao Liu, Wenliu Zhuang, Ruijie Ma, Xin Wen, Zhihong Yin, Zhenghui Luo, Xia Guo, Lintao Hou, Kasper Moth-Poulsen, Yu Li,* Zhiguo Zhang, Changduk Yang, Donghong Yu, He Yan, Maojie Zhang,* and Ergang Wang*, “A Non-Conjugated Polymer Acceptor for Efficient and Thermally Stable All-Polymer Solar Cells,” Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1-7

DOI : 10.1002/anie.202005662

IF = 12.257

183

186. Dithienogermole-Based Nonfullerene Acceptors: Roles of the Side-Chains’ Direction and Development of Green-Tinted Efficient Semitransparent Organic Solar Cells

2020
Yongjoon Cho, Tack Ho Lee, Seonghun Jeong, Song Yi Park, Byongkyu Lee, Jin Young Kim*, and Changduk Yang*

186. Yongjoon Cho, Tack Ho Lee, Seonghun Jeong, Song Yi Park, Byongkyu Lee, Jin Young Kim*, and Changduk Yang*,  “Dithienogermole-Based Nonfullerene Acceptors: Roles of the Side-Chains’ Direction and Development of Green-Tinted Efficient Semitransparent Organic Solar Cells,” ACS Appl. Energy. Mater. 2020, 3, 7689-7698

DOI : 10.1021/acsaem.0c01097

IF = 8.758

181

185. Molecular Lock Induced by Chloroplatinic Acid Doping of PEDOT:PSS for High-Performance Organic Photovoltaics

2020
Ke Yang, Shanshan Chen, Jiehao Fu, Sungwoo Jung, Junfeng Ye, Zhipeng Kan, Chao Hu, Changduk Yang, Zeyun Xiao,* Shirong Lu,* and Kuan Sun*

185. Ke Yang, Shanshan Chen, Jiehao Fu, Sungwoo Jung, Junfeng Ye, Zhipeng Kan, Chao Hu, Changduk Yang, Zeyun Xiao,* Shirong Lu,* and Kuan Sun*, “Molecular Lock Induced by Chloroplatinic Acid Doping of PEDOT:PSS for High-Performance Organic Photovoltaics,”ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12, 27, 30954-30961

DOI : 10.10.21/acsami.0c06759

IF = 8.459

180

184. Volatilizable and Cost-effective Quinone-Based Solid Additives for Improving Photovoltaic Performance and Morphological Stability in Non-Fullerene Polymer Solar Cells

2020
Youdi Zhang, Yongjoon Cho, Jungho Lee, Jiyeon Oh, So-Huei Kang, Sang Myeon Lee, Byongkyu Lee, Lian Zhong, Bin Huang, Seungjin Lee, Jin-Woo Lee, Bumjoon J. Kim, Yongfang Li and Changduk Yang*

184. Youdi Zhang, Yongjoon Cho, Jungho Lee, Jiyeon Oh, So-Huei Kang, Sang Myeon Lee, Byongkyu Lee, Lian Zhong, Bin Huang, Seungjin Lee, Jin-Woo Lee, Bumjoon J. Kim, Yongfang Li and Changduk Yang*, “Volatilizable and Cost-effective Quinone-Based Solid Additives for Improving Photovoltaic Performance and Morphological Stability in Non-Fullerene Polymer Solar Cells,” J. Mater. Chem. A2020, 8, 13049-13058 

​DOI : 10.1039/D0TA04941G

IF = 10.733

179

183. Wide Band-gap Two-dimension Conjugated Polymer Donors with Different Amounts of Chlorine Substitution on Alkoxyphenyl Conjugated Side Chains for Non-fullerene Polymer Solar Cells

2020
Youdi Zhang, Yong Wang, Rui-Jie Ma, Zheng-Hui Luo, Tao Liu*, So-Huei Kang, He Yan, Zhong-Yi Yuan, Changduk Yang*, and YiWang Chen*

183. , Youdi Zhang, Yong Wang, Rui-Jie Ma, Zheng-Hui Luo, Tao Liu*, So-Huei Kang, He Yan, Zhong-Yi Yuan, Changduk Yang*, and YiWang Chen*, “Wide Band-gap Two-dimension Conjugated Polymer Donors with Different Amounts of Chlorine Substitution on Alkoxyphenyl Conjugated Side Chains for Non-fullerene Polymer Solar Cells,” Chinese J. Polym. Sci, 2020, 38, 797-805

DOI : 10.1007/S10118-020-2435-5

178

182. Guest-oriented non-fullerene acceptors for ternary organic solar cells with over 16.0% and 22.7% efficiencies under one-sun and indoor light

2020
Yongjoon Cho, Tanya Kumari, Seonghun Jeong, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Jiyeon Oh, Youdi Zhang, Bin Huang, Lie Chen, Changduk Yang*

182. Yongjoon Cho, Tanya Kumari, Seonghun Jeong, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Jiyeon Oh, Youdi Zhang, Bin Huang, Lie Chen, Changduk Yang*, “Guest-oriented non-fullerene acceptors for ternary organic solar cells with over 16.0% and 22.7% efficiencies under one-sun and indoor light,” Nano Energy, 2020, 75, 104896

DOI : 10.1016/J.NANOEN.2020.104896

IF = 16.602

177

181. Dopant-free Polymeric Hole Transport Materials for Efficient CsPbI2Br Perovskite Cells with a Fill Factor Exceeding 84%

2020
Pang Wang, Hui Wang, Mingyu Jeong, Sang Myeon Lee, Baocai Du, Yuchao Mao, Fanghao Ye, Huijun Zhang, Donghui Li, Dan Liu, Changduk Yang* and Tao Wang*

181. Pang Wang, Hui Wang, Mingyu Jeong, Sang Myeon Lee, Baocai Du, Yuchao Mao, Fanghao Ye, Huijun Zhang, Donghui Li, Dan Liu, Changduk Yang* and Tao Wang*, “Dopant-free Polymeric Hole Transport Materials for Efficient CsPbI2Br Perovskite Cells with a Fill Factor Exceeding 84%,” J. Mater. Chem. C2020, 8, 8507-8514

DOI : 10.1039/D0TC01892A

IF = 6.641

176

180. Understanding the Effect of the Third Component PC71BM on Nanoscale Morphology and Photovoltaic Properties of Ternary Organic Solar Cells

2020
Beibei Qiu, Shanshan Chen, Chenkai Sun, Jun Yuan, Xuning Zhang, Can Zhu, Shucheng Qin, Lei Meng,* Yuan Zhang, Changduk Yang, Yingping Zou, and Yongfang Li*

180. BeibeiQiu, ShanshanChen, ChenkaiSun,J unYuan, XuningZhang, Can Zhu, ShuchengQin, LeiMeng,* Yuan Zhang, Changduk Yang, Yingping Zou, and Yongfang Li* “Understanding the Effect of the Third Component PC71BM on Nanoscale Morphology and Photovoltaic Properties of Ternary Organic Solar Cells,” Solar RRL 2020, 4, 190054

DOI : 10.1002/SOLR.201900540

IF = 7.527

175

 

179. D−A Copolymer Donor Based on Bithienyl Benzodithiophene D‑Unit and Monoalkoxy Bifluoroquinoxaline A‑Unit for High-Performance Polymer Solar Cells

2020
Chenkai Sun, Fei Pan, Beibei Qiu, Shucheng Qin, Shanshan Chen, Ziya Shang, Lei Meng,* Changduk Yang, and Yongfang Li*

179. Chenkai Sun, Fei Pan, Beibei Qiu, Shucheng Qin, Shanshan Chen, Ziya Shang, Lei Meng,* Changduk Yang, and Yongfang Li*, “D−A Copolymer Donor Based on Bithienyl Benzodithiophene D‑Unit and Monoalkoxy Bifluoroquinoxaline A‑Unit for High-Performance Polymer Solar Cells,” Chem. Mater., 2020, 32, 3254-3261

DOI : 10.1021/acs.chemmater.0c00459

IF : 9.890

174

178. s-Hole’’-Containing Volatile Solid Additive Enabling 16.5% Efficiency Organic Solar Cells

2020
Jiehao Fu, Shanshan Chen, Ke Yang, Sungwoo Jung, Jie Lv, Linkai Lan, Haiyan Chen, Dingqin Hu, Qianguang Yang, Tainan Duan, Zhipeng Kan, Changduk Yang, Kuan Sun,* Shirong Lu,* Zeyun Xiao,* and Yongfang Li

178. Jiehao Fu, Shanshan Chen, Ke Yang, Sungwoo Jung, Jie Lv, Linkai Lan, Haiyan Chen, Dingqin Hu, Qianguang Yang, Tainan Duan, Zhipeng Kan, Changduk Yang, Kuan Sun,* Shirong Lu,* Zeyun Xiao,* and Yongfang Li, ” A ‘‘s-Hole’’-Containing Volatile Solid Additive Enabling 16.5% Efficiency Organic Solar Cells,” iScience, 2020, 23, 3, 100965

DOI : 10.1016/j.isci.2020.100965

IF = 5.458

173

177. Understanding of copolymers containing pyridine and selenophene simultaneously and their polarity conversion in transistors

2020
So-Huei Kang, Myeonggeun Han, Yongjoon Cho, Jisu Hong, Seongmin Heo, Seonghun Jeong, Yong-Young Noh,* and Changduk Yang*

177. So-Huei Kang, Myeonggeun Han, Yongjoon Cho, Jisu Hong, Seongmin Heo, Seonghun Jeong, Yong-Young Noh,* and Changduk Yang* “Understanding of copolymers containing pyridine and selenophene simultaneously and their polarity conversion in transistors,” Mater. Chem. Front., 2020, 4, 3567-3577

DOI : 10.1039/c9qm00739c

IF = 6.788

172

176. Two-Dimension Conjugated Acceptors Based on Benzodi(cyclopentadithiophene) Core with Thiophene-Fused Ending Group for Efficient Polymer Solar Cells

2020
Youdi Zhang,* Yongjoon Cho, Lian Zhong, Ying Wang, Bin Huang, Zhongyi Yuan, Changduk Yang,* Yiwang Chen,* and Yongfang Li

176. Youdi Zhang,* Yongjoon Cho, Lian Zhong, Ying Wang, Bin Huang, Zhongyi Yuan, Changduk Yang,* Yiwang Chen,* and Yongfang Li, “Two-Dimension Conjugated Acceptors Based on Benzodi(cyclopentadithiophene) Core with Thiophene-Fused Ending Group for Efficient Polymer Solar Cells,” Solar RRL2020, 4, 2000071

DOI: 10.1002/solr.202000071

IF = 8.582

171

175. Mechanically Robust All-Polymer Solar Cells from Narrow Band Gap Acceptors with Hetero-Bridging Atoms

2020
Qunping Fan, Wenyan Su, Shanshan Chen, Wansun Kim, Xiaobin Chen, Byongkyu Lee, Tao Liu, Ulises A. Me´ndez-Romero, Ruijie Ma, Tao Yang, Wenliu Zhuang, Yu Li, Yaowen Li, Taek-Soo Kim,* Lintao Hou,* Changduk Yang,* He Yan, Donghong Yu, and Ergang Wang*

175. Qunping Fan, Wenyan Su, Shanshan Chen, Wansun Kim, Xiaobin Chen, Byongkyu Lee, Tao Liu, Ulises A. Me´ndez-Romero, Ruijie Ma, Tao Yang, Wenliu Zhuang, Yu Li, Yaowen Li, Taek-Soo Kim,* Lintao Hou,* Changduk Yang,* He Yan, Donghong Yu, and Ergang Wang,* “Mechanically Robust All-Polymer Solar Cells from Narrow Band Gap Acceptors with Hetero-Bridging Atoms,” Joule, 2020, 4, 658-672

DOI : 10.1016/j.joule.2020.01.014

169

174. Regular H‑Bonding-Containing Polymers with Stretchability up to 100% External Strain for Self-Healable Plastic Transistors

2020
Moo Yeol Lee, Satej Dharmapurikar, Sang Jin Lee, Yongjoon Cho, Changduk Yang,* and Joon Hak Oh,*

174. “Regular H‑Bonding-Containing Polymers with Stretchability up to 100% External Strain for Self-Healable Plastic Transistors”, Chem. Mater., 2020, 32, 5, 1914-1924

DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b04574

IF : 9.890

168

173. Understanding the Morphology of High-performance Solar Cells Based on a Low Cost Polymer Donor

2020
Zhengqing Xu, Fei Pan, Chenkai Sun, Song Hong, Shanshan Chen, Changduk Yang, Zhiguo Zhang, Yao Liu, Thomas P. Russell, Yongfang Li,* and Dong Wang*

173. Zhengqing Xu, Fei Pan, Chenkai Sun, Song Hong, Shanshan Chen, Changduk Yang, Zhiguo Zhang, Yao Liu, Thomas P. Russell, Yongfang Li,* and Dong Wang* “Understanding the Morphology of High-performance Solar Cells Based on a Low Cost Polymer Donor,” ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12, 8, 9537-9544 

DOI : 10.1021/acsami.9b22666

IF : 8.456

167

172. Hole Transfer Promoted by Viscosity Additive in an All-Polymer Photovoltaic Blend

2020
Jianqiu Xu, Rui Wang, Shanshan Chen, Chunfeng Zhang,* Lin Liu, Fengzhen Huang, Xiaomei Lu, Changduk Yang, Xiaoyong Wang, and Min Xiao

172. Jianqiu Xu, Rui Wang, Shanshan Chen, Chunfeng Zhang,* Lin Liu, Fengzhen Huang, Xiaomei Lu, Changduk Yang, Xiaoyong Wang, and Min Xiao, “Hole Transfer Promoted by Viscosity Additive in an All-Polymer Photovoltaic Blend,” J. Phys. Chem. Lett. 2020, 1,4, 1384-1389

DOI : 10.1021/acs.jpclett.0c00025

IF : 7.329

166

171. Cathode engineering with perylene-diimide interlayer enabling over 17% efficiency single-junction organic solar cells

2020
Jia Yao, Beibei Qiu, Zhi-Guo Zhang*, Lingwei Xue, Rui Wang, Chunfeng Zhang, Shanshan Chen, Qiuju Zhou, Chenkai Sun, Changduk Yang, Min Xiao, Lei Meng, and Yongfang Li*

171. Jia Yao, Beibei Qiu, Zhi-Guo Zhang*, Lingwei Xue, Rui Wang, Chunfeng Zhang, Shanshan Chen, Qiuju Zhou, Chenkai Sun, Changduk Yang, Min Xiao, Lei Meng, and Yongfang Li*, “Cathode engineering with perylene-diimide interlayer enabling over 17% efficiency single-junction organic solar cells”, Nat. Comm., 2020, 11, 2726

DOI : https://doi.org/10.1038/s41467-020-16509-w

IF  = 14.919

000. natcomm

170. Zwitterionic Conjugated Surfactant Functionalization of Graphene with pH-Independent Dispersibility: An Efficient Electron Mediator for the Oxygen Evolution Reaction in Acidic Media

2020
Ungsoo Kim, Yongjoon Cho, Dasom Jeon, Yongchul Kim, Sanghyeon Park, Jihyung Seo, Junghyun Lee, Nam Khen Oh, Geunsik Lee, Jungki Ryu,* Changduk Yang,* and Hyesung Park*

170. Ungsoo Kim, Yongjoon Cho, Dasom Jeon, Yongchul Kim, Sanghyeon Park, Jihyung Seo, Junghyun Lee, Nam Khen Oh, Geunsik Lee, Jungki Ryu,* Changduk Yang,* and Hyesung Park* “Zwitterionic Conjugated Surfactant Functionalization of Graphene with pH-Independent Dispersibility: An Efficient Electron Mediator for the Oxygen Evolution Reaction in Acidic Media, “Small, 2020, 19, 1906635,

DOI : 10.1002/smll.201906635

IF : 10.856

165

169. Tuning the electron-deficient core of a non-fullerene acceptor to achieve over 17% efficiency in a single-junction organic solar cell

2020
Can Zhu, Jun Yuan, Fangfang Cai, Lei Meng*, Huotian Zhang, Honggang Chen, Jing Li, Beibei Qiu, Hongjian Peng, Shanshan Chen, Yunbin Hu, Changduk Yang, FengGao, Yingping Zou*, and Yongfang Li*

169. Can Zhu, Jun Yuan, Fangfang Cai, Lei Meng*, Huotian Zhang, Honggang Chen, Jing Li, Beibei Qiu, Hongjian Peng, Shanshan Chen, Yunbin Hu, Changduk Yang, FengGao, Yingping Zou*, and Yongfang Li*, ” Tuning the electron-deficient core of a non-fullerene acceptor to achieve over 17% efficiency in a single-junction organic solar cell”, Energy Environ. Sci., 2020, 13, 2459

DOI : https://doi.org/10.1039/D0EE00862A

IF = 38.532

000. ees

168. Flexible Organic Solar Cells Over 15% Efficiency with Polyimide-Integrated Graphene Electrodes

2020
Donghwan Koo, Sungwoo Jung, Jihyung Seo,1 Gyujeong Jeong, Yunseong Choi, Junghyun Lee, Sang Myeon Lee, Yongjoon Cho, Mingyu Jeong, Jungho Lee, Jiyeon Oh, Changduk Yang* and Hyesung Park*

168. Donghwan Koo, Sungwoo Jung, Jihyung Seo,1 Gyujeong Jeong, Yunseong Choi, Junghyun Lee, Sang Myeon Lee, Yongjoon Cho, Mingyu Jeong, Jungho Lee, Jiyeon Oh, Changduk Yang* and Hyesung Park*, “Flexible Organic Solar Cells Over 15% Efficiency with Polyimide-Integrated Graphene Electrodes”, Joule, 2020, 4, 1021-1034

DOI : https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.02.012

IF = 41.248

000.성우오빠joule

167. High Efficiency Polymer Solar Cells with Efficient Hole Transfer at Zero Highest Occupied Molecular Orbital Offset between Methylated Polymer Donor and Brominated Acceptor

2020
Chenkai Sun, Shucheng Qin, Rui Wang, Shanshan Chen, Fei Pan, Beibei Qiu, Ziya Shang, Lei Meng, Chunfeng Zhang, Min Xiao, Changduk Yang, and Yongfang Li*

167.  Chenkai Sun, Shucheng Qin, Rui Wang, Shanshan Chen, Fei Pan, Beibei Qiu, Ziya Shang, Lei Meng, Chunfeng Zhang, Min Xiao, Changduk Yang, and Yongfang Li*, “High Efficiency Polymer Solar Cells with Efficient Hole Transfer at Zero Highest Occupied Molecular Orbital Offset between Methylated Polymer Donor and Brominated Acceptor,” J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 3, 1465-1474

DOI : 10.1021/JACS.9B09939

IF : 14.695

164

166. Subnaphthalocyanine Triimides: Potential Three-Dimensional Solution Processable Acceptors for Organic Solar Cells

2020
Chunsheng Cai , Shanshan Chen , Li Li , Zhongyi Yuan , Xiaohong Zhao , Youdi Zhang , Yu Hu , Changduk Yang* , Ming Hu , Xiaoshuai Huang , Xuanwen Chen , Yiwang Chen*

166. Chunsheng Cai , Shanshan Chen , Li Li , Zhongyi Yuan , Xiaohong Zhao , Youdi Zhang , Yu Hu , Changduk Yang* , Ming Hu , Xiaoshuai Huang , Xuanwen Chen , Yiwang Chen*, “Subnaphthalocyanine Triimides: Potential Three-Dimensional Solution Processable Acceptors for Organic Solar Cells,” J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 2186-2195

DOI : 10.1039/C9TC06238F,

IF : 6.641

162

165. Horizontal-, Vertical-, and Cross-Conjugated Small Molecules: Conjugated Pathway Performance Correlations along Operation Mechanisms in Ternary Non-Fullerene Organic Solar Cells

2020
Sang Myeon Lee, Tanya Kumari, Byongkyu Lee, Yongjoon Cho, Jungho Lee, Jiyeon Oh, Mingyu Jeong, Sungwoo Jung, and Changduk Yang*

165.  Sang Myeon Lee, Tanya Kumari, Byongkyu Lee, Yongjoon Cho, Jungho Lee, Jiyeon Oh, Mingyu Jeong, Sungwoo Jung, and Changduk Yang,* “Horizontal-, Vertical-, and Cross-Conjugated Small Molecules: Conjugated Pathway Performance Correlations along Operation Mechanisms in Ternary Non-Fullerene Organic Solar Cells,” Small, 2020, 16, 1905309

DOI : 10.1002/smll.201905309

IF : 10.856

161

164. A Built-in Electric Field Induced by Ferroelectrics Increases Halogen-Free Organic Solar Cell Efficiency in Various Device Types

2020
Tanya Kumari, Sungwoo Jung, Yongjoon Cho, Hwang-Pill Kim, Jae Won Lee, Jiyeon Oh, Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Jeong Min Baik, Wook Jo, and Changduk Yang*

164. Tanya Kumari, Sungwoo Jung, Yongjoon Cho, Hwang-Pill Kim, Jae Won Lee, Jiyeon Oh, Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Jeong Min Baik, Wook Jo, and Changduk Yang* “A Built-in Electric Field Induced by Ferroelectrics Increases Halogen-Free Organic Solar Cell Efficiency in Various Device Types,” Nano Energy, 2020, 68, 104327

DOI : 10.1016/j.nanoen.2019.104327

IF = 15.548

159

163. Controlling the Ambipolarity of Thieno-Benzo-Isoindigo Polymers-Based Transistors: The Balance of Face-on and Edge-on Population

2020
Jungho Lee, Eun-Sol Shin, Yeon-Ju Kim, Yong-Young Noh* and Changduk Yang*

163Jungho Lee, Eun-Sol Shin, Yeon-Ju Kim, Yong-Young Noh* and Changduk Yang*, “Controlling the Ambipolarity of Thieno-Benzo-Isoindigo Polymers-Based Transistors: The Balance of Face-on and Edge-on Population,” J. Mater. Chem. C,  2020, 8, 296-302

DOI : 10.1039/C9TC05641F

IF : 6.641

157

162. Toxic Solvent- and Additive-free Efficient All-Polymer Solar Cells via a Simple Random Sequence Strategy in Both Donor and Acceptor Copolymer Backbones

2020
Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Yongjoon Cho, Jiyeon Oh, Sang Myeon Lee, Jungho Lee, and Changduk Yang*

162Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Yongjoon Cho, Jiyeon Oh, Sang Myeon Lee, Jungho Lee, and Changduk Yang* “Toxic Solvent- and Additive-free Efficient All-Polymer Solar Cells via a Simple Random Sequence Strategy in Both Donor and Acceptor Copolymer Backbones,” Small Methods, 2020, 4, 1900696

DOI: 10.1002/smtd.201900696

IF = 14.188

154

 

161. Performance-enhancing Approaches for the PEDOT:PSS-Si Hybrid Solar Cells

2019
Zhe Sun, Ya He, Banglun Xiong, Shanshan Chen*, Meng Li, Yongli Zhou, Yujie Zheng, Kuan Sun*, Changduk Yang*

161. Zhe Sun, Ya He, Banglun Xiong, Shanshan Chen*, Meng Li, Yongli Zhou, Yujie Zheng, Kuan Sun*, and Changduk Yang*, “Performance-enhancing Approaches for the PEDOT:PSS-Si Hybrid Solar Cells,” Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 59, 2-22

DOI : 10.1002/anie.201910629

IF : 12.257

163

160. Subtle Molecular Tailoring Induces Significant Morphology Optimization Enabling over 16% Efficiency Organic Solar Cells with Efficient Charge Generation

2019
Zichun Zhou, Wenrui Liu, Guanqing Zhou, Ming Zhang, Deping Qian, Jianyun Zhang, Shanshan Chen, Shengjie Xu,* Changduk Yang, Feng Gao, Haiming Zhu, Feng Liu,* and Xiaozhang Zhu*

160.  Zichun Zhou, Wenrui Liu, Guanqing Zhou, Ming Zhang, Deping Qian, Jianyun Zhang, Shanshan Chen, Shengjie Xu,* Changduk Yang, Feng Gao, Haiming Zhu, Feng Liu,* and Xiaozhang Zhu* “Subtle Molecular Tailoring Induces Significant Morphology Optimization Enabling over 16% Efficiency Organic Solar Cells with Efficient Charge Generation,” Adv. Mater. 2019, 1906324

DOI : 10.1002/adma.201906324

IF : 25.809

160

159. Non-halogenated-solvent-processed highly efficient organic solar cells with a record open circuit voltage enabled by noncovalently locked novel polymer donors

2019
Hui Guo, Youdi Zhang, Lie Chen,* Xunfan Liao, Qian Xie, Yongjie Cui,Bin Huang, Changduk Yang* and Yiwang Chen*

159. Hui Guo, Youdi Zhang, Lie Chen,* Xunfan Liao, Qian Xie, Yongjie Cui,Bin Huang, Changduk Yang* and Yiwang Chen*, “Non-halogenated-solvent-processed highly efficient organic solar cells with a record open circuit voltage enabled by noncovalently locked novel polymer donors”, J. Mater. Chem. A,  2019,7, 27394-27402 

DOI : 10.1039/C9TA10624C

IF : 10.733

158

158. Enhanced performance of ternary organic solar cells with a wide bandgap acceptor as third component

2019
He Huang, Xiaojun Lia*, Shanshan Chenc, Beibei Qiua, Jiaqi Dua, Lei Mengb* , Zhanjun Zhanga*, Changduk Yang , and Yongfang Li*

158. He Huang, Xiaojun Lia*, Shanshan Chenc, Beibei Qiua, Jiaqi Dua, Lei Mengb* , Zhanjun Zhanga*, Changduk Yang , and Yongfang Li* “Enhanced performance of ternary organic solar cells with a wide bandgap acceptor as third component,” J. Mater. Chem. A 2019, 7, 27423-27431

DOI : 10.1039/C9TA09268D

IF : 10.733

156_1

157. Balancing hydrogen adsorption/desorption by orbital modulation for efficient hydrogen evolution catalysis

2019
Feng Li, Gao-Feng Han, Hyuk-Jun Noh, Jong-Pil Jeon, Ishfaq Ahmad, Shanshan Chen, Changduk Yang, Yunfei Bu, Zhengping Fu, Yalin Lu & Jong-Beom Baek*

157. Feng Li, Gao-Feng Han, Hyuk-Jun Noh, Jong-Pil Jeon, Ishfaq Ahmad, Shanshan Chen, Changduk Yang, Yunfei Bu, Zhengping Fu, Yalin Lu & Jong-Beom Baek*, “Balancing hydrogen adsorption/desorption by orbital modulation for efficient hydrogen evolution catalysis”, Nature Communications, 2019, 10, 4060

DOI : https://doi.org/10.1038/s41467-019-12012-z

IF = 12.121

000_백종범굣후님

156. Boosting the energy conversion efficiency of a combined triboelectric nanogenerator-capacitor

2019
Jin PyoLee, Jae WonLee, Bo-KyungYoon, Hee Jae Hwang, Sungwoo Jung, Katherine A.Kim, Dukhyun Choi, Changduk Yang, Jeong Min Baik*

156. Jin PyoLee, Jae WonLee, Bo-KyungYoon, Hee Jae Hwang, Sungwoo Jung, Katherine A.Kim, Dukhyun Choi, Changduk Yang, Jeong Min Baik*, “Boosting the energy conversion efficiency of a combined triboelectric nanogenerator-capacitor”, Nano Energy, 2019, 56, 571-580

DOI : https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.11.076

IF = 16.602

000_nanoenergy

155. High-Performance Polymer Solar Cells Achieved by Introducing Side-Chain Heteroatom on Small-Molecule Electron Acceptor

2019
Jianyun Zhang, Feng Liu,S hanshan Chen, Changduk Yang, Xiaozhang Zhu*, Daoben Zhu*

155. Jianyun Zhang, Feng Liu,S hanshan Chen, Changduk Yang, Xiaozhang Zhu*, Daoben Zhu*, “High-Performance Polymer Solar Cells Achieved by Introducing Side-Chain Heteroatom on Small-Molecule Electron Acceptor”, Macromol. Rapid Commun., 2019, 40, 1800393

DOI  : https://doi.org/10.1002/marc.201800393

IF = 4.886

000_chen_mamolrapid

154. Achieving Fast Charge Separation and Low Nonradiative Recombination Loss by Rational Fluorination for High-Efficiency Polymer Solar Cells

2019
Chenkai Sun, Fei Pan, Shanshan Chen, Rui Wang, Rui Sun, Ziya Shang, Beibei Qiu, Jie Min,* Menglan Lv,* Lei Meng,* Chunfeng Zhang, Min Xiao, Changduk Yang, and Yongfang Li*

154. Chenkai Sun, Fei Pan, Shanshan Chen, Rui Wang, Rui Sun, Ziya Shang, Beibei Qiu, Jie Min,* Menglan Lv,* Lei Meng,* Chunfeng Zhang, Min Xiao, Changduk Yang, and Yongfang Li*, “Achieving Fast Charge Separation and Low Nonradiative Recombination Loss by Rational Fluorination for High-Efficiency Polymer Solar Cells,” Adv. Mater., 31, 1905480

DOI : 10.1002/adma.201905480

IF : 25.809

155

153. Research Trend of Conjugated Polymers for Organic Field-Effect Transistor

2019
Sungwoo Jung and Changduk Yang*

153. Sungwoo Jung and Changduk Yang,* “Research Trend of Conjugated Polymers for Organic Field-Effect Transistor”, Polymer Science and Technology, 2019, 30, 5, 399-407

(Link): https://www.polymer.or.kr/v2/sub05_04_04.php?content=search&seq=1755024&start=0&number=2&journalid=20&vol=30&num=5&totalcount=19

IF = 0.473

 

153

 

152. All-Small-Molecule Organic Solar Cells with an Ordered Liquid Crystalline Donor

2019
Haiyan Chen, Dingqin Hu, Qianguang Yang, Jie Gao, Jiehao Fu, Ke Yang, Hao He, Shanshan Chen, Zhipeng Kan, Tainan Duan, Changduk Yang, Jianyong Ouyang, Zeyun Xiao, Kuan Su, Shirong Lu*

152. Haiyan Chen, Dingqin Hu, Qianguang Yang, Jie Gao, Jiehao Fu, Ke Yang, Hao He, Shanshan Chen, Zhipeng Kan, Tainan Duan, Changduk Yang, Jianyong Ouyang, Zeyun Xiao, Kuan Su, Shirong Lu,* “All-Small-Molecule Organic Solar Cells with an Ordered Liquid Crystalline Donor,”  Joule, 2019, 3, 1-14 

DOI : 10.1016/j.joule.2019.09.009

IF = 29.155

152

 

151. Understanding of Fluorination Dependence on Electron Mobility and Stability of Naphthalene Diimide-Based Polymer Transistors in Environment with 100% Relative Humidity

2019
Yongjoon Cho, Hae Rang Lee, Ayoung Jeong, Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Se Hun Joo, Sang Kyu Kwak, Joon Hak Oh,* and Changduk Yang*

151. Yongjoon Cho, Hae Rang Lee, Ayoung Jeong, Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Se Hun Joo, Sang Kyu Kwak, Joon Hak Oh,* and Changduk Yang,* “Understanding of Fluorination Dependence on Electron Mobility and Stability of Naphthalene Diimide-Based Polymer Transistors in Environment with 100% Relative Humidity,” ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 43, 40347-40357 

DOI : 10.1021/acsami.9b14942

IF = 8.456


151

150. Multifaceted Role of Dibutylhydroxytoluene Processing Additive in Enhancing Efficiency and Stability of Planar Perovskite Solar Cells

2019
Sujit Kumar, Yunseong Choi, So-Huei Kang, Nam Khen Oh, Junghyun Lee, Jihyung Seo, Mingyu Jeong, Hyoung Woo Kwon, Sang Il Seok,* Changduk Yang*, and Hyesung Park*

150. Sujit Kumar, Yunseong Choi, So-Huei Kang, Nam Khen Oh, Junghyun Lee, Jihyung Seo, Mingyu Jeong, Hyoung Woo Kwon, Sang Il Seok,* Changduk Yang*, and Hyesung Park* “Multifaceted Role of Dibutylhydroxytoluene Processing Additive in Enhancing Efficiency and Stability of Planar Perovskite Solar Cells,” ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 42, 38828-38837

DOI : 10.1021/acsami.9b14423

IF : 8.456

150

149. Conjugation-Curtailing of Benzodithionopyran-Cored Molecular Acceptor Enables Efficient Air-Processed Small Molecule Solar Cells

2019
Hao Wu, Haijun* Fan, Wuyue Liu, Shanshan Chen, Changduk Yang, Long Ye*, Harald Ade, and Xiaozhang Zhu*

149. Hao Wu, Haijun* Fan, Wuyue Liu, Shanshan Chen, Changduk Yang, Long Ye*, Harald Ade, and Xiaozhang Zhu* “Conjugation-Curtailing of Benzodithionopyran-Cored Molecular Acceptor Enables Efficient Air-Processed Small Molecule Solar Cells,” Small, 2019, 15, 1902656

DOI : 10.1002/smll.201902656

IF : 10.856

148

 

148. Backbone Fluorination of Polythiophenes Improves Device Performance of Non-Fullerene Polymer Solar Cells

2019
Xiao'e Jia, Gongchu Liu, Shanshan Chen*, Zhenchao Li, Zhenfeng Wang, Qingwu Yin, Hin-Lap Yip, Changduk Yang, Chunhui Duan*, Fei Huang*, and Yong Cao

148. Xiao’e Jia, Gongchu Liu, Shanshan Chen*, Zhenchao Li, Zhenfeng Wang, Qingwu Yin, Hin-Lap Yip, Changduk Yang, Chunhui Duan*, Fei Huang*, and Yong Cao “Backbone Fluorination of Polythiophenes Improves Device Performance of Non-Fullerene Polymer Solar Cells,” ACS Appl. Energy. Mater, 2019, 2, 10, 7572-7583

DOI : 10.1021/acsami.9b01532

IF = 4.473

147

147. Modulating Structure Ordering via Side-Chain Engineering of Thieno[3,4‑b]thiophene-Based Electron Acceptors for Efficient Organic Solar Cells with Reduced Energy Losses

2019
Feng Liu, Jianyun Zhang, Yuming Wang, Shanshan Chen, Zichun Zhou, Changduk Yang, Feng Gao, and Xiaozhang Zhu*

147. Feng Liu, Jianyun Zhang, Yuming Wang, Shanshan Chen, Zichun Zhou, Changduk Yang, Feng Gao, and Xiaozhang Zhu*, “Modulating Structure Ordering via Side-Chain Engineering of Thieno[3,4‑b]thiophene-Based Electron Acceptors for Efficient Organic Solar Cells with Reduced Energy Losses,” ACS Appl. Mater. & Inter., 2019, 11, 38, 35193-35200 (Link)

DOI : 10.1016/acsami.9b10641

IF : 8.456

146

146. Versatile neuromorphic electronics by modulating synaptic decay of single organic synaptic transistor: From artificial neural networks to neuro-prosthetics

2019
Dae-Gyo Seo, Yeongjun Lee, Gyeong-Tak Go, Mingyuan Pei, Sungwoo Jung, Yo Han Jeong, Wanhee Lee, Hea-Lim Park, Sang-Woo Kim, Hoichang Yang, Changduk Yang, and Tae-Woo Lee*

146. Dae-Gyo Seo, Yeongjun Lee, Gyeong-Tak Go, Mingyuan Pei, Sungwoo Jung, Yo Han Jeong, Wanhee Lee, Hea-Lim Park, Sang-Woo Kim, Hoichang Yang, Changduk Yang, and Tae-Woo Lee* “Versatile neuromorphic electronics by modulating synaptic decay of single organic synaptic transistor: From artificial neural networks to neuro-prosthetics,” Nano Energy, 2019, 65, 104035

DOI : 10.1016/jnanoen.2019.104035

IF = 13.12

nanoen_104035_fx1_ga_3c_pdf

145. High-Output Triboelectric Nanogenerator Based on Dual Inductive and Resonance Effects-Controlled Highly Transparent Polyimide for Self-Powered Sensor Network Systems

2019
Jae Won Lee, Sungwoo Jung, Tae Won Lee, Jinhyung Jo, Hee Young Chae, Keunsu Choi, Jae Joon Kim, Jun Hee Lee, Changduk Yang,* and Jeong Min Baik*

145. Jae Won Lee, Sungwoo Jung, Tae Won Lee, Jinhyung Jo, Hee Young Chae, Keunsu Choi, Jae Joon Kim, Jun Hee Lee, Changduk Yang,* and Jeong Min Baik*, “High-Output Triboelectric Nanogenerator Based on Dual Inductive and Resonance Effects-Controlled Highly Transparent Polyimide for Self-Powered Sensor Network Systems, ” Adv. Energy Mater. , 2019, 9, 36, 1901987

DOI : 10.1002/aenm.201901987

IF : 24.884

144

 

144. Insights into Constitutional Isomeric Effects on Donor-Acceptor Intermolecular Arrangements in Non-fullerene Organic Solar Cells

2019
Jungho Lee, Eun Min Go, Satej Dharmapurikar, Jianqiu Xu, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Kyu Cheol Lee, Jiyeon Oh, Yongjoon Cho, Chunfeng Zhang, Min Xiao, Sang Kyu Kwak,* and Changduk Yang*

144. Jungho Lee, Eun Min Go, Satej Dharmapurikar, Jianqiu Xu, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Kyu Cheol Lee, Jiyeon Oh, Yongjoon Cho, Chunfeng Zhang, Min Xiao, Sang Kyu Kwak,* and Changduk Yang*, “Insights into Constitutional Isomeric Effects on Donor-Acceptor Intermolecular Arrangements in Non-fullerene Organic Solar Cells, ” J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 18468-18479

DOI : 10.1039/C9TA07133D

IF : 10.733

 

143

143. Cathode interfacial layer-free all small-molecule solar cells with efficiency over 12%

2019
Hao Wu, Qihui Yue, Zichun Zhou, Shanshan Chen, Dongyang Zhang, Shengjie Xu, Huiqiong Zhou, Changduk Yang, Haijun Fan* and Xiaozhang Zhu,*

143. Hao Wu, Qihui Yue, Zichun Zhou, Shanshan Chen, Dongyang Zhang, Shengjie Xu, Huiqiong Zhou, Changduk Yang, Haijun Fan* and Xiaozhang Zhu,* “Cathode interfacial layer-free all small-molecule solar cells with efficiency over 12%, ” J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 15944-15950

DOI : 10.1039/C9TA05023J

IF : 10.733

 

142

142. Dithienosilole-co-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole-Containing Regioisomeric Polymers for Organic Field-Effect Transistors

2019
So-Huei Kang, Junghoon Lee, Dahyeon Yoo, Byoung Hoon Lee,* and Changduk Yang*

142. So-Huei Kang, Junghoon Lee, Dahyeon Yoo, Byoung Hoon Lee,* and Changduk Yang*, “Dithienosilole-co-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole-Containing Regioisomeric Polymers for Organic Field-Effect Transistors ,” J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 8522-8526

DOI : 10.1039/c9tc02414j

IF : 5.978

141

 

141. Aqueous dispersions of thienoisoindigo-based semiconductor nanorods assembled with 2-bromobenzaldehyde and a phospholipid

2019
Juran Noh, Sungwoo Jung, Gyoungsik Kim, Dong Geon Koo, Kyoung Soon Choi, Tae Joo Shin, Changduk Yang*, and Juhyun Park*

141. Juran Noh, Sungwoo Jung, Gyoungsik Kim, Dong Geon Koo, Kyoung Soon Choi, Tae Joo Shin, Changduk Yang*, and Juhyun Park*, “Aqueous dispersions of thienoisoindigo-based semiconductor nanorods assembled with 2-bromobenzaldehyde and a phospholipid,” J. Mol. Liq., 2019, 288, 111046

DOI : 10.1016/j.molliq.2019.111046

IF : 4.513

 

140

140. Improvement in the Efficiency of Alkylsilyl Functionalized Copolymer for Polymer Solar Cells: Face-On Orientation Enhanced by Random Copolymerization

2019
Hui Lei, Bin Huang, Lie Chen,* Shanshan Chen, Guodong Xu, Shaorong Huang, Yun Tan, Changduk Yang, and Yiwang Chen*

140. Hui Lei, Bin Huang, Lie Chen,* Shanshan Chen, Guodong Xu, Shaorong Huang, Yun Tan, Changduk Yang, and Yiwang Chen*, Improvement in the Efficiency of Alkylsilyl Functionalized Copolymer for Polymer Solar Cells: Face-On Orientation Enhanced by Random Copolymerization,” Solar RRL , 2019, 3, 8, 1900122

DOI : 10.1002/solar.201900122

IF = 7.527

 

139

139. Furan-Flanked Diketopyrrolopyrrole-Based Chalcogenophene Copolymers with Siloxane Hybrid Side Chains for Organic Field-Effect Transistors,

2019
Sang Myeon Lee, Hae Rang Lee, Gitish K. Dutta, Junghoon Lee, Joon Hak Oh,* and Changduk Yang*

139. Sang Myeon Lee, Hae Rang Lee, Gitish K. Dutta, Junghoon Lee, Joon Hak Oh,* and Changduk Yang*, “Furan-Flanked Diketopyrrolopyrrole-Based Chalcogenophene Copolymers with Siloxane Hybrid Side Chains for Organic Field-Effect Transistors,” Polym. Chem., 2019,10, 2854-2862 

DOI : 10.1039/C9PY00448C

IF : 5.375

 

138

138. Bio-derived and Eco-Friendly Solvent-Processed High-Mobility Ambipolar Plastic Transistors through Controlled Irregularity of Polymer Backbone

2019
So-Huei Kang, Ayoung Jeong, Hae Rang Lee, Joon Hak Oh,* and Changduk Yang*
138. So-Huei Kang, Ayoung Jeong, Hae Rang Lee, Joon Hak Oh,* and Changduk Yang*, “Bio-derived and Eco-Friendly Solvent-Processed High-Mobility Ambipolar Plastic Transistors through Controlled Irregularity of Polymer Backbone”, Chem. Mater., 2019,31,10,3831-3839
DOI : 10.1021/acs.chemmater.9b01001
IF : 9.890
137

137. Size Fractionation of Graphene Oxide via Solvent‐Mediated Consecutive Charge Manipulation and Investigation of the Size Effect as Hole Transporting Layer in Perovskite Solar Cells

2019
Ungsoo Kim, Keunsu Choi, Kwang Hyun Park, Junghyun Lee, Yunseong Choi, Jihyung Seo, Nam Khen Oh, Seungon Jung,Hyemi Yang, Jun Hee Lee,* Changduk Yang,* and Hyesung Park*

137. Ungsoo Kim, Keunsu Choi, Kwang Hyun Park, Junghyun Lee, Yunseong Choi, Jihyung Seo, Nam Khen Oh, Seungon Jung,Hyemi Yang, Jun Hee Lee,* Changduk Yang,* and Hyesung Park*, “Size Fractionation of Graphene Oxide via Solvent‐Mediated Consecutive Charge Manipulation and Investigation of the Size Effect as Hole Transporting Layer in Perovskite Solar Cells,” ChemNanoMat., 2019, 5, 1-9

DOI : 10.1002/cnma.201900133

IF : 3.173

136

136. A Simple Approach to Prepare Chlorinated Polymer Donors with Low-lying HOMO Level for High Performance Polymer Solar Cells

2019
Beibei Qiu, Shanshan Chen, Hongneng Li, Zhenghui Luo, Jia Yao, Chenkai Sun, Xiaojun Li, Lingwei Xue,Zhi-Guo Zhang, Changduk Yang, Yongfang Li*

136. Beibei Qiu, Shanshan Chen, Hongneng Li, Zhenghui Luo, Jia Yao, Chenkai Sun, Xiaojun Li, Lingwei Xue,Zhi-Guo Zhang, Changduk Yang, Yongfang Li*, “A Simple Approach to Prepare Chlorinated Polymer Donors with Low-lying HOMO Level for High Performance Polymer Solar Cells,” Chem. Mater. , 2019, 31, 17, 6558-6567

DOI : 10.1021/acs/chemmater.8b05352

IF : 9.890

 

135

135. A Ring- Perfluorinated Nonvolatile Additives with a High Dielectric Constant Lead to Highly Efficient and Stable Organic Solar Cells

2019
Jiyeon Oh, Sungwoo Jung, Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Jungho Lee, Yongjoon Cho, Sang Myeon Lee, Shanshan Chen, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, and Changduk Yang*

135. Jiyeon Oh, Sungwoo Jung, Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Jungho Lee, Yongjoon Cho, Sang Myeon Lee, Shanshan Chen, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, and Changduk Yang*, A Ring- Perfluorinated Nonvolatile Additives with a High Dielectric Constant Lead to Highly Efficient and Stable Organic Solar Cells ,” J. Mater. Chem. C2019, 7, 4716-4724 

DOI : 10.1039/C9TC00762H

IF : 5.978

134

134. Thick-Film High-Performance Solar Cells with a C60-Containing Polystyrene Additive

2019
Byongkyu Lee, Mingyu Jeong, Jungho Lee, Jiyeon Oh, Yongjoon Cho, Sungwoo Jung, Sang Myeon Lee, Shanshan Chen and Changduk Yang*

134. Byongkyu Lee, Mingyu Jeong, Jungho Lee, Jiyeon Oh, Yongjoon Cho, Sungwoo Jung, Sang Myeon Lee, Shanshan Chen and Changduk Yang*, ” Thick-Film High-Performance Solar Cells with a C60-Containing Polystyrene Additive,” Solar RRL , 2019, 3, 6, 1900033

DOI : 10.1002/solr.201900033

IF = 7.527

133

133. Dye encapsulated polymeric nanoprobes for in vitro and in vivo fluorescence imaging in panchromatic range

2019
Listiana Oktavia, Seung Min Jeong, Mingyeong Kang, Hanseong Kim, Tae Hyeong Lee, Jinbo Zhang, Hongwook Seo, JunghoLee, Daehee Han, Yujin An, Changduk Yang, Joo Hyun Kim, Jong Tae Je, Se Mo Son, Eun A Cho. Sang-Yeob Kim, Jun-O Jin. Peter C.W. Lee*, Minseok Kwak*

133. Listiana Oktavia, Seung Min Jeong, Mingyeong Kang, Hanseong Kim, Tae Hyeong Lee, Jinbo Zhang, Hongwook Seo, JunghoLee, Daehee Han, Yujin An, Changduk Yang, Joo Hyun Kim, Jong Tae Je, Se Mo Son, Eun A Cho. Sang-Yeob Kim, Jun-O Jin. Peter C.W. Lee*, Minseok Kwak*,” Dye encapsulated polymeric nanoprobes for in vitro and in vivo fluorescence imaging in panchromatic range,” J. Ind. Eng. Chem ​2019, 73,  87-97 (Link) 

DOI : 10.1016/j.jiec.2019.01.007

IF : 4.841

132

132. Morphological Optimization by Rational Matching of Donor and Acceptor Boosts the Efficiency of Alkylsilyl Fused Ring-based Polymer Solar Cells

2019
Bin Huang, Lin Hu, Lie Chen*, Shanshan Chen, Ming Hu, Yinhua Zhou*, Youdi Zhang, Changduk Yang, Yiwang Chen

132. Bin Huang, Lin Hu, Lie Chen*, Shanshan Chen, Ming Hu, Yinhua Zhou*, Youdi Zhang, Changduk Yang, Yiwang Chen, “Morphological Optimization by Rational Matching of Donor and Acceptor Boosts the Efficiency of Alkylsilyl Fused Ring-based Polymer Solar Cells,” J. Mater. Chem. A​2019, 7, 4847-4854 

DOI : 10.1039/C9TA00114J

IF : 9.931

131

131. Boosting the energy conversion efficiency of a combined triboelectric nanogenerator-capacitor

2018
Jin Pyo Lee, Jae Won Lee, Bo-Kyung Yoon, Hee Jae Hwang, Sungwoo Jung, Katherine A. Kim, Dukhyun Choi, Changduk Yang, and Jeong Min Baik*

131. Jin Pyo Lee, Jae Won Lee, Bo-Kyung Yoon, Hee Jae Hwang, Sungwoo Jung, Katherine A. Kim, Dukhyun Choi, Changduk Yang, and Jeong Min Baik* “Boosting the energy conversion efficiency of a combined triboelectric nanogenerator-capacitor,” Nano Energy, 2019, 56, 571-580

DOI : 10.1016/j.nanoen.2018.11.076

IF = 13.12

 

untitled

130. Organic Photovoltaics with Multiple Donor-Acceptor Pairs

2018
Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Shanshan Chen, Tanya Kumari, So-Huei Kang, Yongjoon Cho, and Changduk Yang*

130. Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Shanshan Chen, Tanya Kumari, So-Huei Kang, Yongjoon Cho, and Changduk Yang* “Organic Photovoltaics with Multiple Donor-Acceptor Pairs,” Adv. Mater. 2019, 31, 1804762

DOI : 10.1002/adma.201804762

IF : 21.95

 

129

129. One-pot synthesis of electron-acceptor composite enables efficient fullerene-free ternary organic solar cells

2018
Jianyun Zhang, Wenrui Liu, Shanshan Chen, Shengjie Xu*, Changduk Yang, and Xiaozhang Zhu*

129. Jianyun Zhang, Wenrui Liu, Shanshan Chen, Shengjie Xu*, Changduk Yang, and Xiaozhang Zhu*, “One-pot synthesis of electron-acceptor composite enables efficient fullerene-free ternary organic solar cells,” J. Mater. Chem. A, ​2018, 6, 22519-22525

DOI : 10.1039/c8ta08961b

IF : 9.931

 

128

128. Thienoisoindigo-Based Semiconductor Nanowires Assembled with 2-Bromobenzaldehyde via Both Halogen and Chalcogen Bonding

2018
Juran Noh, Sungwoo Jung, Dong Geon Koo, Gyoungsik Kim, Kyoung Soon Choi, JaeHong Park, Tae Joo Shin, Changduk Yang*, and Juhyun Park*

128. Juran Noh, Sungwoo Jung, Dong Geon Koo, Gyoungsik Kim, Kyoung Soon Choi, JaeHong Park, Tae Joo Shin, Changduk Yang*, and Juhyun Park* “Thienoisoindigo-Based Semiconductor Nanowires Assembled with 2-Bromobenzaldehyde via Both Halogen and Chalcogen Bonding,” Scientific Reports, 2018. 8. 14448

DOI : 10.1038/s41598-018-32486-z

IF : 4.609
127

127. An Efficient Lactone-to-Lactam Conversion for the Synthesis of Thiophene Pechmann Lactam and Characterization of Polymers Thereof

2018
Kyu Cheol Lee, Hae Rang Lee, So-Huei Kang, Jungho Lee, Young IL Park, Seung Man Noh, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*

127. Kyu Cheol Lee, Hae Rang Lee, So-Huei Kang, Jungho Lee, Young IL Park, Seung Man Noh, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang* “An Efficient Lactone-to-Lactam Conversion for the Synthesis of Thiophene Pechmann Lactam and Characterization of Polymers Thereof”, Polym. Chem. 2018, 9, 5234-5241

DOI: 10.1039/c8py00997j

IF: 4.927

126

126. Semi-Transparent Low-Donor Content Organic Solar Cells Employing Cyclopentadithiophene-Based Conjugated Molecules

2018
Jungho Lee, Jeff L. Hernandez, Ian Pelse, John R. Reynolds* and Changduk Yang*

126. Jungho Lee, Jeff L. Hernandez, Ian Pelse, John R. Reynolds* and Changduk Yang* “Semi-Transparent Low-Donor Content Organic Solar Cells Employing Cyclopentadithiophene-Based Conjugated Molecules,” J. Mater. Chem. C 2018, 6, 10532

DOI : 10.1039/C8TC02863J

IF : 5.976

 

125

125. An Ultra-High Mobility of 17.8 cm2V-1s-1 in Isomorphic Fluorobenzo[c] [1, 2, 5] thiadiazole-Based Polymers

2018
Junghoon Lee, So-Huei Kang, Sang Myeon Lee, Kyu Cheol Lee, Heesoo Yang, Yongjoon Cho, Daehee Han, Yongfang Li, Byoung Hoon Lee* and Changduk Yang*

125. Junghoon LeeSo-Huei KangSang Myeon LeeKyu Cheol LeeHeesoo YangYongjoon ChoDaehee Han, Yongfang Li, Byoung Hoon Leeand Changduk Yang* “An Ultra-High Mobility of 17.8 cm2V-1s-1 in Isomorphic Fluorobenzo[c] [1, 2, 5] thiadiazole-Based Polymers,” Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 13629-13634 

DOI : 10.1002/anie.201808098

IF : 11.994

 

124

124. Highly Flexible and Efficient All Polymer Solar Cells with High Viscosity Processing Polymer Additive toward Potential of Stretchable Devices

2018
Shanshan Chen, Sungwoo Jung, Hye Jin Cho, Na-Hyang Kim, Seungon Jung, Jianqiu Xu, Jiyeon Oh, Yongjoon Cho, Hyeongwon Kim, Byongkyu Lee, Yujin An, Chunfeng Zhang, Min Xiao, Hyungson Ki, Zhi-Guo Zhang, Ju-Young Kim, Yongfang Li, Hyesung Park*, and Changduk Yang*

124. Shanshan Chen, Sungwoo JungHye Jin ChoNa-Hyang KimSeungon JungJianqiu XuJiyeon OhYongjoon ChoHyeongwon KimByongkyu LeeYujiAnChunfeng ZhangMiXiaoHyungson KiZhi-Guo ZhangJu-YounKimYongfang LiHyesung Park*, and Changduk Yang*, “Highly Flexible and Efficient All Polymer Solar Cells with High Viscosity Processing PolymeAdditivtoward Potential of Stretchable Devices,” Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 13277-13282

DOI : 10.1002/anie.201807513

IF : 11.994

 

123

123. Effects of alkoxy and fluorine atom substitution of donor molecules on the morphology and photovoltaic performance of all small molecule organic solar cells

2018
Beibei Qiu, Shanshan Chen, Lingwei Xue, Chenkai Sun, Xiaojun Li, Zhi-Guo Zhang, Changduk Yang, Yongfang Li*

123. Beibei Qiu, Shanshan Chen, Lingwei Xue, Chenkai Sun, Xiaojun Li, Zhi-Guo Zhang, Changduk Yang, Yongfang Li*, “Effects of alkoxy and fluorine atom substitution of donor molecules on the morphology and photovoltaic performance of all small molecule organic solar cells,” Front. Chem. 2018, 6, 413

DOI : 10.3389/fchem.2018.00413

IF : 3.994

 

122

122. High-Performance Polymer Solar Cells Achieved by Introducing Side-Chain Heteroatom on Small-Molecule Electron Acceptor

2018
Jianyun Zhang, Feng Liu, Shanshan Chen, Changduk Yang, Xiaozhang Zhu*, and Daoben Zhu*

122. Jianyun Zhang, Feng Liu, Shanshan Chen, Changduk Yang, Xiaozhang Zhu*, and Daoben Zhu* ” High-Performance Polymer Solar Cells Achieved by Introducing Side-Chain Heteroatom on Small-Molecule Electron Acceptor,” Macromol. Rapid Commun. 2018, 1800393

DOI : 10.1002/marc.201800393

IF : 4.265

121

121. Side‐Chain Impact on Molecular Orientation of Organic Semiconductor Acceptors: High Performance Nonfullerene Polymer Solar Cells with Thick Active Layer over 400 nm

2018
Zhenghui Luo, Chenkai Sun, Shanshan Chen, Zhi-Guo Zhang, Kailong Wu, Beibei Qiu, Changduk Yang, Yongfang Li*, and Chuluo Yang*

121. Zhenghui Luo, Chenkai Sun, Shanshan Chen, Zhi-Guo Zhang, Kailong Wu, Beibei Qiu, Changduk Yang, Yongfang Li*, and Chuluo Yang* “Side‐Chain Impact on Molecular Orientation of Organic Semiconductor Acceptors: High Performance Nonfullerene Polymer Solar Cells with Thick Active Layer over 400 nm,” Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1800856 (Link)

DOI : 10.1002/aenm.201800856

IF : 16.721

 

120

120. Ultrafast Channel II process induced by a 3-D texture with enhanced acceptor order ranges for high-performance non-fullerene polymer solar cells

2018
Shanshan Chen, Sang Myeon Lee, Jianqu Xu, Jungho Lee, Kyu Cheol Lee, Tianyu Hou, Yankang Yang, Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Yongjoon Cho, Sungwoo Jung, Jiyeon Oh, Zhi-Guo Zhang, Chunfeng Zhang, Min Xiao, Yongfang Li and Changduk Yang*

120. Shanshan Chen, Sang Myeon Lee, Jianqu Xu, Jungho Lee, Kyu Cheol Lee, Tianyu Hou, Yankang Yang, Mingyu Jeong, Byongkyu Lee, Yongjoon Cho, Sungwoo Jung, Jiyeon Oh, Zhi-Guo Zhang, Chunfeng Zhang, Min Xiao, Yongfang Li and Changduk Yang* “Ultrafast Channel II process induced by a 3-D texture with enhanced acceptor order ranges for high-performance non-fullerene polymer solar cells,” Energy Environ Sci,  2018, 11, 2569-2580

DOI: 10.1039/C8EE01546E

IF: 29.518

 

119

119. Stepwise heating in Stille polycondensation toward no batch-to-batch variations in polymer solar cell performance

2018
Sang Myeon Lee, Kwang Hyun Park, Seungon Jung, Hyesung Park,* and Changduk Yang*

119. Sang Myeon Lee, Kwang Hyun Park, Seungon Jung, Hyesung Park,* and Changduk Yang* “Stepwise heating in Stille polycondensation toward no batch-to-batch variations in polymer solar cell performance,” Nat. Commun. 2018, 9, 1867

DOI: 10.1038/s41467-018-03718-7

IF: 12.124

Lee, S. M., Park, K. H., Jung, S., Park, H. & Yang, C. “Stepwise heating in Stille polycondensation toward no batch-to-batch variations in polymer solar cell performance”, Protoc. Exch. 2018

 

 

118

118. Harmonious Compatibility Dominates Influence of Side-Chain Engineering on Morphology and Performance of Ternary Solar Cells

2018
Tanya Kumari, Sang Myeon Lee, Kyu Cheol Lee, Yongjoon Cho and Changduk Yang*

118. Tanya Kumari, Sang Myeon Lee, Kyu Cheol Lee, Yongjoon Cho and Changduk Yang* “Harmonious Compatibility Dominates Influence of Side-Chain Engineering on Morphology and Performance of Ternary Solar Cells,” Adv. Energy Mater.  2018, 8, 1800616

DOI : 10.1002/aenm.201702251

IF : 16.721

 

117

117. Ambipolar organic phototransistors based on 6,60 - dibromoindigo

2018
Hyoeun Kim, Gyoungsik Kim, Inho Song, Jungho Lee, Hanum Abdullah, Changduk Yang,* and Joon Hak Oh*

117. Hyoeun Kim, Gyoungsik Kim, Inho Song, Jungho Lee, Hanum Abdullah, Changduk Yang,* and Joon Hak Oh* “Ambipolar organic phototransistors based on 6,60 – dibromoindigo,” RSC Adv. 2018, 8, 14747-14752

DOI : 10.1039/C8RA02346H

IF : 3.108

 

116

116. High-Efficiency Organic Solar Cells Based on Small-Molecule Donor and Low-Bandgap Polymer Acceptor with Strong Absorption

2018
Yankang Yang, Beibei Qiu, Shanshan Chen, Qiuju Zhou, Ying Peng, Zhi-Guo Zhang*, Jia Yao, Zhenghui Luo, Xiaofeng Chen, Lingwei Xue, Liuliu Feng, Changduk Yang and Yongfang Li*

116. Yankang Yang, Beibei Qiu, Shanshan Chen, Qiuju Zhou, Ying Peng, Zhi-Guo Zhang*, Jia Yao, Zhenghui Luo, Xiaofeng Chen, Lingwei Xue, Liuliu Feng, Changduk Yang and Yongfang Li* “High-Efficiency Organic Solar Cells Based on Small-Molecule Donor and Low-Bandgap Polymer Acceptor with Strong Absorption,” J. Mater. Chem. A2018, 6, 9613-9622 (Link)

DOI : 10.1039/C8TA01301B

IF : 8.867

 

115

115. A thieno[3,4-b]thiophene linker enables a low-bandgap fluorene-cored molecular acceptor for efficient non-fullerene solar cells

2018
Haijun Fan, Thomas Vergote, Shengjie Xu, Shanshan Chen, Changduk Yang and Xiaozhang Zhu*

115. Haijun Fan, Thomas Vergote, Shengjie Xu, Shanshan Chen, Changduk Yang and Xiaozhang Zhu* “A thieno[3,4-b]thiophene linker enables a low-bandgap fluorene-cored molecular acceptor for efficient non-fullerene solar cells,” Mater. Chem. Front. 2018, 2, 760-767 

DOI : 10.1039/c7qm00585g

114. Regioregular dithienosilole- and dithienogermole-based small molecules with symmetric distal/distal orientation of F atoms

2018
Daehee Han, Jihoon Lee, Sang Myeon Lee, Jung Hwa Seo, Sung Heum Park*, and Changduk Yang*

114. Daehee Han, Jihoon Lee, Sang Myeon Lee, Jung Hwa Seo, Sung Heum Park*, and Changduk Yang* “Regioregular dithienosilole- and dithienogermole-based small molecules with symmetric distal/distal orientation of F atoms,” Dyes Pigments, 2018, 155, 7-13

DOI : 10.1016/j.dyepig.2018.03.010

IF = 3.473
113

113. A Comparative Investigation of Cyclohexyl-End-Capped Versus Hexyl-End-Capped Small-Molecule Donors on a Small Donor:Polymer Acceptor Junction Solar Cells

2018
Daehee Han, Tanya Kumari, Sungwoo Jung, Yujin An, and Changduk Yang*

113. ​Daehee Han, Tanya Kumari, Sungwoo Jung, Yujin An, and Changduk Yang* “A Comparative Investigation of Cyclohexyl-End-Capped Versus Hexyl-End-Capped Small-Molecule Donors on a Small Donor:Polymer Acceptor Junction Solar Cells,” Solar RRL , 2018, 2, 1800009

DOI : 10.1002/solr.201800009

IF = 7.57

112

112. Cubic-Like Bimolecular Crystal Evolution and Over 12% Efficiency in Halogen-Free Ternary Solar Cells

2018
Tanya Kumari, Sang Myeon Lee, and Changduk Yang*

112. Tanya KumariSang Myeon Lee, and Changduk Yang* “Cubic-Like Bimolecular Crystal Evolution and Over 12% Efficiency in Halogen-Free Ternary Solar Cells,” Adv. Funct. Mater. , 2018, 28, 1707278

DOI : 10.1002/adfm.201707278

IF : 12.124

 

111

111. Influence of the Crystalline Nature of Small Donors Molecules on the Efficiency and Stability of Organic Photovoltaic Devices

2018
Kyu Cheol Lee, Na Gyeong An, Sang Myeon Lee, Jungwoo Heo, Dong Suk Kim,* Jin Young Kim,* and Changduk Yang*

111. Kyu Cheol Lee, Na Gyeong An, Sang Myeon Lee, Jungwoo Heo, Dong Suk Kim,* Jin Young Kim,* and Changduk Yang* “Influence of the Crystalline Nature of Small Donors Molecules on the Efficiency and Stability of Organic Photovoltaic Devices,” Solar RRL, 2018, 2, 1700235

DOI :10.1002/solr.201700235

IF = 7.57

 

110

110. High performance p-type chlorinated-benzothiadiazole-based polymer electrolyte gated organic field-effect transistors

2018
Grace Dansoa Tabi, Benjamin Nketia-Yawson, So-Huei Kang, Changduk Yang,* and YongYoung Noh*
110. Grace Dansoa Tabi, Benjamin Nketia-Yawson, So-Huei Kang, Changduk Yang,* and YongYoung Noh* “High performance p-type chlorinated-benzothiadiazole-based polymer electrolyte gated organic field-effect transistors,” Org. Electron. 2018, 54, 255-260 
DOI : 10.1016/j.orgel.2018.01.003
IF : 3.399
109

109. Effect of Incorporating Different Chalcogenophene Comonomers into Random Acceptor Terpolymers on the Morphology and Performance of All-Polymer Solar Cells

2018
Yujin An, Jiyeon Oh, Shanshan Chen, Byongkyu Lee, Sang Myeon Lee, Daehee Han, and Changduk Yang*

109. Yujin An,  Jiyeon Oh, Shanshan Chen, Byongkyu Lee, Sang Myeon Lee, Daehee Han, and Changduk Yang* “​Effect of Incorporating Different Chalcogenophene Comonomers into Random Acceptor Terpolymers on the Morphology and Performance of All-Polymer Solar Cells,”  Polym. Chem. 2018, 9, 593-602

DOI : 10.1039/C7PY01907F

IF : 5.375

108

108. Overcoming Fill Factor Reduction in Ternary Polymer Solar Cells by Matching the Highest Occupied Molecular Orbital Energy Levels of Donor Polymers

2018
Jihoon Lee, Vellaiappillai Tamilavan, Kyung Hwan Rho, Sangha Keum, Ki Hong Park, Daehee Han, Yun Kyung Jung, Changduk Yang, Youngeup Jin, Jae-Won Jang, Jung Hyun Jeong, and Sung Heum Park*

108. Jihoon Lee, Vellaiappillai Tamilavan, Kyung Hwan Rho, Sangha Keum, Ki Hong Park, Daehee Han, Yun Kyung Jung, Changduk Yang, Youngeup Jin, Jae-Won Jang, Jung Hyun Jeong, and Sung Heum Park* “Overcoming Fill Factor Reduction in Ternary Polymer Solar Cells by Matching the Highest Occupied Molecular Orbital Energy Levels of Donor Polymers,” Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1702251

DOI : 10.1002/aenm.201702251

IF = 16.721

 

107

107. A Designed Ladder-Type Heteroarene Benzodi(Thienopyran) for High-Performance Fullerene-Free Organic Solar Cells

2017
Hao Wu, Haijun Fan, Shengjie Xu, Cheng Zhang, Shanshan Chen, Changduk Yang, Daoliang Chen, Feng Liu, and Xiaozhang Zhu*

107. Hao Wu, Haijun Fan, Shengjie Xu, Cheng Zhang, Shanshan Chen, Changduk Yang, Daoliang Chen, Feng Liu, and Xiaozhang Zhu* “A Designed Ladder-Type Heteroarene Benzodi(Thienopyran) for High-Performance Fullerene-Free Organic Solar Cells,” Solar RRL 2017, 1700165

DOI : 10.1002/solr.201700165

106

 

106. A High-k Fluorinated P(VDF-TrFE)-g-PMMA Gate Dielectric for High Performance Flexible Field-Effect Transistors

2017
Eul-Yong Shin, Hye Jin Cho, Sungwoo Jung, Changduk Yang,* and Yong-Young Noh*

106. Eul-Yong Shin, Hye Jin Cho, Sungwoo Jung, Changduk Yang,* and Yong-Young Noh* “A High-k Fluorinated P(VDF-TrFE)-g-PMMA Gate Dielectric for High Performance Flexible Field-Effect Transistors,” Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1704780

DOI: 10.1002/adfm.201704780

IF : 12.124

 

105

105. Feasible D1-A-D2-A Random Copolymers for Simultaneous High-Performance Fullerene and Non-Fullerene Solar Cells

2017
Mingyu Jeong, Shanshan Chen, Sang Myeon Lee, Zhiwei Wang, Yankang Yang, Zhi-Guo Zhang, Chunfeng Zhang, Min Xiao, Yongfang Li, and Changduk Yang*

105. Mingyu Jeong, Shanshan Chen, Sang Myeon Lee, Zhiwei Wang, Yankang Yang, Zhi-Guo Zhang, Chunfeng Zhang, Min Xiao, Yongfang Li, and Changduk Yang* “Feasible D1-A-D2-A Random Copolymers for Simultaneous High-Performance Fullerene and Non-Fullerene Solar Cells,” Adv. Energy Mater. 2017, 8, 1702166 

DOI : 10.1002/aenm.201702166

IF : 16.721

 

104

104. A New Strategy to Construct Low Bandgap Polymer Acceptor for High Performance All-Polymer Solar Cells

2017
Zhi-Guo Zhang*, Yankang Yang, Jia Yao, Lingwei Xue, Shanshann Chen, Xiaojun Li, William Morrison, Changduk Yang and Yongfang Li*

104. Zhi-Guo Zhang*, Yankang Yang, Jia Yao, Lingwei Xue, Shanshann Chen, Xiaojun Li, William Morrison, Changduk Yang and Yongfang Li*, “A New Strategy to Construct Low Bandgap Polymer Acceptor for High Performance All-Polymer Solar Cells”, Angew. Chem. Int. Ed, 2017, 13688-13692 

DOI: 10.1002/ange.201707678
IF = 11.994
103

103. Influence of Simultaneous Tuning of Molecular Weights and Alkyl Substituents of Poly(thienoisoindigo-alt-naphthalene)s on Morphology and Change Transport Properties

2017
Hye Jin Cho, Seok-Ju Kang, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Gyoungsik Kim, Yong-Young Noh* and Changduk Yang*

103. Hye Jin Cho, Seok-Ju KangSang Myeon Lee, Mingyu Jeong, Gyoungsik Kim, Yong-Young Noh* and Changduk Yang*, “Influence of Simultaneous Tuning of Molecular Weights and Alkyl Substituents of Poly(thienoisoindigo-alt-naphthalene)s on Morphology and Change Transport Properties”, ACS Appl. Mater. Interfaces , 2017, 9(36), 30755-30763

DOI: 10.1021/acsami.7b07856

IF = 7.504

 

102

102. Improved Interface Control for High-Performance Graphenebased Organic Solar Cells

2017
Seungon Jung, Junghyun Lee, Yunseong Choi, Sang Myeon Lee, Changduk Yang*, and Hyesung Park
102. Seungon Jung, Junghyun Lee, Yunseong Choi, Sang Myeon Lee, Changduk Yang*, and Hyesung Park*, “Improved Interface Control for High-Performance Graphenebased Organic Solar Cells” , 2D Materials, 2017, 4, 2053-1583
DOI : 10.1088/2053-1583/aa823b
IF = 6.937
101

101. Over 10% Efficiency in Single-Junction Polymer Solar Cells Developed from Easily Accessible Random Terpolymers

2017
Hye Jin Cho, Yu Jin Kim, Shanshan Chen, Jungho Lee, Tae Joo Shin*, Chan Eon Park* , and Changduk Yang*
101. Hye Jin Cho, Yu Jin Kim, Shanshan Chen, Jungho Lee, Tae Joo Shin*, Chan Eon Park* , and Changduk Yang*, “Over 10% Efficiency in Single-Junction Polymer Solar Cells Developed from Easily Accessible Random Terpolymers” , Nano Energy, 2017, 39, 229-237
DOI : 10. 1016/j.nanoen.2017.06.051
IF = 12.343
100

100. Locking-In Optimal Nanoscale Structure Induced by Naphthalenediimide-Based Polymeric Additive Enables Efficient and Stable Inverted Polymer Solar Cells

2017
Kwang Hyun Park, Yujin An, Seungon Jung, Hyesung Park*, and Changduk Yang*

100. Kwang Hyun Park, Yujin An, Seungon Jung, Hyesung Park*, and Changduk Yang* ” Locking-In Optimal Nanoscale Structure Induced by Naphthalenediimide-Based Polymeric Additive Enables Efficient and Stable Inverted Polymer Solar Cells”, ACS Nano201711, 7409–7415

DOI : 10.1021/acsnano.7b03684

IF = 13.942

99

 

99. Constructing a Strongly Absorbing Low-Bandgap Polymer Acceptor for High-Performance All-Polymer Solar Cells

2017
Zhi-Guo Zhang*, Yankang Yang,J ia Yao,Lingwei Xue, Shanshan Chen, Xiaojun Li, William Morrison, Changduk Yang, Yongfang Li*

99. Zhi-Guo Zhang*, Yankang Yang,J ia Yao,Lingwei Xue, Shanshan Chen, Xiaojun Li, William Morrison, Changduk Yang, Yongfang Li*, “Constructing a Strongly Absorbing Low-Bandgap Polymer Acceptor for High-Performance All-Polymer Solar Cells”, Angew.Chem. Int.Ed. 2017, 56,13503 –13507

DOI : https://doi.org/10.1002/anie.201707678

IF = 12.102

 

00_angew

98. Modulating the Molecular Packing and Nanophase Blending via a Random Terpolymerization Strategy toward 11% Efficiency Nonfullerene Polymer Solar Cells

2017
Shanshan Chen, Hye Jin Cho, Jungho Lee, Yankang Yang, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, and Changduk Yang*

98. Shanshan Chen, Hye Jin Cho, Jungho Lee, Yankang Yang, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, and Changduk Yang*, “Modulating the Molecular Packing and Nanophase Blending via a Random Terpolymerization Strategy toward 11% Efficiency Nonfullerene Polymer Solar Cells”, Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1701125

00_chen adv.energy.mater

97. Densely Packed Random Quarterpolymers Containing Two Donor and Two Acceptor Units: Controlling Absorption Ability and Molecular Interaction to Enable Enhanced Polymer Photovoltaic Devices

2017
So-Huei Kang, Tanya Kumari, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, and Changduk Yang*

97. So-Huei Kang, Tanya Kumari, Sang Myeon Lee, Mingyu Jeong, and Changduk Yang*, “Densely Packed Random Quarterpolymers Containing Two Donor and Two Acceptor Units: Controlling Absorption Ability and Molecular Interaction to Enable Enhanced Polymer Photovoltaic Devices”, Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1700349

DOI : https://doi.org/10.1002/aenm.201700349

IF = 21.875

00_소희언니

96. High-Performance Furan-Containing Conjugated Polymer for Environmentally Benign Solution Processing

2017
Sang Myeon Lee, Hae Rang Lee, A-Reum Han, Junghoon Lee, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*

96. Sang Myeon Lee, Hae Rang Lee, A-Reum Han, Junghoon Lee, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*, “High-Performance Furan-Containing Conjugated Polymer for Environmentally Benign Solution Processing”, ACS Appl. Mater. Interfaces2017, 9, 18, 15652–15661

DOI : https://doi.org/10.1021/acsami.7b04014

IF = 8.097

00_AMI

95. Effect of pre-aggregation in conjugated polymer solution on performance of diketopyrrolopyrrole-based organic field-effect transistors

2017
Mamo Melaku Dereje, Dongseob Ji, So-Huei Kang, Changduk Yang*, and Yong-Young Noh*
95. Mamo Melaku Dereje, Dongseob Ji, So-Huei Kang, Changduk Yang*, and Yong-Young Noh*, “Effect of pre-aggregation in conjugated polymer solution on performance of diketopyrrolopyrrole-based organic field-effect transistors”, Dyes and Pigments, 2017, 145, 270-276 (Link)
DOI : 10.1016/j.dyepig.2017.06.018
IF = 3.473
98

94. Robust nanogenerators based on graft copolymers via control of dielectrics for remarkable output power enhancement

2017
Jae Won Lee, Hye Jin Cho, Jinsung Chun, Kyeong Nam Kim, Seongsu Kim, Chang Won Ahn, Ill Won Kim, Ju-Young Kim, Sang-Woo Kim, Changduk Yang*, and Jeong Min Baik*

94. Jae Won Lee, Hye Jin Cho, Jinsung Chun, Kyeong Nam Kim, Seongsu Kim, Chang Won Ahn, Ill Won Kim, Ju-Young Kim, Sang-Woo Kim, Changduk Yang*, and Jeong Min Baik*, “Robust nanogenerators based on graft copolymers via control of dielectrics for remarkable output power enhancement”, Sci. Adv., 2017, 3, 5

93_new

93. Chlorinated 2,1,3-Benzothiadiazole-Based Polymers for Organic Field-Effect Transistors

2017
So-Huei Kang, Grace Dansoa Tabi, Junghoon Lee, Gyoungsik Kim, Yong-Young Noh*, and Changduk Yang*

93. So-Huei Kang, Grace Dansoa Tabi, Junghoon Lee, Gyoungsik Kim, Yong-Young Noh*, and Changduk Yang*, “Chlorinated 2,1,3-Benzothiadiazole-Based Polymers for Organic Field-Effect Transistors”, Macromolecules, 2017, 50(12), 4649-4657,

DOI: 10.1021/acs.macromol.7b00900

IF = 5.554

 

97

92. 9.73% Efficiency Nonfullerene All Organic Small Molecule Solar Cells with Absorption-Complementary Donor and Acceptor

2017
Haijun Bin, Yankang Yang, Zhi-Guo Zhang*, Long Yed, Masoud Ghasemi, Shanshan Chen, Yindong Zhang, Chunfeng Zhang, Chenkai Sun, Lingwei Xue, Changduk Yang, Harald Ade*, and Yongfang Li*

92. Haijun Bin, Yankang Yang, Zhi-Guo Zhang*, Long Yed, Masoud Ghasemi, Shanshan Chen, Yindong Zhang, Chunfeng Zhang, Chenkai Sun, Lingwei Xue, Changduk Yang, Harald Ade*, and Yongfang Li*, “9.73% Efficiency Nonfullerene All Organic Small Molecule Solar Cells with Absorption-Complementary Donor and Acceptor”, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 14, 5085–5094

DOI : https://doi.org/10.1021/jacs.6b12826

IF = 14.357

91_new

91. Chemically Robust Ambipolar Organic Transistor Array Directly Patterned by Photolithography

2017
Eun Kwang Lee, Cheol Hee Park, Junghoon Lee, Hae Rang Lee, Changduk Yang*, and Joon Hak Oh*

91. Eun Kwang Lee, Cheol Hee Park, Junghoon Lee, Hae Rang Lee, Changduk Yang*, and Joon Hak Oh*, “Chemically Robust Ambipolar Organic Transistor Array Directly Patterned by Photolithography”, Adv. Mater., 2017, 29, 1605282

DOI : https://doi.org/10.1002/adma.201605282

IF = 21.950

89_new

90. Effect of Heterocyclic Anchoring Sequence on the Properties of Dithienogermole-Based Solar Cells

2017
Bright Walker, Daehee Han, Mijin Moon, Song Yi Park, Ka-Hyun Kim*, Jin Young Kim*, and Changduk Yang*

90. Bright Walker, Daehee Han, Mijin Moon, Song Yi Park, Ka-Hyun Kim*, Jin Young Kim*, and Changduk Yang*, “Effect of Heterocyclic Anchoring Sequence on the Properties of Dithienogermole-Based Solar Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 8, 7091–7099

DOI : https://doi.org/10.1021/acsami.6b14804

IF = 8.097

90_new

89. A Role of Side-Chain Regiochemistry of Thienylene–Vinylene–Thienylene (TVT) in the Transistor Performance of Isomeric Polymers

2017
So-Huei Kang, Hae Rang Lee, Gitish K. Dutta, Junghoon Lee, Joon Hak Oh* and Changduk Yang*

89. So-Huei Kang, Hae Rang Lee, Gitish K. Dutta, Junghoon Lee, Joon Hak Oh* and Changduk Yang*, “A Role of Side-Chain Regiochemistry of Thienylene–Vinylene–Thienylene (TVT) in the Transistor Performance of Isomeric Polymers”, Macromolecules, 2017, 50, 3, 884–890

DOI : https://doi.org/10.1021/acs.macromol.6b02447

IF = 5.914

88_new

88. 11.4% Efficiency non-fullerene polymer solar cells with trialkylsilyl substituted 2D-conjugated polymer as donor

2016
Haijun Bin, Liang Gao, Zhi-Guo Zhang*, Yankang Yang, Yindong Zhang, Chunfeng Zhang, Shanshan Chen, Lingwei Xue, Changduk Yang, Min Xiao, and Yongfang Li*

88. Haijun Bin, Liang Gao, Zhi-Guo Zhang*, Yankang Yang, Yindong Zhang, Chunfeng Zhang, Shanshan Chen, Lingwei Xue, Changduk Yang, Min Xiao, and Yongfang Li*, “11.4% Efficiency non-fullerene polymer solar cells with trialkylsilyl substituted 2D-conjugated polymer as donor”, Nature Communications, 2016, 7:13651 
DOI : 10.1038/ncomms13651
IF = 11.329

87. Ternary solar cells with a mixed face-on and edge-on orientation enable an unprecedented efficiency of 12.1%

2016
Tanya Kumari, Sang Myeon Lee, So-Huei Kang, Shanshan Chen and Changduk Yang*

87. Tanya Kumari, Sang Myeon Lee, So-Huei Kang, Shanshan Chen and Changduk Yang*, “Ternary solar cells with a mixed face-on and edge-on orientation enable an unprecedented efficiency of 12.1%”, Energy & Environmental Science, 2017, 10, 258
DOI : 10.1039/C6EE02851A
IF = 25.427

86. Side-Chain Isomerization on an n-type Organic Semiconductor ITIC Acceptor Makes 11.77% High Efficiency Polymer Solar Cells

2016
Yankang Yang, Zhi-Guo Zhang*, Haijun Bin, Shanshan Chen, Liang Gao, Lingwei Xue, Changduk Yang, and Yongfang Li*

86. Yankang Yang, Zhi-Guo Zhang*, Haijun Bin, Shanshan Chen, Liang Gao, Lingwei Xue, Changduk Yang, and Yongfang Li*, “Side-Chain Isomerization on an n-type Organic Semiconductor ITIC Acceptor Makes 11.77% High Efficiency Polymer Solar Cells”, Journal of the American Chemical Society, 2016, 138(45), 15011-15018 
DOI : 10.1021/jacs.6b09110
IF = 12.113

85. A Synergetic Effect of Molecular Weight and Fluorine in All-Polymer Solar Cells with Enhanced Performance

2016
Shanshan Chen, Yujin An, Gitish K. Dutta, Yiho Kim, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, and Changduk Yang*

85. Shanshan Chen, Yujin An, Gitish K. Dutta, Yiho Kim, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, and Changduk Yang*, “A Synergetic Effect of Molecular Weight and Fluorine in All-Polymer Solar Cells with Enhanced Performance” , Advanced Functional Materials2017, 27, 1603564 (Link)
DOI : 10.1002/adfm.201603564
IF = 11.8

84. Ultra-Narrow-Bandgap Thienoisoindigo Polymers: Structure-Property Correlations in Field-Effect Transistors

2016
Gyoungsik Kim, Hyoeun Kim, Moonjeong Jang, Yun Kyung Jung, Joon Hak Oh* and Changduk Yang*

84. Gyoungsik Kim, Hyoeun Kim, Moonjeong Jang, Yun Kyung Jung, Joon Hak Oh* and Changduk Yang*, “Ultra-Narrow-Bandgap Thienoisoindigo Polymers: Structure-Property Correlations in Field-Effect Transistors”, Journal of Materials Chemistry C, 2016, 4, 9554-9560 
DOI : 10.1039/C6TC03693G
IF = 5.066

83. The use of n-type macromolecular additive as a simple yet effective tool for improving and stabilizing the performance of organic solar cells

2016
Kwang Hyun Park, Yujin An, Seungon Jung, Hyesung Park*and Changduk Yang*

83. Kwang Hyun Park, Yujin An, Seungon Jung, Hyesung Park*and Changduk Yang*, “The use of n-type macromolecular additive as a simple yet effective tool for improving and stabilizing the performance of organic solar cells”, Energy & Environmental Science, 2016, 9, 3464-3471
DOI : 10.1039/C6EE02255C
IF = 25.427

82. Dicyanomethylene- Quinoid vs. Dicyanovinyl- Benzenoid Organic Semicondutors: Understanding Structure-Property Correlations in Mesomerism-like Forms

2016
Kyu Cheol Lee, Gi-Seong Ryu, Shanshan Chen, Gyoungsik Kim, Yong-Young Noh*, and Changduk Yang*

82. Kyu Cheol Lee, Gi-Seong Ryu, Shanshan Chen, Gyoungsik Kim, Yong-Young Noh*, and Changduk Yang*, “Dicyanomethylene- Quinoid vs. Dicyanovinyl- Benzenoid Organic Semicondutors: Understanding Structure-Property Correlations in Mesomerism-like Forms” , Organic Electronics, 2016, 37, 402 
DOI: 10.1016/j.orgel.2016.07.017
IF = 3.471

81. Siloxane Side Chains: A Universal Tool for Practical Applications of Organic Field-Effect Transistors

2016
A-Reum Han, Junghoon Lee, Hae Rang Lee, Jungho Lee, So-Huei Kang, Hyungju Ahn, Tae Joo Shin, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*

81. A-Reum Han, Junghoon Lee, Hae Rang Lee, Jungho Lee, So-Huei Kang, Hyungju Ahn, Tae Joo Shin, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*, “Siloxane Side Chains: A Universal Tool for Practical Applications of Organic Field-Effect Transistors”, Macromolecules, 2016, 49, 3739
DOI: 10.1021/acs.macromol.6b00218
IF = 5.8

80. Amphiphilic Graft Copolymers as a Versatile Binder for Various Electrodes of High-Performance Lithium-Ion Batteries

2016
Jung-In Lee, Hyojin Kang, Kwang Hyun Park, Myoungsoo Shin, Dongki Hong, HyeJin Cho, Na-Ri Kang, Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Ju-Young Kim, Choon Ki Kim, Hyesung Park, Nam-Soon Choi, Soojin Park,* and Changduk Yang*

80Jung-In Lee, Hyojin Kang, Kwang Hyun Park, Myoungsoo Shin, Dongki Hong, HyeJin Cho, Na-Ri Kang, Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Ju-Young Kim, Choon Ki Kim, Hyesung Park, Nam-Soon Choi, Soojin Park,* and Changduk Yang*, “Amphiphilic Graft Copolymers as a Versatile Binder for Various Electrodes of High-Performance Lithium-Ion Batteries”,  Small, 2016, 12, 3119
DOI: 10.1002/smll.201600800
IF = 8.3

79. Improved Efficiency of DTGe(FBTTh2)2-Based Solar Cells by Using Macromolecular Additives: How Macromolecular Additives Versus Small Additives Influence Nanoscale Morphology and Photovoltaic Performance

2016
Tanya Kumari, Mijin Moon, So-Huei Kang, Changduk Yang*

79. Tanya Kumari, Mijin Moon, So-Huei Kang, Changduk Yang*, ” Improved Efficiency of DTGe(FBTTh2)2-Based Solar Cells by Using Macromolecular Additives: How Macromolecular Additives Versus Small Additives Influence Nanoscale Morphology and Photovoltaic Performance”, Nano Energy, 2016, 24, 56 
DOI: 10.1016/j.nanoen.2016.03.026
IF = 10.325

78. Improved electron transport properties of n-type naphthalenediimide polymers through refined molecular ordering and orientation induced by processing solvents

2016
Yujin An, Dang Xuan Long, Yiho Kim, Yong-Young Noh* and Changduk Yang*

78. Yujin An, Dang Xuan Long, Yiho Kim, Yong-Young Noh* and Changduk Yang*, ” Improved electron transport properties of n-type naphthalenediimide polymers through refined molecular ordering and orientation induced by processing solvents”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 12486
DOI : 10.1039/C6CP01314G
IF = 4.449

77. Non-Fullerene Polymer Solar Cells Based on Alkylthio and Fluorine Substituted 2D-Conjugated Polymers Reach 9.5% Efficiency

2016
Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang*, Liang Gao, Shanshan Chen, Lian Zhong, Lingwei Xue, Changduk Yang, and Yongfang Li*

77. Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang*, Liang Gao, Shanshan Chen, Lian Zhong, Lingwei Xue, Changduk Yang, and Yongfang Li*, “Non-Fullerene Polymer Solar Cells Based on Alkylthio and Fluorine Substituted 2D-Conjugated Polymers Reach 9.5% Efficiency” , Journal of the American Chemical Society, 2016, 138(13), 4657
DOI: 10.1021/jacs.6b01744
IF = 12.113

76. Effect of Donor Molecular Structure and Gate Dielectric on Charge-Transporting Characteristics for Isoindigo-Based Donor–Acceptor Conjugated Polymers

2016
Won-Tae Park, Gyoungsik Kim, Changduk Yang*, Chuan Liu*, and Yong-Young Noh*

76. Won-Tae Park, Gyoungsik Kim, Changduk Yang*, Chuan Liu*, and Yong-Young Noh*, “Effect of Donor Molecular Structure and Gate Dielectric on Charge-Transporting Characteristics for Isoindigo-Based Donor–Acceptor Conjugated Polymers”, Advanced Functional Materials, 2016, 26, 4695
DOI: 10.1002/adfm.201504908
IF=11.8

75. A dithienodisilacyclohexadiene (DTDS)-based conjugated model semiconductor: understanding unique features and monitoring structural transition

2016
Tao Cheng, Shanshan Chen, Kyu Cheol Lee, Sang Myeon Lee, and Changduk Yang*

75. Tao Cheng, Shanshan Chen, Kyu Cheol Lee, Sang Myeon Lee, and Changduk Yang*, “A dithienodisilacyclohexadiene (DTDS)-based conjugated model semiconductor: understanding unique features and monitoring structural transition”, RSC Advances, 2016, 6, 11933
DOI: 10.1039/C5RA23514F
IF= 3.84

74. Medium bandgap copolymers based on carbazole and quinoxaline exceeding 1.0 V open-circuit voltages

2016
Kyu Cheol Lee, Taehyo Kim, Seyeong Song, Yiho Kim, Gitish. K. Dutta, Dong Suk Kim, Jin Young Kim*, and Changduk Yang*

74. Kyu Cheol Lee, Taehyo Kim, Seyeong Song, Yiho Kim, Gitish. K. Dutta, Dong Suk Kim, Jin Young Kim*, and Changduk Yang*, “Medium bandgap copolymers based on carbazole and quinoxaline exceeding 1.0 V open-circuit voltages”, RSC Advances, 2016, 6, 17624
DOI: 10.1039/C5RA25088A
IF= 3.84

73. An Indacenodithiophene-Quinoxanline Polymer Prepared by Direct Arylation Polymerization for Organic Photovoltaics

2016
Shanshan Chen, Kyu Cheol Lee, Zhi-Guo Zhang, Dong Suk Kim, Yongfang Li*, and Changduk Yang*

73. Shanshan Chen, Kyu Cheol Lee, Zhi-Guo Zhang, Dong Suk Kim, Yongfang Li*, and Changduk Yang*, “An Indacenodithiophene-Quinoxanline Polymer Prepared by Direct Arylation Polymerization for Organic Photovoltaics”, Macromolecules, 2016, 49, 527
DOI: 10.1021/acs.macromol.5b02324
IF= 5.8

72. Effect of electron-donating unit on crystallinity and charge transport in organic field-effect transistors with thienoisoindigo-based small molecules

2015
Benjamin Nketia-Yawson, Hyojin Kang, Eul-Yong Shin, Yong Xu*, Changduk Yang*, and Yong-Young Noh*

72. Benjamin Nketia-Yawson, Hyojin Kang, Eul-Yong Shin, Yong Xu*, Changduk Yang*, and Yong-Young Noh*, “Effect of electron-donating unit on crystallinity and charge transport in organic field-effect transistors with thienoisoindigo-based small molecules”, Organic Electronics, 2015, 26, 151
DOI: 10.1016/j.orgel.2015.07.038
IF= 3.471

71. A Balanced Face-On to Edge-On Texture Ratio in Naphthalene Diimide-Based Polymers with Hybrid Siloxane Chains Directs Highly Efficient Electron Transport

2015
Yiho Kim, Dang Xuan Long, Junghoon Lee, Gyoungsik Kim, Tae Joo Shin, Kyung-Wan Nam, Yong-Young Noh, and Changduk Yang*

71. Yiho Kim, Dang Xuan Long, Junghoon Lee, Gyoungsik Kim, Tae Joo Shin, Kyung-Wan Nam, Yong-Young Noh, and Changduk Yang*, “A Balanced Face-On to Edge-On Texture Ratio in Naphthalene Diimide-Based Polymers with Hybrid Siloxane Chains Directs Highly Efficient Electron Transport”,Macromolecules, 2015,  48, 5179
DOI10.1021/acs.macromol.5b01012
IF= 5.8

 

70. Control of Charge Dynamics via Use of Non-Ionic Phosphonate Chains and Their Effectiveness for Inverted Structure Solar Cells

2015
Gyoungsik Kim, Seyeong Song, Jungho Lee, Taehyo Kim, Tack Ho Lee, Bright Walker, Jin Young Kim* and Changduk Yang*

70. Gyoungsik Kim, Seyeong Song, Jungho Lee, Taehyo Kim, Tack Ho Lee, Bright Walker, Jin Young Kim* and Changduk Yang*, “Control of Charge Dynamics via Use of Non-Ionic Phosphonate Chains and Their Effectiveness for Inverted Structure Solar Cells”, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 1500844 (Link)
DOI: 10.1002/aenm.201500844
IF = 15.23

69. Improvement in solubility and molecular assembly of cyclopentadithiophene-benzothiadiazole polymer

2015
Jungho Lee,Tomasz Marszalek,Kyu Cheol Lee, Jonggi Kim, Wojciech Pisula* and Changduk Yang*

69. Jungho Lee,Tomasz Marszalek,Kyu Cheol Lee, Jonggi Kim, Wojciech Pisula* and Changduk Yang*, “Improvement in solubility and molecular assembly of cyclopentadithiophene-benzothiadiazole polymer”, Macromolecular Chemistry and Physics, 2015, 216, 1244
DOI: 1002/macp.201500087
IF = 2.495

 

68. Thienoisoindigo (TIIG)-Based Small Molecules for Understanding of Structure-Property-Device Performance Correlations

2015
Hyojin Kang, Su Yeon An, Bright Walker, Seyeong Song, Taehyo Kim, Jin Young Kim* and Changduk Yang*

68. Hyojin Kang, Su Yeon An, Bright Walker, Seyeong Song, Taehyo Kim, Jin Young Kim* and Changduk Yang*,“Thienoisoindigo (TIIG)-Based Small Molecules for Understanding of Structure-Property-Device Performance Correlations”, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 9899 
DOI: 10.1039/C5TA00016E
IF = 8.262

 

67. Siloxane-Based Hybrid Semiconducting Polymers Prepared by Fluoride-Mediated Suzuki Polymerization

2015
Junghoon Lee,A-Reum Han,Sang Myeon Lee, Dohyuk Yoo, Joon Hak Oh,* and Changduk Yang*

67. Junghoon Lee,A-Reum Han,Sang Myeon Lee, Dohyuk Yoo, Joon Hak Oh,* and Changduk Yang*, “Siloxane-Based Hybrid Semiconducting Polymers Prepared by Fluoride-Mediated Suzuki Polymerization”, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54(15), 4657-4660 
DOI: 10.1002/anie.201411557
IF=11.336

 

66. Dithienogermole-Containing Small-Molecule Solar Cells with 7.3% Efficiency: In-depth Study on the Effects of Heteroatom Substitution of Si with Ge

2015
Mijin Moon, Bright Walker, Junghoon Lee, Song Yi Park, Hyungju Ahn, Taehyo Kim, Tack Ho Lee, Junghwa Seo, Tae Joo Shin, Jin Young Kim* and Changduk Yang,*

66. Mijin Moon, Bright Walker, Junghoon Lee, Song Yi Park, Hyungju Ahn, Taehyo Kim, Tack Ho Lee, Junghwa Seo, Tae Joo Shin, Jin Young Kim* and Changduk Yang,* “Dithienogermole-Containing Small-Molecule Solar Cells with 7.3% Efficiency: In-depth Study on the Effects of Heteroatom Substitution of Si with Ge” Advanced Energy Materials, 2015, 5, 201402044

65. Synthesis of Ordered Mesoporous Phenanthrenequinone-Carbon via π-π Interaction-Dependent Vapor Pressure for Rechargeable Batteries

2014-2011
Mi-Sook Kwon, Aram Choi, Yuwon Park, Jae Yeong Chen, Hyojin Kang, Yong Nam Jo, Young-Jun Kim, Sung You Hong, Sang Hoon Joo, Changduk Yang,* and Kyu Tae Lee*

65. Mi-Sook Kwon, Aram Choi, Yuwon Park, Jae Yeong Chen, Hyojin Kang, Yong Nam Jo, Young-Jun Kim, Sung You Hong, Sang Hoon Joo, Changduk Yang,* and Kyu Tae Lee* “Synthesis of Ordered Mesoporous Phenanthrenequinone-Carbon via π-π Interaction-Dependent Vapor Pressure for Rechargeable Batteries,” Scientific Reports, 2014, 4, 7404
DOI: 10.1038/srep07404

IF = 5.078

64. A Timely Synthetic Tailoring of Biaxially Extended Thienylenevinylene-Like Polymers for Systematic Investigation on Field-Effect Transistors

2014-2011
Dohyuk Yoo, Benjamin Nketia-Yawson, Seok-Ju Kang, Hyungju Ahn, Tae Joo Shin, Yong-Young Noh,* and Changduk Yang*

64. Dohyuk Yoo, Benjamin Nketia-Yawson, Seok-Ju Kang, Hyungju Ahn, Tae Joo Shin, Yong-Young Noh,* and Changduk Yang*, “A Timely Synthetic Tailoring of Biaxially Extended Thienylenevinylene-Like Polymers for Systematic Investigation on Field-Effect Transistors”, Advanced Functional Materials, 2014, 25 (4), 586 – 596
DOI: 10.1002/adfm.201403527
IF = 10.439

63. ε-Branched flexible Side Chain Substituted Diketopyrrolopyrrole-Containing Polymers designed for High Hole and Electron Mobilities

2014-2011
A-Reum Han,† Gitish. K. Dutta,† Junghoon Lee,† Hae Rang Lee, Sang Myeon Lee, Hyungju Ahn, Tae Joo Shin, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*

63. A-Reum Han,† Gitish. K. Dutta,† Junghoon Lee,† Hae Rang Lee, Sang Myeon Lee, Hyungju Ahn, Tae Joo Shin, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*, “ε-Branched flexible Side Chain Substituted Diketopyrrolopyrrole-Containing Polymers designed for High Hole and Electron Mobilities”, Advanced Functional Materials, 2014, 25 (2), 247-254
DOI: 10.1002/adfm.201403020
IF = 10.439

62. Fluorinated Benzothiadiazole (BT) Groups as a Powerful Unit for High-Performance Electron-Transporting Polymers

2014-2011
Junghoon Lee, Moonjeong Jang, Sang Myeon Lee, Dohyuk Yoo, Tae Joo Shin, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*

62. Junghoon Lee, Moonjeong Jang, Sang Myeon Lee, Dohyuk Yoo, Tae Joo Shin, Joon Hak Oh*,  and Changduk Yang*, “Fluorinated Benzothiadiazole (BT) Groups as a Powerful Unit for High-Performance Electron-Transporting Polymers”, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6 (22), 20390 – 20399
DOI: 10.1021/am505925w
IF = 5.900

61. A Roundabout Approach to Control The Morphological Orientation and Solar Cell Performance by Modulating Side Chain Branching Position in BDT-Based Polymers

2014-2011
Kyu Cheol Lee, Seyeong Song, Junghoon Lee, Dong Suk Kim,* Jin Young Kim,* and Changduk Yang*

61. Kyu Cheol Lee, Seyeong Song, Junghoon Lee, Dong Suk Kim,* Jin Young Kim,* and Changduk Yang*, “A Roundabout Approach to Control The Morphological Orientation and Solar Cell Performance by Modulating Side Chain Branching Position in BDT-Based Polymers”, ChemPhysChem, 2014, 16(6), 1305-1314
DOI: 10.1002/cphc.201402461
IF = 3.349

 

60. Ambipolar Semiconducting Polymers with #-Spacer Linked Bis-Benzothiadiazole Blocks as Strong Accepting Units

2014-2011
Jonggi Kim, A-Reum Han, Jayeon Hong, Gyoungsik Kim, Junghoon Lee, Tae Joo Shin, Joon Hak Oh* and Changduk Yang*

60. Jonggi Kim, A-Reum Han, Jayeon Hong, Gyoungsik Kim, Junghoon Lee, Tae Joo Shin, Joon Hak Oh* and Changduk Yang*, “Ambipolar Semiconducting Polymers with pi-Spacer Linked Bis-Benzothiadiazole Blocks as Strong Accepting Units”, Chemistry of Materials, 2014, 26 (17), 4933-4942
DOI: 10.1021/cm500800u
IF = 8.238

 

59. Synthesis of a Remarkable Redox-Active Denpol as a Potential Electrode in Rechargeable Organic Batteries

2014-2011
Jonggi Kim, Jieun Kim, Jungho Lee, Hyun-Kon Song* and Changduk Yang*

59. Jonggi Kim, Jieun Kim, Jungho Lee, Hyun-Kon Song* and Changduk Yang*, “Synthesis of a Remarkable Redox-Active Denpol as a Potential Electrode in Rechargeable Organic Batteries”, ChemElectroChem., 2014, 1 (10), 1618 – 1622
DOI: 10.1002/celc.201402174
IF = undefined

58. Use of Heteroaromatic spacers in Isoindigo-Benzothiadiazole Polymers for Ambipolar Charge

2014-2011
Gyoungsik Kim, A-Reum Han, Hae Rang Lee, Joon Hak Oh* and Changduk Yang*

58. Gyoungsik Kim, A-Reum Han, Hae Rang Lee, Joon Hak Oh* and Changduk Yang*, “Use of Heteroaromatic spacers in Isoindigo-Benzothiadiazole Polymers for Ambipolar Charge”, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 17, 26512
DOI: 10.1039/C4CP01787K
IF = 3.829

57. A Thienoisoindigo-Naphthalene Polymer with Ultra-High Mobility of 14.4 cm2/V•s That Substantially Exceeds Benchmark Values for Amorphous Silicon Semiconductors

2014-2011
Gyoungsik Kim, Seok-Ju Kang, Gitish K. Dutta, Young-Kyu Han, Tae Joo Shin, Yong-Young Noh*, and Changduk Yang*

57. Gyoungsik Kim, Seok-Ju Kang, Gitish K. Dutta, Young-Kyu Han, Tae Joo Shin, Yong-Young Noh*, and Changduk Yang*, “A Thienoisoindigo-Naphthalene Polymer with Ultra-High Mobility of 14.4 cm2/V•s That Substantially Exceeds Benchmark Values for Amorphous Silicon Semiconductors”, Journal of the American Chemical Society2014, 136 (26), pp 9477-9483
IF = 10.677

56. Synthesis of PCDTBT-Based Fluorinated Polymers for High Open-Circuit Voltage in Organic Photovoltaics: Towards an Understanding of Relationships between Polymer Energy Levels Engineering and Ideal Morphology Control

2014-2011
Jonggi Kim, Myoung Hee Yun, Gi-Hwan Kim, Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Seo-Jin Ko, Yiho Kim, Gitish K. Dutta, Mijin Moon, Song Yi Park, Dong Suk Kim, Jin Young Kim*, and Changduk Yang*

56. Jonggi Kim, Myoung Hee Yun, Gi-Hwan Kim, Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Seo-Jin Ko, Yiho Kim, Gitish K. Dutta, Mijin Moon, Song Yi Park, Dong Suk Kim, Jin Young Kim*, and Changduk Yang*, “Synthesis of PCDTBT-Based Fluorinated Polymers for High Open-Circuit Voltage in Organic Photovoltaics: Towards an Understanding of Relationships between Polymer Energy Levels Engineering and Ideal Morphology Control”, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6 (10), 7523-7534
IF = 5.900

55. Benzodipyrrolidone(BDP)-Based Polymer Semiconductors Containing a Series of Chalogen Atoms: Comprehensive Investigation of the Effect of Heteroaromatic Blocks on Intrinsic Semiconducting Properties

2014-2011
Kyu Cheol Lee, Won-Tae Park, Yong-Young Noh*, and Changduk Yang*

55. Kyu Cheol Lee, Won-Tae Park, Yong-Young Noh*, and Changduk Yang*, “Benzodipyrrolidone(BDP)-Based Polymer Semiconductors Containing a Series of Chalogen Atoms: Comprehensive Investigation of the Effect of Heteroaromatic Blocks on Intrinsic Semiconducting Properties”,  ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6 (7),  4872–4882

IF = 5.900

54. Acceptor-Acceptor Type Isoindigo-Based Copolymers for High-Performance n-Channel Field-Effect Transistors

2014-2011
Gyoungsik Kim, A-Reum Han, Hae Rang Lee, Junghoon Lee, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*

54. Gyoungsik Kim, A-Reum Han, Hae Rang Lee, Junghoon Lee, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*, “Acceptor-Acceptor Type Isoindigo-Based Copolymers for High-Performance n-Channel Field-Effect Transistors”, Chem. Comm., 2014, 50, 2180-2183
IF = 6.378

53. Synthesis of Fluorinated Analogues of a Practical Polymer TQ for Improved Open-Circuit Voltages in Polymer Solar Cells

2014-2011
Gitish K. Dutta, Taehyo Kim, Hyosung Choi, Jin Young Kim* and Changduk Yang*

53. Gitish K. Dutta,  Taehyo Kim, Hyosung Choi, Jin Young Kim* and Changduk Yang*, “Synthesis of Fluorinated Analogues of a Practical Polymer TQ for Improved Open-Circuit Voltages in Polymer Solar Cells”, Polym. Chem., 2014, 5, 2540-2547
IF = 5.231

52. Naphthalene Diimide Incorporated Thiophene-Free Copolymers with Acene and Heteroacene Units: Comparison of Geometric Features and Electron-Donating Strength of Co-Units

2014-2011
Yiho Kim, Jayeon Hong, Joon Hak Oh* and Changduk Yang*

52. Yiho Kim, Jayeon Hong, Joon Hak Oh* and Changduk Yang*, “Naphthalene Diimide Incorporated Thiophene-Free Copolymers with Acene and Heteroacene Units: Comparison of Geometric Features and Electron-Donating Strength of Co-Units”, Chemistry of Materials, 2013, 25 (15), 3251-3259
IF = 8.238

51. Acid-functionalized fullerenes used as interfacial layer materials in inverted polymer solar cells

2014-2011
Hyosung Choi, Junghoon Lee, WonhoLee, Seo-Jin Ko, Renqiang Yang, Jeong Chul Lee, Han Young Woo*, Changduk Yang*, and Jin Young Kim*

51. Hyosung Choi, Junghoon Lee, WonhoLee, Seo-Jin Ko, Renqiang Yang, Jeong Chul Lee, Han Young Woo*, Changduk Yang*, and Jin Young Kim*, “Acid-functionalized fullerenes used as interfacial layer materials in inverted polymer solar cells” Organic Electronics, 2013, 14 (11) , 3138-3145
IF = 3.836

50. An unprecedented [5,6]-Open Adduct via a Direct Benzyne-C60 Cycloaddition

2014-2011
Gyoungsik Kim, Kyu Cheol Lee, Jonggi Kim, Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Jeong Chul Lee, Jung Hwa Seo, Won-Youl Choi, and Changduk Yang *

50. Gyoungsik Kim, Kyu Cheol Lee, Jonggi Kim, Jungho Lee, Sang Myeon Lee, Jeong Chul Lee,  Jung Hwa Seo, Won-Youl Choi, and Changduk Yang *, “An unprecedented [5,6]-Open Adduct via a Direct Benzyne-C60 Cycloaddition” Tetrahedron, 2013, 69(35), 7354-7359.
IF = 2.803

49. Boosting the Ambipolar Performance of Solution-Processable Polymer Semiconductors via Hybrid Side-Chain Engineering

2014-2011
Junghoon Lee, A-Reum Han, Hojeong Yu, Tae Joo Shin, Changduk Yang*, and Joon Hak Oh*

49. Junghoon Lee, A-Reum Han, Hojeong Yu, Tae Joo Shin, Changduk Yang*, and Joon Hak Oh*, “Boosting the Ambipolar Performance of Solution-Processable Polymer Semiconductors via Hybrid Side-Chain Engineering” Journal of the American Chemical Society, 2013, 135 (25), 9540-9547
IF = 10.677

48. Visible-Near Infrared Absorbing Polymers Containing Thienoisoindigo and Electron-Rich Units for Organic Transistors with Tunable Polarity

2014-2011
Gitish K. Dutta, A-Reum Han, Junghoon Lee, Yiho Kim, Joon Hak Oh,* and Changduk Yang*

48. Gitish K. Dutta, A-Reum Han, Junghoon Lee, Yiho Kim, Joon Hak Oh,* and Changduk Yang* “Visible-Near Infrared Absorbing Polymers Containing Thienoisoindigo and Electron-Rich Units for Organic Transistors with Tunable Polarity” Advanced Functional materials, 2013, 23 (42), 5317-5325
IF = 9.765

47. High-Efficiency Polymer Solar Cells with a Cost-Effective Quinoxaline Polymer through Nanoscale Morphology Control Induced by Practical Processing Additives

2014-2011
Yiho Kim, Hye Rim Yeom, Jin Young Kim,* and Changduk Yang*

47. Yiho Kim, Hye Rim Yeom, Jin Young Kim,* and Changduk Yang* “High-Efficiency Polymer Solar Cells with a Cost-Effective Quinoxaline Polymer through Nanoscale Morphology Control Induced by Practical Processing Additives” Energy & Environmental Science, 2013, 6, 1909-1916.  
IF = 11.653

46. Solution-Processable Ambipolar Diketopyrrolopyrrole–Selenophene Polymer with Unprecedentedly High Hole and Electron Mobilities

2014-2011
Junghoon Lee, A-Reum Han, Jonggi Kim, Yiho Kim, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*

46. Junghoon Lee, A-Reum Han, Jonggi Kim, Yiho Kim, Joon Hak Oh*, and Changduk Yang*, “Solution-Processable Ambipolar Diketopyrrolopyrrole–Selenophene Polymer with Unprecedentedly High Hole and Electron Mobilities”, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 51, 20713–20721

00_이정훈박사님jacs17

45. A Solution-Processable Ambipolar Diketopyrrolopyrrole-Selenophene Polymer with Unprecedentedly High Hole and Electron Mobilities

2014-2011
Junghoon Lee, A-Reum Han, Jonggi Kim, Yiho Kim, Joon Hak Oh, * and Changduk Yang*

45. Junghoon Lee, A-Reum Han, Jonggi Kim, Yiho Kim, Joon Hak Oh, * and Changduk Yang* “A Solution-Processable Ambipolar Diketopyrrolopyrrole-Selenophene Polymer with Unprecedentedly High Hole and Electron Mobilities” Journal of the American Chemical Society, 2012, 134 (51), 20713-20721 
IF = 10.677

44. A Selenophene Analogue of PCDTBT: Selective Fine-Tuning of LUMO to Lower of the Bandgap for Efficient Polymer Solar Cells

2014-2011
Boram Kim, Hye Rim Yeom, Myoung Hee Yun, Jin Young Kim*, and Changduk Yang*

44. Boram Kim, Hye Rim Yeom, Myoung Hee Yun, Jin Young Kim*, and Changduk Yang* “A Selenophene Analogue of PCDTBT: Selective Fine-Tuning of LUMO to Lower of the Bandgap for Efficient Polymer Solar Cells”, Macromolecules2012, 45 (21), 8658–8664.
IF = 5.521

 

43. Regioselective 1,2,3-Bisazfulleroid: Doubly N-Bridged Bisimino-PCBMs for Polymer Solar Cells

2014-2011
Boram Kim, Junghoon Lee, Jung Hwa Seo, Fred Wudl, Sung Heum Park*, and Changduk Yang,*

43. Boram Kim, Junghoon Lee, Jung Hwa Seo, Fred Wudl, Sung Heum Park*, and Changduk Yang,* “Regioselective 1,2,3-Bisazfulleroid: Doubly N-Bridged Bisimino-PCBMs for Polymer Solar Cells” J. Mater. Chem. 2012
IF = 6.101

42. beta-Alkyl substituted Dithieno[2,3-d;2',3'-d']benzo[1,2-b;4,5-b']dithiophene (DTBDT) Semiconducting Materials and Their Application to Solution-Processed Organic Transistors

2014-2011
Jonggi Kim, A-Reum Han, Jung Hwa Seo, Joon Hak Oh* and Changduk Yang*

42. Jonggi Kim, A-Reum Han, Jung Hwa Seo, Joon Hak Oh* and Changduk Yang* “beta-Alkyl substituted Dithieno[2,3-d;2′,3′-d’]benzo[1,2-b;4,5-b’]dithiophene (DTBDT) Semiconducting Materials and Their Application to Solution-Processed Organic Transistors” Chemistry of Materials. 2012, 24, 3464-3472. 
IF = 8.238

41. Replacing 2,1,3-Benzothiadiazole with 2,1,3-Naphthothiadiazole in PCDTBT: Towards a Low Bandgap Polymer with Deep HOMO Energy Level

2014-2011
Jonggi Kim, Myoung Hee Yun, Gi-Hwan Kim, Jin Young Kim*, and Changduk Yang*

41. Jonggi Kim, Myoung Hee Yun, Gi-Hwan Kim, Jin Young Kim*, and Changduk Yang* “Replacing 2,1,3-Benzothiadiazole with 2,1,3-Naphthothiadiazole in PCDTBT: Towards a Low Bandgap Polymer with Deep HOMO Energy Level” Polymer Chemistry, 2012, 3, 3276 – 3281.
IF = 5.231

40. Effect of a Fullerene Derivative on the Performance of TiO2-Nanotube-Based Dye-Sensitized Solar Cells

2014-2011
Hun Park, Woong-Rae Kim, Changduk Yang, Ho-Gi Kim, and Won-Youl Choi*

40. Hun Park, Woong-Rae Kim, Changduk Yang, Ho-Gi Kim, and Won-Youl Choi* “Effect of a Fullerene Derivative on the Performance of TiO2-Nanotube-Based Dye-Sensitized Solar Cells”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2012, 12, 1535-1538. 

39. Organic and inorganic surface passivations of TiO2 nanotube arrays for dye-sensitized photoelectrodes

2014-2011
Hun Park, Changduk Yang, and Won-Youl Choi*

39. Hun Park, Changduk Yang, and Won-Youl Choi* “Organic and inorganic surface passivations of TiO2 nanotube arrays for dye-sensitized photoelectrodes” Journal of Power Sources, 2012, 216, 36-41  

38. Synthesis and characterization of a bis-methanofullerene-4-nitro-alpha-cyanostilbene dyad as a potential acceptor for high-performance polymer solar cells

2014-2011
B. Kim, H. R. Yeom, W.-Y. Choi, J. Y. Kim*, and C.Yang*

38. B. Kim, H. R. Yeom, W.-Y. Choi, J. Y. Kim*, and C.Yang* “Synthesis and characterization of a bis-methanofullerene-4-nitro-alpha-cyanostilbene dyad as a potential acceptor for high-performance polymer solar cells” Tetrahedron, 2012, 68, 6696-6700.

37. Inversion of Dominant Polarity in Ambipolar Polydiketopyrrolopyrrole with Thermally Removable Groups

2014-2011
J. Lee, A. -R. Han, J. Hong, J. H. Seo, J. H. Oh*, and C. Yang*

37. J. Lee, A. -R. Han, J. Hong, J. H. Seo, J. H. Oh*, and C. Yang*, “Inversion of Dominant Polarity in Ambipolar Polydiketopyrrolopyrrole with Thermally Removable Groups.” Advanced Functional Materials (Back Cover Image), 2012, 22, 4128-4138.

36. Easily Attainable Phenothiazine-Based Polymers for Polymer Solar Cells: Advantage of Insertion of S,S-dioxides into its Polymer for Inverted Structure Solar Cells

2014-2011
G. Kim, H. R. Yeom, S. Cho, J. H. Seo, J. Y. Kim, and C. Yang*

36. G. Kim, H. R. Yeom, S. Cho, J. H. Seo, J. Y. Kim, and C. Yang*, “Easily Attainable Phenothiazine-Based Polymers for Polymer Solar Cells: Advantage of Insertion of S,S-dioxides into its Polymer for Inverted Structure Solar Cells” Macromolecules, 2012, 45 (4), 1847-1857.

35. Swapping Field-Effect Transistor Characteristics in Polymeric Diketopyrrolopyrrole Semiconductors: Debut of an Electron Dominant Transporting Polymer

2014-2011
J. Lee, S. Cho, J. H. Seo, P. Anant, J. Jacob, and C. Yang*

35. J. Lee, S. Cho, J. H. Seo, P. Anant, J. Jacob, and C. Yang*, “Swapping Field-Effect Transistor Characteristics in Polymeric Diketopyrrolopyrrole Semiconductors: Debut of an Electron Dominant Transporting Polymer” J. Mater. Chem. 2012, 22, 1504-1510.

34. Toward the Realization of Practical Diketopyrrolopyrrole-based Small Molecule for Improved Efficiency in Ternary BHJ Solar Cells

2014-2011
J. Lee, M. H. Yun, J. Kim, J. Y. Kim, C. Yang*

34. J. Lee, M. H. Yun, J. Kim, J. Y. Kim, C. Yang* “Toward the Realization of Practical Diketopyrrolopyrrole-based Small Molecule for Improved Efficiency in Ternary BHJ Solar Cells,” Macromol. Rapid. Commun., 2012, 33, 140-145.  

33. Photovoltaic performance of bifunctional low band gap conjugated copolymer

2014-2011
M. H. Yun, J. Lee, S. Cho,*, C. Yang,*, J. Y. Kim*

33. M. H. Yun, J. Lee, S. Cho,*, C. Yang,*, J. Y. Kim* “Photovoltaic performance of bifunctional low band gap conjugated copolymer” Curr. Appl. Phys. 2012, 12, 531-533. 

32. Copolymers Comprising of 2,7-Carbazole and Bis-benzothiadiazole Units for Bulk-Heterojunction Solar Cells

2014-2011
J. Kim, M. H. Yun, P. Anant, S. Cho, J. Jacob, J. Y. Kim, C. Yang*

32. J. Kim, M. H. Yun, P. Anant, S. Cho, J. Jacob, J. Y. Kim, C. Yang* “Copolymers Comprising of 2,7-Carbazole and Bis-benzothiadiazole Units for Bulk-Heterojunction Solar Cells”, Chem. Eur. J., 2011,17, 14681-14688. 

31. Highly Reproducible Organic Field-Effect Transistor from Pseudo 3-Dimensional Triphenylamine-Based Amorphous Conjugated Copolymer

2014-2011
J. Lee, S. Cho, C. Yang*

31. J. Lee, S. Cho, C. Yang* “Highly Reproducible Organic Field-Effect Transistor from Pseudo 3-Dimensional Triphenylamine-Based Amorphous Conjugated Copolymer”, J. Mater. Chem. 2011, 8528-8531.

30. Poly(diketopyrrolopyrrole-benzothiadiazole) with Ambipolarity Approaching 100% Equivalency

2014-2011
S. Cho, J. Lee, M.Tong, J. Seo, C. Yang*

30. S. Cho, J. Lee, M.Tong, J. Seo, C. Yang* “Poly(diketopyrrolopyrrole-benzothiadiazole) with Ambipolarity Approaching 100% Equivalency” Adv. Funct. Mater. 2011, 21, 1910-1916 (Inside Cover Image) (S. Cho and J. Lee contributed equally to this work.)

29. Thiophene-fused coplanar sensitizer for dye-sensitized solar cells

2014-2011
J.Kim, Y.Jo, W.-Y. Choi, Y.Jun, C.Yang*

29. J.Kim, Y.Jo, W.-Y. Choi, Y.Jun, C.Yang* “Thiophene-fused coplanar sensitizer for dye-sensitized solar cells” Tetrahedron lett., 2011, 52, 2764-2766.

28. A Synthetic Approach to Fullerene-rich Dendron and Its Linear Polymer via Ring-Opening Metathesis Polymerization

2014-2011
J. Kim, M. H. Yun, J. Lee, J. Y. Kim, F. Wudl*, C. Yang*

28. J. Kim, M. H. Yun, J. Lee, J. Y. Kim, F. Wudl*, C. Yang* “A Synthetic Approach to Fullerene-rich Dendron and Its Linear Polymer via Ring-Opening Metathesis Polymerization,” Chem. Commun., 2011, 47, 3078-3080.  

27. Ladder-Type Heteroacene Polymers Bearing Carbazole and Thiophene Ring Units and Their Use in Field-Effect Transistors and Photovoltaic Cells

2014-2011
R. K. Cheedarala, G.-H. Kim, S. Cho, J. Lee, J. Kim, H.-S. Song, J. Y. Kim, C. Yang*

27. R. K. Cheedarala, G.-H. Kim, S. Cho, J. Lee, J. Kim, H.-S. Song, J. Y. Kim, C. Yang* “Ladder-Type Heteroacene Polymers Bearing Carbazole and Thiophene Ring Units and Their Use in Field-Effect Transistors and Photovoltaic Cells”, J. Mater. Chem., 2011, 21, 843-850. (Top ten most-read articles from the online version of Journal of Materials Chemistry for November 2010) 

26. Organic-Inorganic Nanostructure Architecture via Directly Capping Fullerenes onto Quantum Dots

2014-2011
J. K. Lee, J. Kim, C. Yang*

26. J. K. Lee, J. Kim, C. Yang* “Organic-Inorganic Nanostructure Architecture via Directly Capping Fullerenes onto Quantum Dots”, Nanoscale Res. Lett., 2011, 6, 23.   

25. Synthesis and photophysical properties of five-membered ring pi-conjugated materials based on bisthiazol-2-yl-amine and their metal complexation studies

2010-2007
J. Lee, J. Kim, G, Kim, C. Yang*

25. J. Lee, J. Kim, G, Kim, C. Yang* “Synthesis and photophysical properties of five-membered ring pi-conjugated materials based on bisthiazol-2-yl-amine and their metal complexation studies” Tetrahedron, 2010, 66, 9440-9444.

24. A First Approach to White Organic Electroluminescence Device from a Single Rod-Coil Poly(thiophene-block-N-vinylcarbazole) Diblock Copolymer

2010-2007
M. Heo, J. Kim, J. Y. Kim*, C. Yang*

24. M. Heo, J. Kim, J. Y. Kim*, C. Yang* “A First Approach to White Organic Electroluminescence Device from a Single Rod-Coil Poly(thiophene-block-N-vinylcarbazole) Diblock Copolymer” Macromol. Rapid. Commun., 2010, 31, 2047-2052.

23. Towards Optimization of P3HT:bisPCBM Composites for Highly Efficient Polymer Solar Cells

2010-2007
M. H. Yun, G.-H. Kim, C. Yang*, J. Y. Kim*

23. M. H. Yun, G.-H. Kim, C. Yang*, J. Y. Kim*, “Towards Optimization of P3HT:bisPCBM Composites for Highly Efficient Polymer Solar Cells” J. Mater. Chem., 2010, 20, 7710-7714.

22. Self-Assembly of Supramolecular Metallogelator Containing 2-(2’-Hydroxyphenyl) benzoxazole/Zn(II) Chelate

2010-2007
T. H. Kim, N. Y. Kwon, J. H. Son, C. Yang, M. Lee, T. S. Lee

22. T. H. Kim, N. Y. Kwon, J. H. Son, C. Yang, M. Lee, T. S. Lee “Self-Assembly of Supramolecular Metallogelator Containing 2-(2’-Hydroxyphenyl) benzoxazole/Zn(II) Chelate” J. Nanosci. Nanotechnol., 2010, 10, 6929-6933.   

21. Donor/Spacer/Acceptor Block Copolymer Containing Poly(2,7-carbazole) and Perylenetetracarboxydiimide Subunits

2010-2007
C. Yang*

21. C. Yang*, “Donor/Spacer/Acceptor Block Copolymer Containing Poly(2,7-carbazole) and Perylenetetracarboxydiimide Subunits” Macromol. Chem. Phys., 2010, 211, 1446.

20. Pyrrole-Cored Push-Pull Single Chromophore

2010-2007
C. Yang*

20. C. Yang*, “Pyrrole-Cored Push-Pull Single Chromophore” Tetrahedron lett., 2010, 51, 2007. 

19. Self-Assembly and Charge-Transport Properties of a Polythiophene-Fullerene Triblock Copolymer

2010-2007
M. Dante, C. Yang, B. Walker, F. Wudl, Thuc-Quyen Nguyen*

19. M. Dante, C. Yang, B. Walker, F. Wudl, Thuc-Quyen Nguyen*, “Self-Assembly and Charge-Transport Properties of a Polythiophene-Fullerene Triblock Copolymer” Adv. Mater., 2010, 22, 1835.

18. Synthesis and Characterization of Materials Based on Ladder-Type Phenylenes

2010-2007
C. Yang*

18. C. Yang* “Synthesis and Characterization of Materials Based on Ladder-Type Phenylenes” Polymer Science and Technology, 2009, 20 (6).

17. Isomeric Iminofullerenes as Acceptors in Bulk Heterojunction Organic Solar Cells

2010-2007
S. H. Park, C. Yang, S. Cowan, J. K. Lee, F. Wudl*, K. Lee*, and A. J. Heeger*

17. S. H. Park, C. Yang, S. Cowan, J. K. Lee, F. Wudl*, K. Lee*, and A. J. Heeger*, “Isomeric Iminofullerenes as Acceptors in Bulk Heterojunction Organic Solar Cells” J. Mater. Chem., 2009, 19, 5424.

16. Well-Defined Donor-Acceptor Rod-Coil Diblock Copolymer Based on P3HT Containing C60: The Morphology and Role as a Surfactant in Bulk-Heterojunction Solar Cells

2010-2007
C. Yang, J. K. Lee, A. J. Heeger, and F. Wudl*

16. C. Yang, J. K. Lee, A. J. Heeger, and F. Wudl*, “Well-Defined Donor-Acceptor Rod-Coil Diblock Copolymer Based on P3HT Containing C60: The Morphology and Role as a Surfactant in Bulk-Heterojunction Solar Cells” J. Mater. Chem., 2009, 19, 5416. 

15. Heteroanalogues of PCBM: N-Bridged Imino-PCBMs for Organic Field-Effect Transistors

2010-2007
C. Yang, S. Cho, A. J. Heeger, and F. Wudl*

15. C. Yang, S. Cho, A. J. Heeger, and F. Wudl*, “Heteroanalogues of PCBM: N-Bridged Imino-PCBMs for Organic Field-Effect Transistors,” Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 1592. 

14. Visible-Near Infrared Absorbing Dithienylcyclopentadieneone-Thiophene Copolymers for Organic Thin-Film Transistors

2010-2007
C. Yang, S. Cho, W. Walker, N. E. Coates, D. Moses, A. J. Heeger, and F. Wudl*

14. C. Yang, S. Cho, W. Walker, N. E. Coates, D. Moses, A. J. Heeger, and F. Wudl*, “Visible-Near Infrared Absorbing Dithienylcyclopentadieneone-Thiophene Copolymers for Organic Thin-Film Transistors,” J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 16524.

13. Functionalized Methanofullerenes Used as n-type Materials in Bulk-Heterojunction Polymer Solar Cells and in Field-Effect Transistors

2010-2007
C. Yang, J. Y. Kim, S. Cho, J. K. Lee, A. J. Heeger, and F. Wudl*

13. C. Yang, J. Y. Kim, S. Cho, J. K. Lee, A. J. Heeger, and F. Wudl*, “Functionalized Methanofullerenes Used as n-type Materials in Bulk-Heterojunction Polymer Solar Cells and in Field-Effect Transistors,” J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 6444.

12. Blue Emitting Poly(2,7-pyrene)s: Synthesis and Optical Properties

2010-2007
S. Kawano, C. Yang, M. Ribas, S.Baluschev, M. Baumgarten, L. Akcelrud, G. Wegner*, and K. Mullen*

12. S. Kawano, C. Yang, M. Ribas, S.Baluschev, M. Baumgarten, L. Akcelrud, G. Wegner*, and K. Mullen*, “Blue Emitting Poly(2,7-pyrene)s: Synthesis and Optical Properties,” Macromolecules, 2008, 41, 7933. 

11. Conjugated Alternating Copolymers Containing Both Donor and Acceptor Moieties in the Main Chain

2010-2007
M, Zhang, C. Yang, A. K. Mishra, W. Pisula, G. Zhou, B. Schmaltz, M. Baumgarten, and K. Mullen*

11. M, Zhang, C. Yang, A. K. Mishra, W. Pisula, G. Zhou, B. Schmaltz, M. Baumgarten, and K. Mullen*, “Conjugated Alternating Copolymers Containing Both Donor and Acceptor Moieties in the Main Chain,” Chem. Commun., 2007, 17, 1704.  

10. Field-effect Transistors Based on a Benzothiadiazole-Cyclopentadithiophene Copolymer

2010-2007
M. Zhang, H. N. Tsao, W. Pisula, C. Yang, A. K. Mishra, and K. Mullen*

10. M. Zhang, H. N. Tsao, W. Pisula, C. Yang, A. K. Mishra, and K. Mullen*, “Field-effect Transistors Based on a Benzothiadiazole-Cyclopentadithiophene Copolymer,” J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 3472. 

9. Columnar Mesophase Formation of Cyclohexa-m-phenylene-based Macrocycles

2010-2007
W. Pisula, M. Kastler, C. Yang, V. Enkelmann, and K. Mullen*

9. W. Pisula, M. Kastler, C. Yang, V. Enkelmann, K. Mullen*, “Columnar Mesophase Formation of Cyclohexa-m-phenylene-based Macrocycles,” Chem. Asian J., 2007, 2, 51   

8. Synthesis and Photochromic Properties of Ladderised Poly(p-phenylene-alt-9,10-anthrylene)s

2010-2007
C. Yang, J. Jacob, K. Mullen

8. C. Yang, J. Jacob, K. Mullen, “Synthesis and Photochromic Properties of Ladderised Poly(p-phenylene-alt-9,10-anthrylene)s,” Macromolecules, 2006, 39, 5696.  

7. Poly(2,7-phenanthrylene)s and Poly(3,6-phenanthrylene)s as Polyphenylene and Polyphenylenevinylene Analogues

2010-2007
C. Yang, H. Scheiber, E. J. W. List, J. Jacob, K. Mullen

7. C. Yang, H. Scheiber, E. J. W. List, J. Jacob, K. Mullen, “Poly(2,7-phenanthrylene)s and Poly(3,6-phenanthrylene)s as Polyphenylene and Polyphenylenevinylene Analogues,” Macromolecules, 2006, 39, 5213. 

6. Polyphenylenes and Polyphenyleneethynylenes with 9,10-Anthrylene Subunits

2010-2007
C. Yang, J. Jacob, K. Mullen

6. C. Yang, J. Jacob, K. Mullen, “Polyphenylenes and Polyphenyleneethynylenes with 9,10-Anthrylene Subunits,” Macromol. Chem. Phys., 2006, 207, 1107.  

5. Synthesis of Polyquinoline Ether and Its Optical Sensor Property in the Presence of Metal Cations

2010-2007
T.S. Lee, C. Yang, J.L. Kim, J.-K. Lee, W.H. Park, Y. Won

5. T.S. Lee, C. Yang, J.L. Kim, J.-K. Lee, W.H. Park, Y. Won, “Synthesis of Polyquinoline Ether and Its Optical Sensor Property in the Presence of Metal Cations,” J. Polym. Sci. Pt. A : Polym. Chem.,2002, 40, 1831. 

4. Optical Sensing of Metal Ions by Using Polyamide Containing Azo Moieties

2010-2007
T.S. Lee, C. Yang

4. T.S. Lee, C. Yang, “Optical Sensing of Metal Ions by Using Polyamide Containing Azo Moieties,” Synth. Met., 2001, 117, 135. 

3. Synthesis of Polymeric Fluorescent Chemosensor for the Recognition of Fe3+ Ion,

2010-2007